آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » دانلود پروژه بررسی و مقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار پسر و دختر در بین دانشجویان ابهر دانگاه آزاد

دانلود پروژه بررسی و مقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار پسر و دختر در بین دانشجویان ابهر دانگاه آزاد

فهرست مطالب
فصل اول»
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت تحقیق
واژه های کلیدی
تعریف عزت نفس
تعریف عملیاتی
تعریف نظرها
تعریف عملیاتی
هدف تحقیق
فرضیه های پژوهش
«فصل دوم
تاریخچه و اهمیت عزت نفس
دو مثال مختلف از این اختلال
تعریف واژه ها و اصطلاحات
چگونگی رشد و شکل گیری خودپنداره
تقسیم بندی عزت نفس در کودکان و نوجوانان
راههای ایجاد تغییر در عزت نفس
زمانیکه افت و نقصان کودک ناشی از عزت نفس
درمان کمبود اعتماد به نفس
تعریف عملیاتی عزت نفس
نحوه شکل گیری عزت نفس
عوامل مؤثر در شکل گیری عزت نفس
عزت نفسارزیابی خود
دیدگاههای فعلی در مورد عزت نفس
عزت نفس به عنوان یک صفت شخصیتی
اثرات موقعیتی بر عزت نفس
صیانت نفس
عزت نفس جمعیتی
ابعاد کلی عزت نفس
الف) بعد اجتماعی
ب) بعد تحصیلی
ج)بعد جسمی
د)بعد خانوادگی
ه) بعد کلی عزت نفس
تصویر ظاهر خود و تصویر آرمانی
سطوح خواسته و سطوح انتظار
فیزیولوژی و عزت نفس
حفظ و ثبات عزت نفس مثبت یا منفی
کشف اسنادها در موقعیت های طبیعیاثرات عزت نفس
عزت نفس از دیدگاه قرآن ، احادی و دانشمندان
تحقیقات داخلی در مورد عزت نفس
نتایج
فصل سوم
روش تحقیق
جامعۀ آماری
روش نمونه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
متغیر مستقل و متغیر وابسته
روش آماری
هدفهای ویژه تحقیق
فصل چهارم»
یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
جدول ۱-۴نمرات آزمودنیها از آزمون عزت نفس در بین دو گروه دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار
یافته ها وتجزیه و تحلیل دادها
جدول ۲-۴مقایسه دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
جدول ۳-۴نمرات خام آزمودنیها از آزمون عزت نفس در دو گروه افرادی که ورزشهای گروهی انجام میدهند و افرادی که ورزش های فردی انجام می دهند
جدول ۴-۴مقایسه عزت نفس در بین دانشجویانی که ورزشهای گروهی می کنند و دانشجویانی که
ورزش فردی انجام می دهند
جدول ۵-۴نمرات آزمودنیها از پرسش نامه عزت نفس در دو گروه دختران و پسران ورزشکار
جدول ۶-۴مقایسه عزت نفس در بین دختران و پسران ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
فصل پنجم»
بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیتها
منابع و ماخذ

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق