آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » دانلود پروژه بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت معلمان زن در شهر ری

دانلود پروژه بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت معلمان زن در شهر ری

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات (طرح تحقیق) ۱
طرح مسئله ۲
اهمیت و ضرورت تحقیق ۴
اهداف تحقیق ۶
پیشینه تحقیق ۷
فصل دوم: مرور رویکردهای نظری ۱۱
نگاهی اجمالی بر روند تاریخی اوقات فراغت ۱۲
صور مختلف گذران اوقات فراغت در ایران ۱۸
اوقات فراغت از دیدگاه اسلام ۲۲
ادبیات موضوع تحقیق ۲۶
اوقات فراغت از دیدگاه جامعه شناسان و اندیشمندان ۲۸
چارچوب نظری ۳۵
فرضیه های تحقیق ۴۶
انواع وقت ۴۷
ابعاد فراغت ۵۳
متغیرها ۵۶
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۵۷
روش تحقیق ۵۸
تعریف مفاهیم ۶۰
تعریف عملیاتی مفاهیم ۶۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات ۶۴
تجزیه و تحلیل داده ها ۶۵
آزمون فرضیه ها ۷۷
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۳
نتیجه تحقیق ۸۴
مشکلات تحقیق ۹۰
پیشنهادات ۹۱
منابع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق