آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » حقوقی و قضایی » دانلود پروژه بزهکاری اطفال

دانلود پروژه بزهکاری اطفال

بزهکاری اطفال
فهرست مطالب
بخش اول علل فردی بزهکاری ۵
فصل اول : عوامل جسمی و ذاتی ۶
مبحث اول : ارث و بزهکاری ۶
گفتار اول ۷
الف – روش های بررسی شده در تأثیر استعدادهای ارثی: ۱۰
ب – طبیعت انتقال ارثی ۱۳
ج- اثرات ارث ۱۴
*مقایسه همبستگی ها بین انتقال شباهت های بدنی و بزهکاری از پدر به پسر : ۱۸
د- اختلاات کروموزومی و اثرات آن ۱۹
- اختلالات شکلی کروموزم ها ۱۹
- منگولیسم (mongolism) یا سندرم داون (down’s syndrome) 20
- سندروم ترنر (Turner syndrome) 20
- سندروم کلاین فتر (kleinfelter syndrome) 21
هـ وراثت و عامل RH 24
مبحث دوم : عوامل ذاتی غیر ارثی ۲۵
الف- سزار لومبروزو ۲۸
تیپ شناسی زیستی پنده ۳۲
دی تولیو ۳۴
هوتن ۳۶
گفتار دوم ۳۷
عفونی: ۳۹
عوامل طبیعی ۳۹
عوامل روانی ۴۰
گفتار سوم ۴۲
-تأثیر عدم رشد و بیماری ها ۴۳
- نقش بیماریهاو نقیصه های عضوی در دادگاهها ۴۵
-هورمون ها و غدد ۴۸
-انتقال دهنده های عصبی ۵۳
- دستگاه عصبی مرکزی ۵۴
دستگاه عصبی خود کار ۵۶
الف –تغذیه و سموم ۶۰
گفتار چهارم ۶۲
الف- جذابیت و کژرفتاری ۶۲
ناهنجاری های جزئی بدن ۶۳
رابطه بین نارسائیهای تنفسی و ناهنجاری رفتاری در کودکان ۶۴
گفتار پنجم ۶۵
الف-تاثیر سن بر بزهکاری: ۶۵
رابطه سن با انواع جرائم ۶۹
ب- جنسیت و بزهکاری ۷۱
موقعیت مکانی : ۷۲
ج- بزهکاری، نژاد و هوشبر ۷۲
مبحث سوم – علل اکتسابی ارادی ۷۷
الف – آثار مستی : ۷۹
ب – جنون های الکلی : ۷۹
ج- علل استعمال مشروبات الکلی ۸۱
الکل از دیدگاه جرم شناسی ۸۳
مواد مخدر و بزهکاری ۸۵
الف- انواع مواد مخدر ۸۷
ب- تعریف اعتیاد ۹۲
د- مواد مخدر از دیدگاه جرم شناسی ۹۵
و – درمان معتادین ۹۷
گفتار اول: ۹۷
۱- نهاد ID : 98
2- من EGO : 99
3- فراخود SUPER EGO : 100
تأثیر اختلالات روانی در بزهکاری : ۱۰۲
عقب ماندگی ذهنی ۱۰۴
۲- اقسام عقب ماندگی ذهنی : ۱۰۷
علل عقب ماندگی ذهنی : ۱۰۸
- عوامل بعد از زایمان : ۱۰۹
عقب ماندگی ذهنی از دیدگاه جرم شناسی : ۱۰۹
درمان : ۱۱۱
گفتار سوم : ۱۱۲
دوم – پیشرفت نظریات علمی : ۱۱۳
جنون : ۱۱۴
علائم جنون : ۱۱۶
دوم – هذیانها و اشتباهات حسی : ۱۱۷
پسیکوزهای مزمن ۱۱۸
الف) اسکیزوفرنی : ۱۱۸
الف) شروع بیماری : ۱۱۹
دوم – اسکیزوفرنی هبفرنی ؛ Hebephrenic : 120
سوم – اسکیزوفرنی نوع کاتاتونیک ؛ Catatoniqne : 121
چهارم – اسکیزوفرنی پارانوئید : ۱۲۲
علل مولد اسکیزوفرنی (جنون جوانی) : ۱۲۲
اول – عوامل بیولوژیک : ۱۲۳
- وضع جسمی : ۱۲۳
- ضایعات عضوی و طرز عمل غدد داخلی : ۱۲۴
- ضربات وارده به مغز در زمان تولد : ۱۲۴
- اثرات مواد مخدر : ۱۲۴
دوم – عوامل پسیکولوژیک (روانی) : ۱۲۴
- کشمکش و ناکامی : ۱۲۵
- وضع مسکن : ۱۲۷
بیماری اسکیزوفرنی از دیدگاه جرم شناسی : ۱۲۷
ب) پارانویا : ۱۲۹
- هذیانهای دادخواهی : ۱۳۰
- هذیان اختراع : ۱۳۱
- هذیانهای شهوانی : ۱۳۱
- هذیان ارتومانی : ۱۳۱
- هذیانهای تعبیری : ۱۳۱
- تأثیر دوران کودکی : ۱۳۳
بیماری پارانویا از دیدگاه جرم شناسی : ۱۳۳
پسیکوزهای حاد یا جنون ادواری ۱۳۴
اول – مانی خفیف : ۱۳۴
سوم – مانی هذیانی : ۱۳۵
ب) ملانکولی : Melancolique 136
ج) پسیکوزهای مانیاک و دپرسیو Psychoses maniaques et Depresseives : 137
علل بیماری پسیکوزهای حاد : ۱۳۷
جنون ادواری از دیدگاه جرم شناسی : ۱۳۷
بیماری صرع ۱۳۸
از لحاظ بالینی دو نوع حمله صرعی وجود دارد : ۱۳۸
اول) اختلالات ترکیبی : ۱۳۹
دوم) اختلالات حسی : ۱۳۹
سوم ) اختلالات روانی : ۱۳۹
چهارم ) اختلالات احشائی : ۱۴۰
- اورای فکری : ۱۴۰
- اورای احشائی : ۱۴۰
- ظهور حمله : ۱۴۱
بیماری صرع از دیدگاه جرم شناسی : ۱۴۲
ناتوانیهای یادگیری ۱۴۳
مشکل تعریف : ۱۴۳
دقت انتخابی : ۱۴۸
ارزشیابی رفتاری : ۱۵۲
ترکیب حسی – حرکتی : ۱۵۴
یادگیری و دقت : ۱۵۶
اقدامات ترمیمی : ۱۵۶
آموزش استراتژیهای پاسخ : ۱۶۲
اهمیت مداخله به موقع : ۱۶۷
جمع بندی و خلاصه : ۱۶۸
گفتار هشتم رفتار پسیکوتیک : آتیک کودکانه آغازین ۱۶۹
خصوصیات کودکان آتیستیک : ۱۷۰
خیال پردازیهایی درباره علت بیماری : ۱۷۱
برداشتهای محیطی : ۱۷۲
نادرستی مقصر دانستن والدین : ۱۷۶
برداشتهای بیولوژیکی : ۱۷۸
برداشتی تعاملی : ۱۸۱
آتیسم کودکانه آغازین و رشد دقت : ۱۸۳
رشد و تکامل دقت انتخابی : ۱۸۴
دقت و درمان : ۱۸۸
کمبود بنیادی یا نارسایی رشدی ؟ ۱۹۰
رفتار پسیکوتیک : روان گسیختگی کودکی ۱۹۵
عوامل مسببه : ۱۹۷
درمان کودکان آتیستیک و شیزوفرنیک : ۱۹۹
رفتار درمانی و هدفهای آن : ۲۰۰
ایجاد تقویت کننده های اجتماعی : ۲۰۲
تقلیل رفتاهای زیادی : ۲۰۵
رفتار خودانگیزانه : ۲۰۶
رفتار خودآسیبانه : ۲۰۸
شیوه های تنبیه : ۲۱۱
برنامه های درمان جامع : ۲۱۴
اختلالات روانی فیزیولوژیکی ۲۱۵
آسم یاتنگی نفس : ۲۱۸
درمان رفتاری آسم: ۲۲۱
چاقی مفرط ۲۲۳
روشهای درمانی ۲۲۵
اختلالات منش و شخصیت (رفتار غیر عادی ) ۲۵۵
الف ) کژ خوها (پسیکوپاتها )Psychopathcs 256
اقسام پسیکوپاتها ۲۵۷
اول – عوامل بیولوژیک ۲۵۹
انواع انحرافات جنسی ۲۶۵
بخش دوم علل اجتماعی بزهکاری ۲۷۵
مشکلات ناشی از زندگی خانوادگی ۲۷۶
الف- محیط متشنج خانوادگی ۲۷۸
تصویر یک زندگی … ۲۸۸
علت انتخاب کودکان ۲ چیز بود : ۲۹۱
ج – ناتوانی در تربیت ۳۰۲
د- اختلاف خانوادگی ۳۰۴
د – کار کودکان ۳۱۰
ب- مراقبت و محافظت از کودکان، ناتوانان و سالمندان : ۳۱۴
ج – اجتماعی کردن فرزندان : ۳۱۴
هـ – فراهم آوردن امنیت اقتصادی : ۳۱۵
طلاق ۳۱۵
ج – تفاوت سنی نامعقول بین زن و شوهر ۳۱۹
و- دخالت خانواده ها و بهانه جویی های زن و شوهر ۳۲۱
ی – تقلید زنان از صفات مردانه ۳۲۱
محیط پذیرش و انتخابی (مورد قبول) ۳۲۶
- بیکاری : ۳۳۰
- اشتغال به کار کاذب ۳۳۱
الف : محیط تحصیلی ۳۳۷
ج- وسایل ارتباطات جمعی و رسانه های گروهی ۳۴۱
- ویدئو ۳۴۵
الف : محیط اجتماعی : ۳۴۸
مسکن از دیدگاه جرم شناسی ۳۵۱
ب-محیط جغرافیایی ۳۵۵
-محیط طبیعی (آب و هوا و فصول) ۳۵۶
نقش رسانه های گروهی یا وسایل ارتباط جمعی ۳۶۱
- مهاجرت به تنهایی ۳۶۳
- تاثیرات مهاجرت ۳۶۶
- نوع رژیم سیاسی ۳۷۱
پیشگیری از بزهکاری اطفال ۳۸۴
- اهداف ۳۸۶
الف- تعریف پیشگیری از بزهکاری ۳۸۸
ب- گونه های پیشگیری از بزهکاری ۳۹۱
- پیشگیری سومین: ۳۹۲
۱- پیشگیری واکنشی ۳۹۲
- پیشگیری واکنشی خاص ۳۹۶
- پیشگیری اجتماعی ۳۹۹
۳- پیشگیری وضعی ۴۰۴
نقش علوم و اقدامات حقوقی در پیشگیری ۴۰۸
ج- نقش حقوق کیفری در پیشگیری ۴۱۳
اهداف اقدامات تامینی ۴۱۸
- پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم ۴۱۸
ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان ۴۲۰
تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار ۴۲۰
الف- اصلاحات انگلیس و هلند ۴۲۲
«پیشگیری از جرم در قانون اساسی ایران» ۴۲۳
طرق کلی پیشگیری از بزهکاری اطفال ۴۲۵
مقررات مخصوص قبل از ارتکاب جرم ۴۲۸
الف- روشهای مربوط به قبل از تولد طفل ۴۲۹
طرق احتیاطی پیشگیری از بزهکاری اطفال ۴۳۳
الف- نقش خانواده، بعد از تولد طفل ۴۳۳
« ایجاد محیطی آرام و سالم در خانواده» ۴۳۳
- هم بازی شدن با کودک و نوجوان ۴۳۴
- پرورش حس اعتماد به نفس ۴۳۷
-تامین محیط مسکن مناسب ۴۳۹
«تامین نیازهای مادی و معنوی طفل» ۴۴۰
ب- نقش معلم در پیشگیری از بزهکاری ۴۴۴
ج-نقش حکومت ها در پیشگیری از بزهکاری ۴۴۷
منابع
بخش اول علل فردی بزهکاری
فصل اول : عوامل جسمی و ذاتی
مبحث اول : ارث و بزهکاری
امروزه مسأله بزهکاری اطفال و نوجوانان، از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که فکر اکثر دانشمندان را به خود مشغول داشته است. درباره علل افزایش بزهکاری در روزگار کنونی؛ عقاید مختلفی ابراز شده است. پاره ای از محققین ازدیاد جرم و جنایت را در جهان امروز از خصوصیات کنونی جوامع متمدن دانسته و معتقدند که به همان نسبت که بشر به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش می رود و از معنویت دور می شود، به همان نسبت نیز تبهکاری، قانون شکنی، بزهکاری و ارتکاب اعمال ضد اجتماعی توسعه و گسترش یافته و از سکون و آرامس معنوی در اینگونه اجتماعات کاسته می شود.
بعضی از صاحب نظران نیز افزایش تبهکاری در جوامع کنونی را ناشی از «سستی اعتقادات مذهبی و فتور ایمانی به مبدأ» دانسته چنین استدلال می کنند که بر اثر فروریختن اعتقادات و ضعف اخلاقی در جوامع شهرنشین «وجدان» که پلیس باطنی هر یک از افراد بشری است در اینگونه افراد دچار ضعف گشته و نمی تواند وظیفه اساسی خود را که پایداری از نیکی ها و پیش گیری از بدی هاست، به نحو کامل و شایسته ای به انجام رساند.
بالاخره جمعی دیگر از اندیشمندان به این نتیجه رسیده اند که آنچه طفل بزهکار را به سوی بزهکاری سوق می دهد معلول دو دسته از عوامل جرم زاست : عوامل بزه ای داخلی و عوامل بزه ای خارجی.
عوامل بزه ای داخلی ناشی از ساختمان جسمی و روانی اطفال می باشد از قبیل : عوامل مادرزادی، عوامل ناشی از وراثت، عوامل ناشی از زایمان، ضربه های مغزی، طرز کار ترشحات غدد داخلی، عوامل متعدد روانی از قبیل نوروز، پیسکوز، پریشان روانی و امثال آنها که در پیدایش بزهکاری اطفال و انحرافات آنان مؤثرند.
عوامل بزه ای خارجی که ناشی از عوامل خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی است.(۱)
گفتار اول
شکل گیری شخصیت بزهکار
شخصیت یک فرد یک «ساختار ایستایی»داده شده در آن لحظه است که شخص مورد آزمون، مرتکب جرم شده است، به عکس «ساختار پویا» است که تدریجاً در طی دوران شکل گیری شخصیت بوجود آمده و تا حدود ۲۵ سالگی، و از آن پس تحت نفوذ عوامل گوناگون تحول آن تداوم می یابد.
*دکترین فلسفی مادرزادی بودن یا ناپایداری زمینه اگرچه این نکته حقیقت دارد که امروزه دیگر جرم شناسان پدیده مادرزادی بودن بزهکاری باور ندارند، مع ذلک بعضی چنین اندیشیده اند که بر اثر عوامل گوناگون، زمینه خیلی سست تر و ناپایدار می شود و بدین سان آستانه بزهکاری را به نحوی مستقیم پاین می آورند و شخص را در برابر تأثیرات جرم زای محیط در شکل گیری و تحول شخصیت او حساس تر می سازند و از آنجا اهمیت مفهوم «زمینه» در جرم شناسی آشکار می شود.
مفهوم زمینه در شرایط زیست – روانی برای فعالیت بزهکار خلاصه می شود.
این مفهوم مخصوصا متضمن خصائص ارثی و مادرزادی فرد است، هم چنین تغییراتی را در بر می گیرد که در طول زندگی به وسیله ارگانیسم تحت تأثیرات بدنی یا روانی متحمل می شود.
در حوزه زیست شناسی ادعا می شود اولا میان وراثت کروموزومی، نژاد، شرایط بهداشتی قبل و بعد از تولد، جنس، سن و ارتکاب جرم رابطه وجود دارد و مجرم از نظر جسمانی از فرد طبیعی عقب افتاده تر است و ثانیا تمایل به ارتکاب جرم و قانون شکنی به ان قسمت مغز مربوط است که نیازهای عاطفی، برنامه ریزی، تصمیم گیری، توجیه و تعدیل ها و نیروی انگیزه را کنترل می کند. اضافه بر این در مغز افراد متمایل به جرم در قسمت زیست خشونت نوعی ماده شیمیایی محرک به شکل فعال تر ملاحظه می شود و به علاوه تفاوت هایی نیز در قسمت فوق چشمی مغز انان مشهود است که در قسمت تنظیم رفتار مؤثر می افتد.(۲)
هر فرد دارای خصوصیات بیولوژیکی ویژه ای است. بعضی از این خصوصیات با افراد دیگر همنوع فرد مشترک هستند که شاید بتوان تکامل و بقای آنها را به عنوان جزئی از گنجینه رفتاری انسان ها از ارزش انها در حفظ و بقای آنها را به عنوان جزئی از گنیجینه رفتاری انسان ها از ارزش آنها در حفظ و بقای آنها را به عنوان جزئی از گنجینه رفتاری انسان ها از ارزش آنها در حفظ و بقای نوع ناشی دانست.
بازتاب های ساده، پرهیز از محرک های دردناک و گریز از خظر نمونه هایی از این رفتارهای ژنوتیپی هستند که عمدتا از موهبت ذاتی و ارثی سرچشمه می گیرند. خصوصیات دیگری از قبیل آستانه تحمل درد، حساسیت اتونومیک، شیوه رفتار به نظر می رسد بیشتر جنبه هایی از فردیت فنوتیپی شخص هستند. بسیاری از خصویات فرد احتمالا از هنگام تولد با او هستند و می توان آنها را به عنوان نتیجه ترکیب ژن های رسیده از پدر و مادر و ارثی دانست. جز در مورد همشکلان یکسان، هر فرد از لحاظ ترکیب دقیق خصوصیات ارثی با افراد دیگر فرق دارد و محققان رفتار باید این تفاوت های فردی را در نظر داشته باشند. اگرچه علم توارث در سال های اخیز پیشرفت زیادی کرده است، ما هنوز به اندازه کافی در این زمینه اطلاعات نداریم تا بتوانیم بین عوامل ژنوتیپی (ناشی از وراثت) و فنوتیپی (ناشی از محیط) کاملا فرق بگذاریم.
به علت این نقص معلومات، تمام جنبه های رفتاری که ظاهراً از بدو تولد با فرد هستند به عنوان عوامل سرشتی نام برده می شوند. در این مرحله از تاریخ ما قدرت آن را نداریم که عوامل سرشتی را قبل از بروز آنها تحت نفوذ درآوریم. اگرچه تا حدودی می توانیم بعدا بعضی از آنها را تغییر داده و تحت کنترل ارادی خود درآموریم. به این ترتیب، یک فرد می تواند یاد بگیرد که بر خلاف تمایلات سرشتی خود در مقابل محرک های دردناک یا حاکی از خطر عکس العمل مثبت نشان دهد، میزان تحمل خود را در برابر درد افزایش دهد، یا پاسخ های خودکاری از قبیل ضربان قلب و فشار خون خود را تغییر دهد.(۳)
به بیان دیگر که با زبان ژنتیک گفتگو می شود و به ژن غالب و بارز از یک سو و ژن مغلوب و نهفته از دیگر سو توجه می شود، بزهکاری اکتسابی و ثمره فاسد جامعه و معاشرت با اشخاص ناباب و بدان جلوه گر شده است. آنچه استنباط می شود که اگر بشر به حال خود رها می شد احتمالا در جبر بیولوژیکی و روانی با خسران کاری خود به پرتگاه سقوط و انحطاط و زوال می افتاد. فلسفه تشریع برای رهایی انسان از جبر جنائی و اعتلای به مقام حریت و انسانیت است.
چزار لمبروز در سال ۱۸۷۶ در کتاب معروف خود «مرد جنایتکار» وجود «جانیان مادرزادی» را پذیرفته است که حیات این گروه از تبهکاران از راه وراثت وقف بر جنایت است. این دسته از جنایتکاران در مسیر «تکامل انواع» متوقف مانده اند و همانگونه که چارلز داروین بیان داشته : جنایتکاران مادزادی نمایشگر قدیمی ترین انواعی هستند که در مسیر تکامل آنان انسان های به هنجار پدید آمده اند. لومبروزو، از دیگر سو خصوصیات مربوط به سیماشناسی و روانی جنایتکاران را با افراد وحشی که در مقایسه با انسان های متمدن از مسیر تکامل بر کنار مانده اند مقایسه می کرد و اوصاف مشترک آنان : حرکات غیرعادی و ناگهانی، خشونت و سفاکی، فقدان عواطف لطیف را برمی شمرد و معتقد بود که وراثت در تبهکاری سهمی قاطع دارد و بر اساس پندار او، نه فقط سرنوشت بعضی از آدمیان، بلکه این سرنوشت نامیمون یک میراث تحمیلی و انتقال خصائصی است که به هنگام ولادت از والدین خود به همراه آورده اند و آنان را به کیفر قراردادی متعاقب ساخته است.
پس از نظریه لومبروزو علم نوین ژنتیک موضوع را مجددا بررسی نمود و به مسئله نقش استعدادهای مادرزادی در جرم شناسی پرداخت، بی اعتباری و بطلان نظریه وی را اعلام داشت و امروزه می دانیم که نظریه لومبروزو صحیح نیست و تیپ جانی مادرزادی وجود ندارد. طرفداران نظریه ارثی بودن تمایلات جنائی چنین دفاع می کنند که :
زن و شوهری که هر دو دارای چشمان آبی هستند لزومی ندارد که چشمان تمام فرزندان آنها آبی باشد زیرا وجوه امکان ترکیب کروموزومهای (۲۰) آن دو متعدد است. به ارقام نجومی بیشتر شباهت دارد. یعنی از یک پدر و مادر اگر امکان تولید مثل نامحدود به فرض وجود داشته باشد تعداد :
فرزند اگر بوجود آیند هیچ یک با یکدیگر شباهت تام و کامل ندارند. به همین مناسبت منش های انسانی از یکدیگر متمایزند و هیچ دو انسانی نیست که دارای یک منش باشند.
بعضی از تمایلات و خصائص والدین در بعضی از اطفال آنها ظهور می کند و در بعضی دیگر انتقال نمی یابد.
طرفداران وراثت جنائی می گویند به همین مناسبت و برای حفظ جامعه از دستبرد جنایتکاران مسائل دقیق و ظریف «بهسازی نسل» یا اوژنیسم پدید آمده است. تا از انتقال ژن های شوم که ناقل خصائص زشت و بدفرجام است جلوگیری شود.
الف – روش های بررسی شده در تأثیر استعدادهای ارثی:
آیا در شکل گیری شخصیت بزهکار استعدادهای ارثی تأثیر دارند یا نه؟ با روش های گوناگون بررسی شده است :
- لومبوروزو و پیروانش روش مقایسه تبهکار با انسان «وحشی» را پذیرفتند طبق نظر آنها، جنایتکار ضعیفی، جانی مادرزادی است و تبهکاری را به آناویسم (نیاگرائی) یا سیر قهقرائی به سوی بهیمیت و زندگی انسان های اولیه وحشی نسبت داده اند و استدلال اساسی آنها مبتنی بر شباهت موجود بین تبهکار و انسان وحشی بوده است. پایه این استدلال اصولا سست و نادرست بوده است زیرا ویژگی ها و صفات مشخصه انسان وحشی صرفا فرضی بوده و با روش علمی ثابت نشده است.(۴)
- کهن ترین روش ها «روش شجره نامه ای» بوده که عبارت است از تشکیل مجدد شجره نامه یک خانواده و محاسبه تعداد موارد بزهکاری و انواع جرائمی که از نسلی به نسل دیگر بوجود آمده می باشد. این روش از سال ۱۸۷۵ در ایالات متحده آمریکا به کار رفته است.
بررسی این روش برای حصول بر جبر بیولوژیک بسیار وسوسه انگیز است اما «اینگونه نتیجه گیری» بنابر بر آنچه پرفسور لئوته می نویسد «امروزه دیگر مجاز نیست» و این قبیل کارها فقط از نظر تاریخی قابل توجه است و سستی آن مسلم است چون نیروی اراده یک شخصیت ممتاز می تواند آثار کثیف اسلاف و پیشینیان خود را متوقف سازد.
-«روش آماری» که مبتنی بر مشاهده یک گروه جنایتکار با پژوهش درباره ی هر یک از آنهاست که اجدادشان چند بار مرتکب جنایت شده اند.
در فرانسه هرچند نتایج مختلف از تحقیقات گوناگون بدست آمده اما وجود نسبت مهم بین سوابق ارثی و ارتکاب جنایت را ثابت کرده است.
در این روش فقط به اندازه گیری سوابق بیماری یا بزهکاری اسلاف بزهکاران مورد آزمون پرداخته شد تا مگر شدت همبستگی تأثیر بیماری یا بزهکاری والدین در تبهکاری فرزندان آنان ارزیابی شود.
درک وراثت مستلزم معرفت به اسلوب های گوناگون تولید نوع می باشد. مسأله بررسی سلول ها واجد اهمیت گردید، دامنه انعکاس آن مسأله اسرارآمیز وراثت جنائی را بی نصیب نگذاشت هر ارگانیسم باید نه فقط دارای وسایل صیانت ذات خود باشد بلکه باید برای تولید سیستم های مشابه با خودش نیز اطلاعات ضروری داشته باشد. این اطلاعات در یک گروهی از مواد قرار دارد که از نسلی یه نسلی دیگر منتقل می شود و تا حد وسیع طبع نسل بعدی را مقرر می دارد. این موارد را «پایه مادی» وراثت می نامند.
- الکترو انسفالوگرافی به نوبه خود و دست کم به طور غیرمستقیم برای روشن کردن نقش وراثت در علت شناسی جنائی به کار رفته است آماری که از سال ۱۹۵۳ منتشر شده اهمیت عوامل ژنتیک را در «پسیکلوپاتی» در رابطه با تأثیر روان شناختی خانواده ثابت کرده است. خلاصه، هنگامی که بتوان نقش بعضی از عدم اختلال های منشی را در فعلیت یافتن اعمال مجرمانه شناخت می تواند تصور کرد که وراثت نقشی در علت شناسی بزهکاری از بعضی از اشخاص دارد. در این صورت هم باز باید بدانیم چه چیزی ممکن است انتقال یابد.
-«روش دوقلوها»که عبارت از مقایسه رفتارهای متقابل دوقلولهای یک تخمی یا «دوقلولهای حقیقی» و دو تخمی های یا «دوقلوهای کاذب» است. این روش مبتنی بر این است که یک تخمی ها دقیقا دارای یک میراث ژنتیک هستند. اگر یکی از آن دو را مستعد جرم می کند همان ارث است و دیگری را نیز باید به جرم برانگیزد. مقایسه هایی که انجام گرفته ثابت کرده است که تطابق رفتارها در میان یک تخمی ها در حدود دو سوم موارد بوده در حالی که در این توافق در میان دوتخمی ها یک سوم موارد بوده است.
این روش به وسیله دانشمند آلمانی به نام لانگ در سال ۱۹۲۹ تنظیم شده است ولی مشکلات تفسیر نتایج آن هنوز به قوت خود باقی است. او باور کرده است که بزهکاری یک پدیده مقدر است و کتابش نیز موید این نکته است که عوامل محیطی در ارتکاب جرم تأثیر مهمی ندارد. ایرادی که به این روش وارد است این است که اغلب برادران دوقلو در کودکی با هم زندگی کرده اند و آن را به یک نوع گذرانده اند و یک نوع تربیت دیده اند و زندگی خود را در نوجاونی و حتی قسمتی از شباب نیز به یک نحو گذرانده اند بنابراین آنچه را به عوامل ارثی یا مادرزادی نسبت می دهند احیانا می توان به عوامل محیطی نسبت داد و جرم را پدیده اکتسابی دانست نه ذاتی.(۵)
ب – طبیعت انتقال ارثی
ناپایداری زمینه : لومبروزو و پیروانش وجود استعداد ارثی را در تبهکاری تایید کرده اند که عبارت است از «چیزی مخصوص» که هنوز معین نشده است، و گاروفالو تصور کرده بود که این استعداد در فقدان یا ضعف حس اخلاقی وجود دارد.
مکتب زیست شناختی گراتز بعدا تجزیه و تحلیل ارائه داده که چندان ساده نیست، در نظر این مکتب این اعمال جنایی اجداد نیست که بر اثر وراثت انتقال می یاد، بلکه فقط «گرایش هایی» است که در پایه آنها یافت می شود و ممکن است مانند عوامل جرم زا باشند : تحریک پذیری، پرخاشجویی و غیره. امروزه با زهم بنحوی مهم تر از «ناپایداری» یا «شکنندگی زمینه» سخن در میان است تا نشان دهند که فقط افتران ناگوار عناصر ارثی است که مربوط به کروموزوم واحدی نیست بلکه ریشه آنها به گونه ای ارثی مشخص است. به عبارت دیگر «کروموزم جنایت» وجود ندارد.
برخی از متخصصین نقش عامل ارثی ا با بررسی شجره نامه ها و آمار گیری و ازمایشات زیستی مخصوصاً انتقال بیماری های جسمی، روانی و خصوصیات جسمی مورد تحقیق قرار داده اند که قدیم ترین آنها تحقیقات دوکدال و گودار متخصصین امریکایی است.
پیناتل جرم شناس فرانسوی پرونده ۱۰۰ نفر مجرم را از لحاظ تأثیر اثر الکل و بیماری های عفونی را مورد بررسی قرار داد که نتایج زیر حاصل شد:
-اثر الکل ۲% ، – اختلال منش ۱۵% ، – بیماری سل ۱۴% ، – اختلال روانی ۱۳% ، – صرع ۴%، – عقب مانده ذهنی ۳ % با توجه به مطالعات مذکور اینک اثر اخلاقی ارث، نقش ارث در انتقال بیماری های جسمی و روانی و اکثر کروموزوم های مورد بحث قرار می گیرد.
مورگان تحقیقاتی بر روی مگس سرکه، تئوری کروموزومی وراثت را عرضه داشت و رابطه بین قوانین مندل و اعمال اساسی یافته را مشخص کرد. مورگان و همکارانش پس از انجام آزمایشات متعدد به این نتیجه رسیده اند که از طرفی کروموزوم ها محل انتقال خصوصیات وراثتی بوده و از طرف دیگر بین غیرطبیعی بودن بعضی از مگس های سرکه و ساختمان غیرطبیعی کروموزم ها رابطه ای وجود دارد که در مورد ساختمان بدن انسان نیز صدق می کند.(۶)
ج- اثرات ارث
۱- اثر اخلاقی ارث : انتقال ارثی خصائل، رفتار و کردار در افراد بسیار متفاوت است. بطور مثال فردی که در سال ۱۹۲۰متولد شده است تعداد اجداد و با ۱۲۰ ازدواج در ۸ قرن گذشته ۲۵۶ میلیون نفر خواهد بود. هرگاه فردی فقط بدی های اجداد خود را به ارث ببرد و خصلت های نیک و انسانی به او منتقل نگردد طولی نمی کشد که تمام افراد جامعه جانی، مجرم و فاسد الاخلاق می گدند در حالی که پیشرفت علوم و اختراعات بشر عکس این موضوع را نشان می دهد. در اجتماع کنونی اشخاص بصیر، خیر و باایمان با اوصاف و سجایای نیک و پسنیدده بسیار وجود دارند.
بزهکاری در ذات هر فرد نیست که وسیله ارث از والدین و اجداد به او انتقال یافته باشد بلکه رفتار و کردار هر فرد تحت تأثیر محیط اکتسابی نیز هست. وضع محیطی که طفل در ان رشد و زندگی می کند در تعیین سرنوشت او موثر است. هرگاه فردی در محیط مناسب و موافق با ذوق و استعداد و وضع جسمی و روانی خود، با یک روش تربیتی صحیح پرورش یابد از بروز اثرات ارث می توان پیش گیری نمود.
۲- اثر ارثی بیماری های مزمن والدین : با اینکه نقش دقیق ارث در توسعه بیماری های جسمی و روانی هنوز به ثبوت نرسیده ولی گاهی دیده شده است که یک نوع بیماری خاص در افراد یک خانواده بروز می کند. نوع و طرز پیشرفت بیماری ها همیشه یکسان و با عوامل خارجی بستگی نداشته درونی است.
ابتلا پدر و یا مادر به بیماری های مختلف مخصوصا سل و بیماری های مقاربتی (سفلیس و غیره) به اولاد منتقل می گردد. انتقال مذکور یا ناشی از ضعف جسمانی والدین وبیا اثر انتقال خود میکروب مولد بیماری (سل – سفلیس) و یا میکروب ها به وسیله جریان خون به جنین سرایت می کند بیماری های مذکور اثراتی از قبیل تغییر شکل اعضاء و یا اختلال نمو انان و یا انواع مختلف نقیصه های ارثی را بوجود می آورد. لازم به یادآوری است که هرگاه شرایط نمو جنین مساعد نباشد سلول های مولد اعضا رشد و نمو کامل نداشته و بیماری های مختلف در اطفال بروز می کند.
عدم تعادل در رشد طبیعی جسمی و روانی یکی از علل بروز جرائم است.
در مرکز ابسرواسیون قرن (پاریس) پرونده شناسایی شخصیت (ابسرواسیون) ۱۲۹۶ نفر محکوم مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته در ۵۰ درصد آنان بیماری های مختلفی که والدین و یا اجدادشان مبتلا بوده اند مشاهده شده و جرائم ارتکابی آنان به شرح زیر بوده است :
- جرائم علیه اموال ۳/۴۸ %
- جرائم علیه اشخاص ۹/۵۱ %
- جرائم جنسی ۴/۵۶ %
طبق تحقیقاتی که دکتر مویر در سال ۱۹۴۲ انجام داده ۸۰ درصد و طبق پژوهش های پیناتل ۷۵ درصد والدین و اجداد بزهکاران که مورد مطالعه قرار گرفته اند مبتلا به بیماری های مختلف و یا اختلالات روانی بوده اند. باید توجه داشت که اثر ارثی بیماری های روانی و اختلالات منش مورد اتخلاف نظر متخصصین است.
۳- اثر ارثی الکل و مواد مخدر : اعتیاد والدین و اجداد به الکل و مواد مخدر اثر ارثی مستقیم در فرزندان دارد سمی که درنتیجه مصرف مواد مذکور در بدن پدر و یا خون مادر به وجود می آید به وسیله کروموزوم ها به جنین منتقل و سبب ضعف قوای جنسی و یا روانی وی می گردد.
طبق بررسی های دکتر مویر در فرانسه اجداد ۸۳ درصد بزهکاران که تحت ابسرواسیون (شناسایی شخصیت) قرار گرفته اند معتاد به الکل بوده اند.
مستی پدر و یا مادر در حین انعقاد نطفه عواققب وخیم و اثرات شوم اعتیاد به الکل را دارد. کودکان مادران معتاد به مواد مخدر قبل از تولد معتاد به همان ماده ای هستند که مادر به ان اعتیاد دارد.
۴- وراثت و کوموزوم : لقاح عبارت است از کیفیتی است که طی ان اسپرماتوزوئید (نطفه مرد) وارد تخمک زن می شود. هر ۲۸ روز یک بار، یک تخمک در یکی از تخمدان ها می رسد و به داخل لوله فالوپ افتاده و به آهستگی به طرف رحم حرکت می کند در بسیاری از موارد معمولا بین سه تا هفت روز طول می کشد تا خمک به رحم برسد. چنانچه در این مدت عمل لقاح انجام نگیرد تخمک در رحم از ین می رود و چنانچه عمل لقاح انجام گیرد، یکی از میلیون ها اسپرماتوزوئید به طرف لوله تخمدان رفته و احتمالا با تخمک برخورد می کند و در این صورت عمل لقاح انجام گرفته، آغاز حیات یک موجود جدید، مطرح می شود. سرعت حرکت اسپرماتوزوئید حدود ۲۵/۱ سانتیمتر در ثانیه بوده و تحرک آن به وسیله زائده دم اسپرماتوزوئید می باشد.
تخمک بزرگ ترین یاخته بدن بوده و هنگام لقاح قطرش حدود ۱۷۵/۱ اینچ است. تخمک لقاح یافته به نام تخم «زیگوت» خوانده می شود و بلافاصله شروع به تقسیم می کند. کروموزوم های جایگاه واحدهای حیاتی می باشند که «ژن» نام دارند و ناقل صفات ارثی هستند.
هر دسته از سلول های مرد و زن دارای ۴۶ عدد کروموزم می باشد که ۲۳ جفت را تشکیل می دهند. آنچه که باعث تشخیص جنسیت نطفه می شود در جفت ۲۳ است. بدینمعنی که پس از تشکیل نطفه، کروموزومی که جانب مادر منتقل می شود همیشه از نوع x است و کروموزم انتقالی از طرف پدر ممکن است x و یا y باشد. اگر کروموزم انتقالی پدر از نوع x باشد و با ترکیب با x مادر فرمول xx بوجود می آورد و نطفه دختر است. و اگر کروموزوم انتقالی از پدر Y باشد ترکیب با x مادر، به صورت فرمول xy درمی اید و نطفه پسر است. بنابراین مادر پیچ نقش در جنسیت کوک ندارد، زیرا جنس طفل بستگی کامل به کروموزومی دارد که از پد منتقل می شود.(۷)
بین نابهنجاری کروموزومی و نابهنجاری خصیصه ای همبستگی وجود دارد. ثابت کرده اند که مغز و مرکز اجرا و عوامل وراثت در کروموزوم هاست. و تعداد آنها همیشه زوج بوده و برای یک نوع موجود زنده نیز ثابت است. مقر خصوصیات موروثی اندرون کروموزم هاست. هر کروموزم یک مجموعه ای است مرکب از اجزائی که آنها را ژن می نامند که به گونه گردنبندی از مروارید تجلی می کند. شکل های گوناگون و رنگ های متفاوت ژن را آلل می نامند. تزیین کروموزومی هر شخص کاریوتیپ آن شخص است.
در نیمه دوم قرن ۱۹ مندل Mendel (1884- 1822) روحانی اطریشی تأثیر عوامل ارث در گیاهان و نبانات را مورد بررسی قرار داد و تئوری «از همان پدر همان پسر» را تایید کرد. تحت تاثیر عقاید مندل، عده ای از دانشمندان، نحو : انتقال خصوصیات فردی و نژادی را از پدر و مادر به فرزندان و اعقاب آنها و تاثیر عوامل مختلف محیط، وضع جسمی و روانی نسبت به صفات افراد یک نسل و نسل های بعد از آن را مورد تحقیق قرار داده و علم ژنتیک (وراثت) را پایه گذاری نمودند از جمله : مورگان زیست شناس آمریکایی در پی گیری تحقیقات مندل طرز انتقال خصوصیات جسمی و صفات و سجایا را مطالعه و ثابت کرد که کروموزوم ها ناقل بعضی از منش ها و خصوصیات جسمی بطور ارثی هستند.
ابتدا تعداد کروموزوم ها بطور دقیق نامعلوم بود. در سال ۱۹۵۶، تیجو با همکاری لوان اعلام نمود که در هسته هر سلول بدن انسان ۲۳ جفت (۴۶عدد) کروموزم و هر کروموزوم از اجرائی بیشمار به نام ژن تشکیل شده است. هر سلول هادی یک ژنوم (۱+۲۲) از اصل پدری و یک ژنوم (۱+۲۲) از اصل مادری دارد. ۲۲ جفت کروموزم دو به دو که از یک نوع می باشد و اتوزم نامیده شده و ناقل کلیه خصوصیات بیوشیمی انسانی (رنگ پوست، چشم، غیره) هستند.
جفت ۲۳ گونوزوم تعیین کننده نوع جنسیت است که در مرد (xy) و در زن (xx) است. کیفیت قرار گرفتن و مخلوط شدن کروموزم های جنسی، نوع جنسیت را تعیین می نماید بدین معنی که اگر x از زن با x از مرد کنار هم قرار گیرد جنین پسر و اگر x از مرد و x از زن قرار گیرد، جنین دختر خواهد بود.
*مقایسه همبستگی ها بین انتقال شباهت های بدنی و بزهکاری از پدر به پسر :
چارلز گورینگ در یکی از کامل ترین تحقیقات جرم شناسی بین سال های ۱۹۰۱ و ۱۹۱۲ د حدود ۳۰۰۰ نفر انگلیسی محکوم به زندان را با عده کثیری از انگلیسی های به هنجار مقایسه کرده است، در ضمن سنجش میل به تبهکاری زندانیان، این محقق ضرایب مطابقت ین انتقال آثار ارثی و شباهت بزهکاری را محاسبه کرده است.
گورینک مدعی است که پدران بعضی از رفتارهای زشت خویش را از پسران مکتوم می دارند اما از ارائه رفتارهای دیگر خود به آنان شرمی ندارند. در زمینه جرائم علیه اموال بین پدران و پسران شباهت بیشتری وجود دارد تا در زمینه جرائم جنسی.
وی معتقد است بزهکاری تابع این عامل اجتماعی (آموزش) نیست. ایرادی که به نظریه گورینگ وارد است این است که اگر استدلال او درست بود، ضرایب مطابقت انتقال جنائی بین پدران و دختران نیز می بایست همپایه ضرایب مطابقت انتقال جنائی بین پدان و پسران باشد یک بررسی تکمیلی نشان داده است که تطابق بین بزهکاری پدر و بزهکاری دختر خیلی ضعیف تر بوده است.(۸)
د- اختلاات کروموزومی و اثرات آن
مهمترین انواع اختلالات کروموزمی ار می توان به ترتیب زیر مورد بررسی قرار داد :
- اختلالات شکلی کروموزم ها
: هرگاه بازوی یکی از کروموزوم ها تغییر شکل دهد و یا قسمتی از آن کروموزوم به غیر از هم ردیف خود قرار گیرد تعادل بهم خورده و اختلال بوجود می آید. اخیرا علم ژنتیک اعلام نموده اند که امواج تشعشعات رادیو اکتیو سبب اختلالات شکلی کروموزوم ها می شود در سطوح بالای زمین اثرات مذکور بیشتر است.
- اختلالات ردیفی کروموزم ها : مهم ترین اختلال ردیفی کوموزوم ها اختلال در ردیف H اتوزوم است که منگولیسم می نامند که منجر به اختلال جسمی از قبیل کوتاهی قد یا بلندی غیرعادی قد، تغییر شکل صورت و پلک ها و چشم ها و گوش ها شده بینی کوتاه با سوراخ های گشاد و عقب ماندگی روانی و عدم رشد هوشی می گردد. معمولا در اطفال مادرانی که در سنین بیش از ۳ سالگی متولد می شوند دیده می شود.
طبق تحقیقاتی که سال ها متخصصین علم ژنتیک آمریکا به عمل آورده اند اختلال در ردیف های ۶و۱۳و۱۵ از عوامل موثر در بروز بیماری افسردگی است. اختلال در ژن های ردیف ۱۴ سبب بروز بیماری فراموشی مخصوصاً در پیری می گردد. اختلال در ردیف ۱۸ موجب معلولیت صورت، دست ها، پاها و قفسه سینه و لگن خاصره و اعضاء تناسلی گردد.
- اختلال کروموزوم های جنسی : گاهی ممکن است نطفه از کروموزوم xo تشکیل گردد در این صورت طفل دچار معلولیت جنسی خواهد شد که سندرم قرمز نامیده می شود. فرد به ظاهر مونث لکن دارای قد کوتاه، نقص عضلانی بوده و تخمدانها رشد ننموده و عقیم خواهد بود.
- منگولیسم (mongolism) یا سندرم داون (down’s syndrome)
علت این بیماری تا سال ۱۹۹ مشخص نبود ولی در این سال لوژن دانشمند و طبیب فرانسوی به وجود یک کوموزوم اضافی در جفت کروموزومی شماره ۲۱ در بیماران مبتلا پی برد. درواقع یاخته های بدن این افراد به جای ۴۶ کروموزوم دارای ۴۷ کروموزوم می باشند.
کروموزوم اضافی در بیست و یکمین جفت، یک نوع حادثه در نطفه گیری است که ممکن است از اسپرماتوزوئید یا از اوول ناشی شود. ولی بررسی های انجام شده نشان می دهد که غالبا این حادثه بوسیله اوول صورت می گیرد و مخصوصاً این اتفاق بیشتر در زنان مسن که حامله می شوند رخ می دهد.
این افراد از نظر ظاهری شبیه مغول ها بوده و قد و قامتی کوتاه، دهانی کوچک، زبانی درشت و انگشتانی نامناسب و غیرطبیعی دارند. وجود پلک سوم و شکاف باریک و مورب پلک ها و گوش ها غیرعادی، بینی کوتاه با سوراخ های گشاد، بهره هوشی پایین و ناهنجاری های دیگر از صفات منگول ها می بانشد. بیش از ۵۰% مبتلایان به این بیماری قبل از رسیدن به سن بلوغ و به علت ضعف قوای دماغی، عدم رشد، عقب ماندگی و نقص روانی در طول حیات، بی حال و بی حوصلگی فوت می شوند.(۹)
- سندروم ترنر (Turner syndrome)
این بیماری اولین بار در سال ۱۹۳۵ میلادی توسط هورمون شناس آمریکایی به نام «ترنز» مورد بررسی قرار گرفت. فرمول ترکیبی این بیماری به صورت xo میباشد که مختص خانم هاست و گاهی نیز در مردان مشاهده می شود. تشخیص مبتلایان به این بیماری قبل از بلوغ مشکل بوده و فقط در سن بلوغ نظیر کوتاهی قد، عدم ظهور صفات ثانویه جنسی به علت کوتاه ماندن تخمدان ها، هم چنین فقدان قاعدگی و رفتار کودکانه، متکی بودن به مادر مشاهده می شود. زنان مبتلا به بیماری ترنر بسیار کوچک اندام و عقب افتاده بوده و از نظر جنسی نیز نامتعادل هستند. در زنان دو کروموزوم جنسی مشابه وجود دارد که یک کروموزوم x را از پدر و x دیگر را از مادر خود به ارث می برند. در نزد بیماران ترنر تنها یک کروموزومx وجود دارد که فرد بیمار این کروموزوم را یا از مادر یا از پدر خود به ارث برده اند.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق