آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » تربیت بدنی و ورزش » دانلود پروژه تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس سادة والیبال

دانلود پروژه تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس سادة والیبال

فهرست مطالب

عنوان…………………………….. صفحه

فصل اول: مقدمه و بیان مسأله……………..

مقدمه…………………………………

بیان مسأله…………………………….

ضرورت و اهمیت تحقیق…………………….

اهداف تحقیق……………………………

فرضیه‌های تحقیق…………………………

پیش فرضهای تحقیق……………………….

محدودیت‌های تحقیق……………………….

تعریف عملیاتی متغیرها…………………..

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق…………..

مقدمه…………………………………

زمینة نظری موضوع تحقیق………………….

اثر بخشی یادگیری مشاهده‌ای از دیدگاه دو نظریه یادگیری حرکتی

تبیینهای اولیه اولیه از یادگیری مشاهده‌ای….

تبیین میلر و دلار……………………….

توجیه بندورا از یادگیری مشاهده‌ای…………

تحلیل اسکینر از یادگیری مشاهده‌ای…………

مشاهدة نمایش چگونه بر یادگیری اثر می‌گذارد؟..

عوامل مؤثر بر یادگیری مشاهده‌ای…………..

ویژگی‌های الگو………………………….

ویژگی‌های نمایش…………………………

ویژگی‌های مشاهده‌گر

توجیهات رشدی در الگودهی

پیشینه تحقیق…………………………..

نتیجه‌گیری……………………………..

فصل سوم: روش تحقیق……………………..

روش تحقیق……………………………..

جامعه تحقیق و آزمودنیها…………………

متغیرهای تحقیق…………………………

ابزار اندازه‌گیری……………………….

روش جمع‌آوری اطلاعات……………………..

نحوة اجرای آزمون ………………………

مراحل آزمون……………………………

روشهای آماری…………………………..

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها

تجزیه و تحلیل توصیفی یافته‌ها…………….

تجزیه و تحلیل استنباطی یافته‌ها…………..

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری……………….

خلاصه تحقیق…………………………….

بحث و تفسیر یافته‌ها ……………………

پیشنهادهای پژوهشی………………………

فهرست منابع……………………………

فهرست جداول

شمارة جدول………………………… صفحه

(۱ـ۴) امتیازات نتیجه اجرای مهارت سرویس ساده والیبال در گروه مشاهدة الگوی ماهر………………………

(۲ـ۴) امتیازات نتیجة اجرای مهارت سرویس سادة والیبال در گروه مشاهده الگوی در حال یادگیری……………..

(۳ـ۴) میانگین امتیازات الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس سادة والیبال برای گروه مشاهدة الگوی ماهر………

(۴ـ۴) میانگین امتیازات الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس سادة ولیبال برای گروه مشاهدة الگوی در حال یادگیری

(۵ـ۴) نتایج آزمون تحلیل واریانس عاملی مرکب در مورد تأثیر گروه و مرحلة آزمون بر نتیجة اجرا……………….

(۶ـ۴) نتایج آزمون تحلیل واریانس عاملی مرکب در مورد تأثیر گروه و مرحلة آزمون بر الگو یا فرایند اجرا……….

(۷ـ۴) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر نتیجة اجرا در دو گروه مشاهدة الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحلة پیش آزمون

(۸ـ۴) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر فرایند اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحلة پیش آزمون

(۹ـ۴) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر نتیجة اجرا در دو گروه مستقل مشاهدة الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحلة پس آزمون

(۱۰ـ۴) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر فرایند اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله پس آزمون

(۱۱-۴) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر نتیجة اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله یادداری

(۱۲ـ۴) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر فرایند اجرا در دو گروه مستقل مشاهدة الگوی ماهر ور در حال یادگیری در مرحله یادداری

فهرست نمودارها

شمارة نمودارها…………………….. صفحه

(۱ـ۴) مقایسه نتیجة اجرای مهارت سرویس ساده والیبال بین مراحل مختلف آزمون در گروههای مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری

(۲ـ۴) مقایسه الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس سادة والیبال بین مراحل مختلف آزمون در گروههای مشاهدة الگوی ماهر و در حال یادگیری……………………………………..

(۳ـ۴) مقایسة نتیجة اجرای مهارت سرویس ساده والیبال بین گروههای مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحلة پیش آزمون

(۴ـ۴) مقایسه الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس سادة والیبال بین گروههای مشاهدة الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحلة پیش آزمون

(۵ـ۴) مقایسة نتیجة اجرای مهارت سرویس سادة والیبال بین گروههای مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله پس آزمون

(۶ـ۴) مقایسة الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس ساده والیبال بین گروههای مشاهده الگو ماهر و در حال یادگیری در مرحله پس آزمون

(۷ـ۴) مقایسة نتیجة اجرای مهارت سرویس سادة والیبال بین گروههای مشاهدة الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحلة یادداری

(۸ـ۴) مقایسة الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس سادة والیبال بین گروههای مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله یادداری

  • · مقدمه

امروزه شاهد اجرای ماهرانه و خارق العاده ورزشکاران برجسته در صحنه‌های ورزشی هستیم، نمایشی از قدرت، خلاقیت و هنر که بی‌شک سوالات زیادی را در ذهن هر بیننده‌ای ایجاد می‌کند. چگونه می‌توان یک مهارت جدید را آموخت؟ چگونه این مهارت‌ها پیشرفت می‌کنند؟ و چگونه می‌توان تا این حد در اجرای مهارت‌ها پیشرفت کرد؟ پاسخ به این سوالات می‌تواند بسیاری از نکات مبهم را روشن نماید.

یکی از اهداف اصلی تربیت بدنی، تسهیل فراگیری مهارت از طریق آموزش مناسب است. پژوهشگران علم تربیت بدنی همواره در تلاشند تا با معرفی روشهای علمی جدید، توانائی معلمان و مربیان را در آموزش افزایش دهند. بدن منظور دانشمندان رفتار حرکتی طی سالها تحقیق و مطالعه سعی کرده‌اند تا عوامل اثرگذار بر اجرا و یادگیری مهارت‌ها را شناسائی کنند.

بدون شک یکی از مهمترین عوامل مؤثر در فرایند یادگیری، نمایش[۱] مهارت است. نمایش  مهارت یکی از قدرتمندترین ابزارهایی است که مربیان تربیت بدنی از آن به منظور انتقال اطلاعات مربوط به مهارت به  فراگیر در یک زمان کوتاه استفاده می‌کنند. معلم  یا مربی تربیت بدنی به این دلیل مهارت را نمایش می‌دهد که باور دارد فراگیران نسبت به توصیف کلامی از این طریق، اطلاعات بیشتری را در زمان کوتاهی دریافت می‌کنند. معمولاً یک الگوی ماهر[۲] به منظور آموزش مهارت حرکتی جدید به فراگیر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در سالهای اخیر، نظریه پردازان یادگیری حرکتی این سوال را مطرح کرده‌اند که آیا برای یادگیری مشاهده‌ای یک مهارت حرکتی، الگوی ماهر تنها نوع سودمند الگوست؟ (لی و وایت[۳]، ۱۹۹۰؛ پالاک و لی[۴] ۱۹۹۲). در این ارتباط تحقیقات زیادی نیز انجام گرفته است.

براساس نتایج این تحقیقات، درگیر شدن مشاهده‌گر در فعالیت های شناختی الگوی در حال یادگیری[۵]، یادگیری مهارت را تسهیل می‌کند. طرفداران الگوی درحال یادگیری معتقدند که الگوی ماهر به جای توسعة چگونگی درک و شناخت از اجرای مهارت، تقلید از جرای  مهارت را اجرا توسعه می‌دهد. به این دلیل که الگوی ماهر، اطلاعات بدون اشتباهی را به مشاهده‌گر ارائه می‌کند، در حالیکه الگوی در حال یادگیری مشاهده‌گر را درگیر فرایندهای حل مسأله می‌کند (۸).

اخیراً، این رویکرد آموزشی سوالاتی را در مورد استفاده ترجیحی از مدل ماهر در یادگیری مشاهده‌ای مطرح کرده است. لیکن یافته‌های تحقیقی در این زمینه به نتایج قطعی و مسلمی دست نیافته است. بنابراین در این تحقیق، سعی شده است که تأثیر سطح مهارت الگو را بر یادگیری یک مهارت حرکتی مورد بررسی قرار دهد.

        ·             بیان مسأله

بدیهی است انتقال اطلاعات از طریق بینائی یکی از مهمترین و مؤثرترین منابع  کسب اطلاعات در یادگیری است. در تائید این مطلب بلندین و پروتیو[۶] (۱۹۹۳)، کارول و بندورا[۷] (۱۹۸۲)، لندرز[۸]  (۱۹۷۵)، مارتنز و برویتز[۹] (۱۹۷۶)، پالاک ولی (۱۹۹۲)، سوتارد و هیگینز[۱۰] (۱۹۸۷)، ویکس[۱۱] (۱۹۹۲)، مک کولا، ویس و رز[۱۲] (۱۹۸۹) معتقدند که مشاهده مهمترین ابزار برای یادگیری مهارت حرکتی است (۹).

در واقع الگوسازی یک عمل منجر به توسعة یک بازنمائی شناختی یا ادراکی توسط مشاهده‌گر می‌شود. این بازنمائی شناختی به عنوان یک منبع و مرجع استاندارد به مشاهده‌گر کمک می‌کند تا اجراهای خود را با آن مقایسه کرده و در نهایت اجرای مهارت را اصلاح کند (کارول و بندورا، ۱۹۸۲، ۱۹۸۵، ۱۹۸۷، ۱۹۹۰؛ شفیلد[۱۳] ، ۱۹۶۱) (۱۰).

بنابراین از آنجائیکه مدل ماهر ویژگیهای مطلوبی از مهارت‌ را نشان می‌دهد،‌ بدین طریق برای فرد مبتدی فرصتی را فراهم می‌کند تا عملکرد مطلوب را مشاهده کرده و اطلاعات لازم را برای یادگیری آن به دست آورد. نظریه پردازانی مانند آدامز[۱۴] (۱۹۷۱)و  اشمیت [۱۵](۱۹۷۵) معتقدند ، یادگیری  حرکتی یک فرایند حل مسأله می باشد که فرد براساس آن یک عمل را برای دستیابی به الگوی حرکت ویا نتیجه انجام می دهد و سپس با  بازخورد حاصل از این عمل ، اجرا را در کوششهای بعدی تعدیل می کند . بنابراین با تأکید بر فرایند کوشش و خطا و اصلاحاتی که از این طریق به دست می آید ، موجب توسعة دانش اساسی وهم چنین ارزیابی  فرد از حرکت می شود . در این نظریه به دلیل اینکه اجرای ماهرانه حرکت فرایندهای حل مسأله را نفی می‌کند، لذا اطلاعات کمتری مربوط به خطا برای پردازش در اختیار مشاهده‌گر قرار می‌گیرد. آدامز (۱۹۸۶) دریافت که یادگیری مشاهده‌ای برای بهبود اجرای مشاهده گرانی مؤثر است که الگوی فرد غیر ماهری را که در حال اجرای یک تکلیف است، مشاهده کنند (  ). با توجه به اینکه اجراهای یک فرد مبتدی، متغیر است و از پایداری لازم برخوردار نیست و هنگام اجرای مهارت خطاهای بیشتری وجود دارد به نظر می‌رسد، مشاهده‌گر فرصت بیشتری برای درگیرشدن با فرایند های شناختی دارد (۹). همچنین نتایج برخی تحقیقات نشان داده است که اگر فرد از بازخوردهای ارائه شده به الگوی در حال یادگیری مطلع باشد، مشاهدة مدل در حال یادگیری مؤثرتر خواهد بود (مک کولا و کایرد[۱۶]، ۱۹۹۰) (۸). در این زمینه تحقیقات بیشماری انجام شده است. جهت تأئید یا رد نتایج پژوهشهای انجام شده در این زمینه، در این تحقیق سعی شده است به سوال زیر پاسخ داده شود: آیا مشاهدة مدل در حال یادگیری در مقایسه با مدل ماهر موجب بهبود عملکرد و یادگیری مهارت حرکتی می‌گردد.

 · ضرورت و اهمیت تحقیق

از آنجا که اکثر مربیان به دنبال کسب بهترین نتیجه در کوتاهترین زمان هستند، پس باید تمامی امکانات و شرایط را برای تحقق این امر فراهم کنند. بنابراین همواره راهبردهائی توسط مربیان برای آموزش مهارت‌های حرکتی اتخاذ می‌شود. نمایش مهارت و آموزش کلامی دو روش معمول برای آموزش مهارتهاست. نمایش مهارت رایج‌ترین روش برای انتقال اطلاعات مربوسط به مهارت است (۴). از اینرو مربیان از وسائل کمک آموزشی بصری مانند فیلم، نوار ویدئوئی، نمایش مهارت توسط فراگیر ماهر یا مربی به عنوان مکمل خوبی برای آموزش مهارت استفاده می‌کنند (۱۱). اصل عمومی نمایش مهارت این است که نمایش دهنده باید آن را صحیح اجرا کند. پژوهشهائی مانند لندرز و لندرز[۱۷]  (۱۹۷۳) از این اصل حمایت می‌کنند. در این پژوهش تأثیر مشاهده مدل ماهر و غیرماهر بر یادگیری مهارت بالا رفتن از نردبان مقایسه شد. نتایج نشان داد که الگوی ماهر در مقایسه با الگوی غیر ماهر منجر به اجرای بهتری از سوی شاگردان شد. با مشاهدة الگوی ماهر فراگیر می‌تواند اطلاعات مربوط به راهبردهای الگو را برای حل مسائل حرکتی ادراک کند. در واقع مشاهده‌گر در تلاشهای اولیة خود در اجرای مهارت راهبردهای مشاهده شده را تقلید می‌کند.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق