آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » دانلود پروژه تأثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی

دانلود پروژه تأثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی

تأثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی
فهرست مطالب
تقدیر و تشکر…………………………..
تقدیم…………………………………
چکیده…………………………………
پیشگفتار………………………………
فصل اول:………………………………
مقدمه…………………………………
موضوع…………………………………
اهداف تحقیق (کلی و جزئی)………………..
بیان مساله…………………………….
ضرورت و اهمیت تحقیق…………………….
تعریف واژه‌ها و اصطلاحات………………….
فرضیه‌ها……………………………….
فصل دوم: (ادبیات تحقیق)…………………
پیشینة نظری، تاریخچة و مفهوم تکنولوژی آموزشی
تاریخچة تکنولوژی آموزشی از آغاز تاکنون……
اولین مرحله: استفاده از وسایل آموزشی……..
دومین مرحله: پیدایش نگرش سیستمی و کاربرد آن در زمینة تعلیم
و تربیت……………………………….
تکنولوژی آموزشی از بعد دیگر……………..
مباحث محتوایی تکنولوژی آموزشی……………
سومین مرحله: شکل‌گیری مفهوم تکنولوژی آموزشی..
روابط تکنولوژی با سایرعلوم………………
تأثیر روانشناسی رفتاری برموضوعات محتوایی تکنولوژی آموزشی
تأثیر روانشناسی برموضوعات محتوایی تکنولوژی آموزشی
مسائل و مشکلات تکنولوژی ‎آموزشی درجهان سوم….
تکنولوژی آموزشی درایران…………………
تعاریف و مفاهیم مربوط به تکنولوژی آموزشی….
تکنولوژی چیست؟…………………………
تعریف تکنولوژی آموزشی…………………..
سیستم یادگیری و تدریس…………………..
نظام آموزشی……………………………
سیستم آموزشی…………………………..
اهمیت نظریة سیستم‌ها…………………….
انتخاب راهبرد آموزشی……………………
سازماندهی فراگیران در گروه………………
تأثیر فضا و زمان آموزش………………….
دلایل استفاده از مواد و وسایل آموزشی…………
اصول انتخاب رسانه‌های مناسب آموزشی………..
پیشگامان تکنولوژی آموزشی………………..
فواید تکنولوژی آموزشی…………………..
تکنولوژی و مشکل تأمین انرژی……………..
روش کلی استفاده از مواد و وسایل………….
پیشینة تحقیق و نمونه‌هایی از تحقیقات انجام شده در ایران
نتیجه‌گیری و تحلیل از پیشینه تحقیق………..
فصل سوم:………………………………
روش تحقیق جامعة آماری…………………..
نمونة‌ آماری……………………………
ابزار اندازه‌گیری……………………….
روشهای جمع‌آوری اطلاعات و شیوة نمره‌گذاری……
روش تجزیه و تحلیل آماری…………………
انواع متغیرها………………………….
متغیر وابسته…………………………..
متغیر مستقل……………………………
فصل چهارم: ……………………………
مقدمه…………………………………
جداول و نمودارها……………………….
تجزیه و تحلیل نتایج کلی تحقیق……………
فصل پنجم:……………………………..
خلاصه بررسی وضعیت فرضیه‌ها………………..
تحلیل نتایج حاصل از فرضیه‌ها……………..
پیشنهادات……………………………..
مشکلات و محدودیتهها……………………..
فصل ششم:………………………………
فهرست منابع……………………………
منابع…………………………………
فصل هفتم:……………………………..
پیوست ………………………………..
نمونه‌ای از پرسشنامه…………………….
جداول فراوانی با درصد…………………..
یادآوری……………………………….
پیشگفتار:
تجارب قبلی ، بینایی ، ادراک، و طرز فکرها، شکل گیری رفتارهای ما را تشکیل می دهند در دنیایی که هر روز پیچیده تر می شود شاگردان مدرسه نیازمندند که بیشتر و بهتر دربارة محیط خود بیاموزند و چون امکان آموختن از طریق تجربه در همه موارد وجود ندارد. لذا نحوة تدریس این پدیده ها بسیار پیچیده می گردد . هدف این است که شاگرد بتواند تا حد امکان پدیده های علمی را توسط تجارب به دست آورد.
در زمینة تجربة پیامبر اکرم ( ص) می فرماید :« التجربه فوق العلم» تجربه بالاتر از دانش است.
به همین دلیل بایستی امکانات زیادتر در اختیار شاگرد قرار گیرد تا تجارب زیادتری کسب کند.
تجارب مختلف وگوناگون نشان داده است که استفاده از رسانه ها در جریان ومیزان یادگیری شاگردان مؤثر است و از طرف دیگر ازطول زمان لازم برای آموزش می کاهد.
شناخت رسانه ها و چگونگی کاربرد هر یک از آنها و هم چنین آشنایی با روشهای تدریس بهترین عوامل موفقیت در حسن استفاده و بهره گیری درست از انواع رسانه‌‌هاست به امید آنکه روزی فرارسد که همه مربیان و معلمان با بهره‌گیری تکنیک ها و وسایل جدید آموزشی گام مؤثر در جهت آموزش و پرورش دانش آموزان خود بردارند. فصل اول
مقدمه:
دستگاه تعلیم و تربیت نه تنها در ایران ، بلکه در سایر ممالک جهان وظیفة سنگینی رابر عهده دارد. سرمایه گذاری برای تربیت نیروی انسانی کارآمد که در بخش های مختلف جامعه مشغول به کار خواهند شد. دورة ابتدایی که به عنوان زیر بنای نیروی کار جامعه به شمار می رود باید از آموزش صحیح ومناسبی برخوردار باشد تا بتواند پاسخگوی نیازهای رو به گسترش جامعه باشد.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق