آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » حقوقی و قضایی » دانلود پروژه تاثیر ساخت قدرت بر تشدید ناسیونالیسم قومی

دانلود پروژه تاثیر ساخت قدرت بر تشدید ناسیونالیسم قومی

تاثیرساخت قدرت برتشدید ناسیونالیسم قومی

فهرست

مقدمه
بهره نخست:مفاهیم
فصل اول: قومیت و قوم گرائی
-سیری در نظریه پردازی در باره ناسیو نالیسم قومی
- پیشینه گرایان
- ابزارگرایان
- مفهوم قومیت
- فرق بین مفهوم قومیت و ملیت
- اقلیتهای قومی
- عوامل پیوند درونی اقوام
- زبان
- نژاد
- سرزمین
- مذهب
-عوامل تاثیر گزار بر سیاسی شدن قومیتها
فصل دوم:ساخت قدرت
- نظام متمرکز
- نظام فدرال
- نظام دینی
- نظام پوپولیستی

بهره دوم : بررسی قومیت در ایران
فصل اول: بررسی کلی قومیت و قومیت گرایی در ایرن
- علل گوناگون اقوام
-قومیت یا قبیله گرایی در تاریخ ایران
- علل سیاسی شدن گروه های قومی
فصل دوم: بررسی گروه های قومی در ایران
– قوم کرد:
– محدوده جغرافیایی
– خاستگاه نژادی
– ویژگیهای فرهنگی
– مذهبی
– زبانی
– رابطه با مرکز
– قوم ترک
– محدوده جغرافیایی
– خاستگاه نژادی
– ویژگیهای فرهنگی
- مذهبی
- زبانی
- رابطه با مرکز
- قوم بلوچ
- محدوده جغرافیایی
- ویژگیهای فرهنگی
- مذهبی
- زبانی
-عوامل دوری و نزدیکی از ساخت قدرت
- قوم ترکمن
- محدوده جغرافیایی
- خاستگاه نژادی
- ویژگیهای فرهنگی
- مذهبی
- زبانی
- رابطه با مرکز

بهره سوم: تاثیر ساخت قدرت بر تشدید ناسیونالیسم قومی
فصل اول : روند ساخت قدرت در جمهوری اسلامی
- ویژگیهای ساخت قدرت در سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸
- ویژگیهای ساخت قدرت در مابین سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶
- ویژگیهای ساخت قدرت در دوره اصلاحات
فصل دوم: بررسی گروه های قومی در دوران جمهوری اسلامی
-کردستان
-خواستهای مردم کرد
- برخورد های غیر خشونت آمیز
- برخورد های خشونت آمیز
- شمای کلی
- آذربایجان
- خواسته های سیاسی
- زمینه های درگیری
- درگیر ی و آشوب ها
- بلوچستان
-مقاومت بلوچها مقابل انقلاب
- گروه های درگیر و خواسته های آنان
- علل درگیریها
- ترکمن صحرا
- زمینه تارخی درگیری با مرکز
- خواسته ها سیاسی
- درگیری های صورت گرفته
-نتیجه گیری
کتابنامه
۱٫ آبراهامیان،یرواند(۱۳۸۱)،ایران بین دو انقلاب . کاظم فیروزمند و دیگران .تهران: مرکز.
۲٫ احمدی،حمید(۱۳۸۶)، قومیت وقوم گرائی در ایران .تهران:نی.
۳٫ احمدی،حمید(۱۳۸۳)،هویت،ملیت،قومیت.تهران:توسعه علوم انسانی.
۴٫ اسمیت،انتونی(۱۳۸۳)،ناسیونالیسم. منصور انصاری.تهران:مطالعات ملی.
۵٫ بابائی،غلامرضا علی(۱۳۸۴)،فرهنگ سیاسی ارش.تهران :اشیان.
۶٫ بابائی،غلامرضا علی.بهمن آقائی(۱۳۶۵)،فرهنگ علوم سیاسی.تهران:ویس.
۷٫ برتون،رولان(۱۳۸۴)،قوم شناسی سیاسی .ترجمه ناصر فکوهی.تهران:نی.
۸٫ بشیریه،حسین(۱۳۸۴)،جامعه شناسی سیاسی .تهران:نی.
۹٫ بشیریه،حسین(۱۳۸۵)د یباچه ائی بر جامعه شناسی سیاسی ایران(دوره جمهوری اسلامی).تهران:نگاه معاصر.
۱۰٫ بیگدلی،محمدرضا(۱۳۸۳)،ترکمنهای ایران.تهران:پاسارگاد.
۱۱٫ جلائی پور،حمید رضا(۱۳۸۱)جامعه شناسی جنبشهای اجتماعی.تهران:طرح نو.
۱۲٫ جلائی پور،حمید رضا.(۱۳۷۲) کردستان و علل تداوم آن پس از انقلاب اسلامی.تهران:وزارت خارجه.
۱۳٫ .حافظ نیا،محمدرضا(۱۳۸۰)،جغرافیای سیاسی ایران.تهران:سمت.
۱۴٫ حشمت زاده،محمد باقر( ۱۳۷۹)،ایران ونفت.تهران: مرکز.
۱۵٫ .حقیقت صادق(۱۳۸۱)توزیع قدرت در اندیشه سیاسی.تهران:هستی نما.
۱۶٫ داودی،علی اصغر(۱۳۸۱)،علل و پیامد های فعال شدن شکاف قومی و زبانی پس از انقلاب.مشهد:بی جا.
۱۷٫ ربیعی،علی(۱۳۸۰)،تحولات ارزشی.تهران:فرهنگ و اندیشه.
۱۸٫ سیسک،تموتی دی(۱۳۷۹)،تقسیم قدرت و میانجیگری قومی. مجتبی عطارزاده .تهران : مطالعات راهبردی.
۱۹٫ شهبازی،محبوب(۱۳۸۰)،تقدیر مردم سالاری ایرانی.تهران:روزنه.
۲۰٫ شجاعی زند علیرضا(۱۳۸۳)،تکاپوهای دینی.تهران:بازشناسی اسلام و ایران.تهران:بی جا.
۲۱٫ شهرام نیا،سید امیر مسعود .(۱۳۸۰)،جهانی شدن و دمکراسی در ایران.تهران:نی.
۲۲٫ طاهری،ابولقاسم(۱۳۷۸)،حکومتهای محلی و عدم تمرکز.تهران:قومس.
۲۳٫ عالم،عبدالرحمن(۱۳۸۱)،بنیادهای علم سیاست .تهران:نی.
۲۴٫ .فیرحی، داود(۱۳۷۶)،قدرت، دانش، مشروعیت در اسلام.تهران:نی.
۲۵٫ . فیرحی، داود(۱۳۸۲)،نظام سیاسی دولت در اسلام.تهران:سمت.
۲۶٫ .کدی،نیکی آر(۱۳۸۳)،نتایج انقلاب ایران. مهدی حقیقت خواه.تهران:ققنوس.
۲۷٫ گودرزی،حسین و دیگران(۱۳۸۴)،جامعه شناسی هویت در ایران.تهران :مطالعات ملی.
۲۸٫ مجید،محمدی.(۱۳۷۸)جامعه مدنی ایران.تهران:مرکز.
۲۹٫ مقصودی،مجتبی(۱۳۸۰)،تحولات قومی در ایران «علل وزمینه ها».تهران:مطالعات ملی.
۳۰٫ .میر موسوی(۱۳۸۲)،اسلام،سنت،دولت مدرن.تهران:نی.
۳۱٫ هانتینگتون،ساموئل و یرواند واینر(۱۳۷۹)،درک توسعه سیاسی.تهران:مطالعات راهبردی.
۳۲٫ یورد شاهیان ،اسماعیل(۱۳۸۰)،تبارشناسی قومی وحیات ملی.تهران:فروزان.

مقاله ها
۱٫ احمدی،حمید و دیگران(۱۳۷۸)،همبستگی ملی و وفاق اجتماعی.مطالعات ملی .شماره۱پائیز .
۲٫ خاتون،نرجس(۱۳۷۸)،نگاهی به سرزمین و فرهنگ مردم بلوچستان.مطالعات ملی.شماره۱ پائیز .
۳٫ رضایی،احمد.(۱۳۸۰)،پراکندگی اقوام در استان مازندران و گلستان.مطالعات ملی.تابستان.
۴٫ زند مقدم،محمود(۱۳۸۱)،نگاهی به برخی تشکلهای اقتصادی-اجتماعی بلوچستان. مطالعات ملی . شماره۱۱ بهار .
۵٫ سلطانی،سیما(۱۳۸۳)،اشتراکات فرهنگی تاریخی بلوچها با سایر ایرانیان . مطالعات ملی. شماره ۱۰تابستان.
۶٫ مقصودی ،مجتبی(۱۳۷۸)،ناهمگونی و یکپارچگی سیاسی اجتماعی. مطالعات ملی.شماره۱پائیز .
۷٫ ملازهی،پیر محمد(۱۳۸۰)تحولات سیاسی استراتژیک در بلوچستان.مطالعات ملی.تابستان.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق