آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » کشاورزی و دامپروری » دانلود پروژه تاثیر آب و هوا بر روی گیاهان زراعی

دانلود پروژه تاثیر آب و هوا بر روی گیاهان زراعی

تاثیر آب و هوا بر روی گیاهان زراعی
فهرست مطالب
تاثیر اب و هوا بر روی گیاهان زراعی ۱
پیشگفتار ۲
مقدمه : ۳
اقلیم مطلوب گیاهان ۵
«(فصل اول)» ۷
اب به عنوان فاکتور رشد ۷
اب به عنوان فاکتور رشد ۸
رابطه اب و تولید: ۱۱
استفاده مفید از اب در ابیاری : ۱۲
جلوگیری از تنش زیاد خاک : ۱۳
تنش جمعی رطوبت: ۱۴
بازدهی ابیاری: ۱۴
نیاز ابی و نیاز ابیاری ۱۴
بازدهی ابیاری درعملیات کشاورزی ۱۵
تلفات اب در حین ابیاری ۱۵
عوامل موثر در بازدهی ابیاری ۱۵
فرسایش ابی : ۱۶
منابع اب : ۱۷
تعین نیاز اب ابیاری برای تولید ۷۵% و ۵% محصولات زراعی: ۱۹
هوا : ۲۱
گازهای موجود در هوا : ۲۱
رطوبت هوا : ۲۲
مواد الایندة هوا AIR POLLUTANTS : 23
باد : ۳۱
پایداری جوی : ۳۳
نــــور ۳۶
نور : ۳۶
جدول شماره ۳ : حداکثر سرعت رشد و انرژی خورشیدی مورد استفاده برخی گیاهان زراعی . (۱)‌ ۴۵
گیاه زراعی ۴۵
کل انرژی وارده درصد استفاده شده ۴۵
یور گهام ،‌۱۹۶۰ ۴۶
تاثیر حرارت در اعمال گیاهی : ۴۷
۱- تاثیر حرارت در تنفس گیاهان : ۴۷
۲- تاثیر حرارت در تبخیر و تعرق : ۴۸
۳- تاثیر حرارت بر فتوسنتز : ۴۸
۴- تاثیر زیان اور درجه حرارت کم : ۴۸
سازگاری گیاهان به سرما : ۵۰
فتوسنتز photosyntese : 51
اهمیت خاک از نظر کشاورزی : ۵۳
ساختمان خاک : ۵۴
پیدایش خاک زراعتی : ۵۸
اجزای تشکیل دهنده خاک : ۶۱
حاصلخیزی خاک و طریقه حفظ ان : ۶۲
۱ ـ پرلیت : ۶۴
۲ ـ هیدروپلاس : ۶۵
۳ ـ ایگتا : ۶۷
خاکهای سنگین تانسبتا سنگین ۶۹
میزان مصرف ماده اصلاحی ایگتا ۷۱
۴ ـ اگروسواک و الکوزورب ۷۴
مقدار اب مصرفی ۷۷
۵ ـ نوازورب : ۷۹
تیجه‌گیری و پیشنهادات : ۸۱
فرسایش خاک : ۸۳
جریان مواد غذایی در سیستم خاک وگیاه : ۸۳
جریان توده‌ای : ۸۴
انتشار : ۸۴
انتشار ۸۵
۷۹ ۸۵
خصوصیات شیمایی خاک : ۸۶
خلاصه :‌ ۸۶
منابع و ماخذ ۸۹
پیشگفتار
با وجود اینکه افزایش قابل ملاحظه ای در طی بیست سال گذشته در تولید گیاهان زراعی به ویژه غلات به دست امده است با این حال متوسط عملکرد اکثر گیاهان زراعی هنوز کمتر از حد پتانسیل بالقوه انها است . عملکرد بالقوه تنها با استفاده از ارقام پر محصول در شرایط مدریتی ایده ال و همراه با محیط فیزیکی و شیمیایی مطلوب بدست خواهد امد تامین مقدار مناسب عناصر غذایی معرفی مورد نیاز رشد گیاهان یکی از راههایافزایش عملکرد گیهان زراعی است
این کتاب روابط خاک وگیاه که موثر در رشد گیاه وتغذیه عناصر معدنی
عمده ترین گیاهان زراعیمناطق گرم ومعتدل میباشد را مورد بررسی قرار می دهد. در این مجموعه تاکید خاصی به خاک به عنوان مادهً اولیه برای رشد گیاه شده است جنبه های جدید زراعت گیاهان واصول اولیه پیشرفتهای دهه که به وسیله دانشمدان خاک شناس ، زراعت وفیزیولوژیستها بدست امده است، مورد بحث قرار گرفته است . در این کتاب به تاجزیه وتحلیل این اصول از نظر عملیات کشاورزی مدرن به عنوان الگویی ویژه توجه شده است .

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق