آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » دانلود پروژه تاثیر برنامه های ماهواره ای بررشد اجتماعی نوجوانان

دانلود پروژه تاثیر برنامه های ماهواره ای بررشد اجتماعی نوجوانان

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول ۳
مقدمه ۴
بیان مسئله ۵
اهمیت ضرورت پژوهش ۶
هدف کلی ۷
تعاریف نظری پژوهش ۸
فصل دوم ۹
رشد اجتماعی نوجوان ۱ ۱۰
رشد اجتماعی نوجوان ۲ ۱۳
رشد اخلاقی و اجتماعی جوانی ۱۵
رشد اجتماعی ۱۶
تصمیم دشوار برای ماهواره ۱۷
تاثیر مادر در رشد اجتماعی کودک ۲۰
رشد بدنی تند ۲۱
رفتارهای ناهنجار نوجوان ۲۲
چرا رشد اجتماعی ضروری است ۲۵
رشد و تکامل اجتماعی ۲۶
تغییر رفتار اجتماعی در نوجوانی ۳۰
دیدگاه های مختلف در مورد رشد اجتماعی ۳۱
تعریف ارتباط ۳۳
کارکردهای وسایل ارتباط جمعی ۳۴
وضعیت تلویزیون ایران ۳۷
اثرات ووسایل ارتباط جمعی ۴۲
نقش آموزشی و آگاهی بخشی ۴۳
رسالت ووظایف ارتباط جمعی ۴۶
عوامل موفقیت رسانه ها در جلب مشارکت مردم ۴۸
نقش رسانه ها در شگل گیری افکار عمومی ۵۰
درد تنهایی ۵۳
قضاوت ۵۷
انتقاد ۶۰
سوال های زیاد و نامناسب ۶۶
احساس گناه ، پشیمانی ، تاسف ۷۱
فصل سوم ۷۳
جامعه آماری مورد مطالعه ۷۴
تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری ۷۵
روش اجرای پژوهش ۷۹
فصل چهارم ۸۱
مقدمه ۸۲
جدول آماری پژوهش ۸۳
فصل پنجم ۸۶
بحث و نتیجه گیری ۸۷
محدودیت های پژوهش ۹۰
پیشنهادات پژوهش ۹۱
منابع و ماخذ ۹۲

چکیده
رشد اجتماعی فرآیندی است که از طریق آن فرد، آگاهیها، ارزشها، برقراری روابط اجتماعی و مهارتهای اجتماعی را کسب می کند و این اکتسابات او را قادر می سازند که با جامعه وحدت یابد و به نحوی انطباق یافته رفتار کند). نظیری، ۱۳۸۱)
مسئله ماهواره در سطح بین الملل در سال ۹۶۷ در کمیته فرعی حقوقی استفاده صلح جویانه از فضای ماورای جو مطرح شد. یعنی پخش مستقیم ماهواره هنگامی مورد توجه قرار گرفت که تحولات تکنولوژی آنچنان پیشرفته نبوده و به گفته دکتر داود باوند، کارشناس حقوق بین الملل و استاد دانشگاه هدف اولیه استفاده از ماهواره در دهه ۶۰ بیشتر برای توسعه آموزش از جمله مبارزه با بی سوادی بود، بخصوص در جوامعی مثل: استرالیا، روسیه و هند که قلمرو گسترده ای داشتند روستاهای دور دست نمی توانستند از امکان آموزشی و تحصیل برخوردار باشند). هاشمی، (۱۳۸۱
اینک در پژوهش حاضر نظر بر این است که بدانیم این تکنولوژی پیشرفته چه رابطه ای با رشد اجتماعی نوجوانان جامعه کنونی ما دارد؟ فرضیه های پژوهش عبارتند از:
ـ بین تماشای برنامه های ماهواره و رشد اجتماعی نوجوانان ۱۵ الی ۱۸ ساله رابطه وجود دارد.
ـ بین دختران و پسران دبیرستانی در میزان رشد اجتماعی تفاوت وجود دارد.
جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است که از کلیه نوجوانانی که در سال تحصیلی ۸۶۸۵ در دبیرستانهای شهر ابهر مشغول به تحصیل می باشند و نمونه پژوهش عبارت است از ۳۰ نفر نوجوانی با گرایش به برنامه های ماهواره که حداقل روزانه یک ساعت به تماشای برنامه های تلویزیونی ماهواره مشغولند و ۳۰ نفر نوجوانی که هیچ علاقه ای به تماشای این برنامه ندارند. از این میان نیمی از این افراد را دختران و نیمی دیگر را پسران تشکیل می دهند.
پس از انتخاب جامعه و نمونه تعدادی از نوجوانان مدارس دولتی انتخاب و پس از مصاحبه از آنان، نتایج دسته بندی شده و با توجه به اهداف و سوالات پژوهش مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج حاصل عبارتند از:
۱ـ رابطه معنا دار و معکوس بین تماشای ماهواره و رشد اجتماعی وجود دارد بطوری که هر چه تمایل به تماشای ماهواره بیشتر باشد رشد اجتماعی ضعیفتر خواهد بود.
۲ـ تفاوت بین دختران و پسران نوجوان در میزان رشد اجتماعی معنا دار است. بدین صورت که پسران بیش از دختران رشد اجتماعی دارند.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق