آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » ادبیات و زبان فارسی » دانلود پروژه تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

دانلود پروژه تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

فهرست مطالب
* پیشگفتاراب
* مقدمهبج
* چکیده
* فصل اول: کلیات تحقیق
* مقدمه
* بیان مسئله
* اهداف تحقیق
* اهمیت تحقیق
* سئوالات تحقیق
* فرضیه ها
* کلید واژه ها
* فصل دوم: پیشینه تحقیق
* مقدمه
* تاریخچه موضوع
* پیشینه نظری
* پیشینه عملی(نقد کتاب)
* ضرورت تحقیق
* فصل سوم: روش تحقیق
* مقدمه
* روش های مورد استفاده در تحقیق
* فنون گردآوری اطلاعات و توضیح آن ها
* جمع آوری داده ها
* تجزیه و تحلیل داده ها
* فصل چهارم: یافته های تحقیق
* مقدمه
* قرآن کتاب آسمانی ما
* تعریف ادبیات
* فرضیه : ادبیات فارسی از کلام قرآن بهره های فراوانی گرفته است
* تاثیرات دین اسلام در عرصه ی ادبیات
* صبر و شکیبایی قرآن در نظم شاعران
* حدیث چیست
* حدیث محبت در ادب فارسی
* فرضیه : برخی از شعرای متقدم در آیات و احادیث در شعر خود بهره گرفته اند
* فرضیه : میزان استفاده حافظ از احادیث و قرآن در اشعارش زیاد بوده است
* فرضیه : مولوی داستان یوسف را در اشعار خود بررسی کرده است
* فرضیه : سنایی در اشعار خود به تصویر پردازی قرآنی پرداخته است
* فرضیه : شهریار دراشعار خود از نهچ البلاغه بهره برده است
* فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
* مقدمه
* بحث و نتیجه گیری
* مشکلات تحقیق
* پیشنهادات تحقیق
* فهرست منابع و مآخذ
* پیوست

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق