آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » تاریخی و باستان شناسی » دانلود پروژه تحولات سیاسی ولایت کرمانشاهان در دوره صفویه

دانلود پروژه تحولات سیاسی ولایت کرمانشاهان در دوره صفویه

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه ۲

کلیات ۳

۱- بیان مسئله و علل انتخاب موضوع پژوهش ۳

۲- اهمیت پژوهش ۴

۳- اهداف پژوهش ۵

۴- روش پژوهش ۵

۵- پیشینه پژوهش ۵

۶- محدودیت های پژوهش ۶

فصل اول : جغرافیایی تاریخی منطقه کرمانشاهان ۷

فصل دوم : بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی پادشاهان صفویه ۱۲

شاه اسماعیل اول ۱۲

شاه طهماسب ۲۷

شاه اسماعیل دوم ۳۷

شاه محمد خدابنده ۳۹

شاه عباس اول ۴۲

فصل سوم : حکمرانان کرد دوره صفویه ۴۵

فصل چهارم : بررسی نظام اداری دوره صفویه ۹۰

نظام اداری کرمانشاهان در دوره صفویه ۹۰

وضعیت کلهر در دوره صفویه ۹۵

فصل پنجم : نتیجه گیری ۹۹

منابع ۱۰۳

کلیات

الف: بیان مسئله و علل انتخاب موضوع پژوهش:

علم تاریخ،موضوع و روش

تعریف تاریخ

تاریخ و شناخت

در تعریف تاریخ گفته‌اند:«تاریخ علمی‌ ‌است که درآن ازحوادث‌زمان‌گذشته‌بشربحث می‌شود.این دانش ازاهم دانش‌هایی است که انسان بدان نیازمنداست زیرا باشناخت امورهمنوعان خود رانیزمی‌شناسد.»

یاپیرنه درتعریف‌تاریخ گویدکه:«تاریخ عبارت است‌ازداستان رفتار و کردار و دستاوردهای‌انسان‌ها که‌در جوامع زندگی می‌کنند[۲]»

رشید یاسمی در کتاب آیین نگارش تاریخ درتعریف تاریخ چنین اظهار نظر می‌کند:«تاریخ را از دوحیث می‌توان مورد بحث قرار داد:یا از این جهت که علم حوادث گذشته‌حیات بشری است یا ازاین لحاظ که علم قوانین این حوادث است،یعنی قوانینی که مدبّرگذشته و حال وآینده بشرمی‌باشند.در مورد اول،تاریخ به معنای اخص نام دارد و درمورد دوم،فلسفه تاریخ یا علم الاجتماع خوانده می‌شود[۳]

بنابراین می‌توان گفت:تاریخ،پژوهشی علمی است باروش و فن خاص خود،که به بررسی احوال اجتماعات گذشته تطور و نمو وشکوفایی و انحطاط و سقوط آن می‌پردازد.باکسب چنین دیدگاهی،مورخان،تاریخ را بردو نوع تقسیم می‌کرده‌اند.

۱-تاریخ سیاسی: که به بررسی و پژوهش در حوادث سیاسی،همانند جنگ‌ها و اخبار شاهان و حاکمان‌و سلسله‌ها و دودمان‌ها و هرجنبه‌‌ای از امور سیاسی و حکومتی،می‌پردازد..

۲- تاریخ تمدنی: که به بررسی تطور نظامها و نهضت‌های اجتماعی و اقتصادی و فکری و دینی می‌پردازد.

ب- اهیمت پژوهش

علمی بودن تاریخ

تاریخ علم است ولی همانند نجوم از رؤیت و معاینه مستقیم و نه همانند شیمی از طریق آزمایش و تجربه،بلکه از راه نقد و تحقیق حاصل می‌شود.بعبارت دیگر قطعیت موضوع‌آن با آنچه به فیزیک یا ریاضیات مربوط می‌شودقابل مقایسه نمی‌باشد.بنابراین تاریخ نمی‌تواند جامعه انسانی را به عنوان یک پدیده ثابت وبی‌حرکت مطالعه کند،می‌بایست آن را درطی حرکت و تحولش نیز بررسی کند.در این خصوص باید به این امر اشاره کرد که فرق عمده تاریخ با اکثر علوم مربوط به انسان ظاهراً این است که تاریخ انسان را به عنوان یک کل، به عنوان یک موجود متفکر و خود آگاه، بررسی می‌کند در صورتی که جز معدودی از سایر علوم به این جنبه وجود او نظر ندارند

در تاریخ مانند سایر علوم انسانی دیگر شناخت نظری محض آنگونه شناخت است که مبتنی بر مفاهیم کلی یعنی آنچه از تصور علیت ناشی باشد. لذا کار یک پژوهشگر تاریخ در هر نهضت و در جریان هر رویداد عبارت از یافتن روابط علت و معلولی آن است در مسأله علیت، پژوهشگر تاریخ را وارد قلمروی می‌کند که منطق تاریخ یا علم شناخت تاریخ است در قلمرو تاریخ تقریباً هر پدیده‌ای که هست جنبه نفسانی و وجدانی دارد- هم از طریق پژوهشگر تاریخ و هم از جهت اشخاص وقایع پس قضاوت و ارزشی کردن در یک زمینه تاریخی بستگی تام به سطح آگاهی، تیزبینی و تسلط بر موضوع پژوهشی پژوهشگر دارد.

ما معتقدیم که تاریخ تنها با پدیده‌های روانی سرو کار ندارد بلکه گاه با طبیعت و حوادث آن نیز سر وکار پیدا می‌کند ما در این مسأله از این جنبه یعنی حتی میدان نبرد و شرایط جوی غفلت نکرده‌ایم.

نقد و ارزیابی تحقیق موضوع مورد پژوهش

در کار تاریخ، شناخت روش و هدف، اهمیت خاص دارد تاریخ گردآوری روایات یا مقایسه آنها و شناخت واقعیت حوادث و نیز نظر به توصیه و تفسیر این واقعیات است که بین جزئیات آن رابطه برقرار می‌کند و آنها را به یکدیگر پیوند می‌دهد ما در تحقیق خود سعی کرده ایم که به این نکات توجه لازم داشته باشیم.

در تبیین رویدادهای تحقیق مورد نظر تلاش نموده‌ایم که به سوالات مربوط به چرایی، چگونگی و چیستی آن دوره در حد وسع و آگاهی خود به آن جواب بدهیم. از دیدگاه خود بعنوان یک دانشجو در پایان هر بخش از رویدادها تبیین و علت یابی و نتیجه‌گیری داشته باشیم. ما در این تحقیق سعی نموده‌ایم که تبیین عقلانی با توجه به ذهنیت خود از وقایع آن دوره (عصر صفوی) در ذهن بپرورانیم و آنرا با توجه به برآورده ساختن اهداف تحقیق خود به کار ببریم.

اهداف تحقیق تاریخی

ازاهداف مورد نظر ما در این تحقیق

۱-آشنایی با روال زندگی نیاکانم در این خطه از سرزمین بزرگ ایران بالاخص با توجه به داشتن ساختار عشایری آن زمان، نظام اداری بوده است.

۲-انجام یک پایان‌نامه شایسته در دوره کارشناسی ارشد رشته تاریخ

۳-مطالعه تطبیقی و مقایسه‌ای وقایع تاریخی بخشی از دوره صفویه از کتب و اسناد دولتی و کتب تاریخی

۴-مطالعه در علیت وقایع گذشته از دیدگاه مورخین

۱-صادق‌آیینه وند،علم تاریخ درگستره تمدن‌اسلامی،ج۱،تهران،پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی،۱۳۷۷،ص۳۸

۲-مایکل استنفورد،«فلسفه تاریخ:رابطه تاریخ،فلسفه و علوم اجتماعی»،در:فلسفه تاریخ،روش‌شناسی و تاریخنگاری،ترجمه وتدوین حسینعلی نوذری،تهران:انتشارت طرح نو،ص۱۰۹٫

۳-یاسمی رشید،آئین نگارش تاریخ ۱۳۱۶،سلسه انتشارات مؤسسه و عظ و خطا به ،۱۳۱۶ صص ۱۱-

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق