آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » صنایع غذایی » دانلود پروژه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

دانلود پروژه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی :
تصفیه فاضلاب (صنایع غذایی)
* بخش اول آب و خواص آن
* ۱-۱- موجودیت آب ۱
* ۱-۲- منابع آب۱
* ۱-۲-۱- آبهای سطحی۲
* ۱-۲-۲- آبهای زیر زمینی۲
* ۱-۳- خواص آبهای آشامیدنی۲
* ۱-۳-۱- خواص فیزیکی آب۲
* ۱-۳-۲- خواص شیمیایی آب۳
* ۱-۴- سختی آب۳
* بخش دوم آب در صنایع غذایی۴
* ۲-۱- مصرف آب در صنایع غذایی ۴
* ۲-۱-۱- آلودگیهای ناشی از مصرف آب در فرآیندهای صنعتی ۴
* ۲-۳- جنبه های تاریخی مصرف صنعتی آب ۵
* ۲-۳-۱- میزان مصرف صنعتی آب در ایران ۶
* ۲-۴-مزایای حاصل از کاهش مصرف آب ۶
* ۲-۴-۱-استفاده مجدد آب ۶
* ۲-۴-۲- بازچرخش یا ریسایکلینگ ۶
* ۲-۵- انواع مصارف آب در صنایع غذایی ۷
* ۲-۵-۱- آب خنک سازی ۸
* ۲-۵-۱-۱- انواع سیستم های خنک سازی ۸
* بخش سوم انواع فاضلاب صنایع غذایی ۱۰
* ۳-۱- ویژگیهای فاضلاب صنایع غذایی ۱۰
* ۳-۱-۱- صنایع تولید قند وشکر ۱۱
* ۳-۱-۲- صنایع تولید کمپوت وکنسرو ۱۲
* ۳-۱-۳- صنایع نوشابه سازی ۱۲
* ۳-۱-۴ صنایع لبنیاتی ۱۲
* ۳-۱-۵- صنعت تولید روغن نباتی ۱۳
* ۳-۱-۶- کشتازگاهها ومجتمعهای تولید گوشت ۱۴
* ۳-۲- لزوم تصفیه فاضلاب صنایع غذایی ۱۵
* ۳-۲-۱- اثرات دفع فاضلاب صنایع غذایی به آبهای پذیرنده ۱۵
* ۳-۲-۱-۱- مواد معلق ۱۶
* ۳-۲-۱-۲- املاح معدنی محلول ۱۶
* ۳-۲-۱-۳- مواد آلی محلول ۱۶
* ۳-۲-۱-۴- اسیدها وقلیاها ۱۶
* ۳-۲-۱-۵- مواد تولید کننده کف ۱۷
* ۳-۲-۱-۶- رنگ ۱۷
* ۳-۲-۱-۷- آلودگیهای حرارتی ۱۷
* ۳-۲-۱-۸- میکروارگانیسم ها ۱۷
* ۳-۲-۱-۹- مواد شناور ۱۸
* ۳-۳- استراتژی تصفیه ودفع فضولات صنعتی ۱۸
* ۳-۳-۱- تخلیه فاضلاب صنعتی به فاضلابروی شهری ۱۸
* ۳-۳-۱-۱- ملاحظات اختصاصی فاضلاب جهت تخلیه به فاضلاب شهری ۱۹
* ۳-۳-۲- تصفیه اختصاصی فاضلاب صنعتی ۲۰
* ۳-۳-۳- تصفیه مشترک با صنایع دیگر ۲۰
* ۳-۳-۴- تغییرواصلاح فرآیندهاجهت کاستن از حجم فاضلابغلظت آلاینده ۲۰
* ۳-۴- فاضلاب بهداشتی صنایع ۲۱
* بخش چهارم روشهای تصفیه فاضلاب صنایع غذایی ۲۲
* ۴-۱- تصفیه فیزیکی ۲۳
* ۴-۱-۱- آشغالگیری ۲۳
* ۴-۱-۲- دانه گیری ۲۳
* ۴-۱-۴- شناورسازی ۲۴
* ۴-۱-۵- حوضهای متعادل کننده یا یکنواخت ساز ۲۴
* ۴-۲- تصفیه شیمیایی ۲۶
* ۲۶ ph4-2-1- تنظیم
* ۴-۲-۲- اکسیداسیون مواد آلی مقاوم ۲۶
* ۴-۲-۳- گند زدایی ۲۶
* ۴-۲-۴- انعقاد و لخته سازی ۲۷
* ۴-۲- جذب سطحی مواد آلی محلول و مقاوم ۲۷
* ۴-۳- تصفیه بیولوژیکی ۲۷
* ۴-۳-۱- اصلاحات رایج در تصفیه فاضلاب۲۸
* ۲۸BOD 4-3-1-1-
* 28COD4-3-1-2-
* 29TSS4-3-1-3-
* 29TDS4-3-1-4-
* 4-3-2- اصلاحات رایج در راهبری تصفیه خانه۲۹
* ۴-۳-۲-۱- زمان ماند هیدرولیکی۲۹
* ۴-۳-۲-۲- زمان ماند میکروبی۲۹
* ۳۰MLSS4-3-2-3-
* 30F\M4-3-2-4-
* 4-3-3- تصفیه هوازی فاضلاب۳۰
* ۴-۳-۳-۱- تخلیه به آبهای طبیعی۳۱
* ۴-۳-۳-۲- کاربرد فاضلاب در زمین۳۲
* ۴-۳-۳-۳- برکه های تثبیت۳۳
* ۴-۳-۳-۳-۱- برکه های بی هوازی۳۴
* ۴-۳-۳-۳-۲- برکه های اختیاری۳۵
* ۴-۳-۳-۳-۳- برکه های هوازی۳۵
* ۴-۳-۳-۳-۴- برکه های تکمیلی۳۵
* ۴-۳-۳-۳-۵- برکه های هوادهی۳۵
* ۴-۳-۳-۴- صافی چکنده۳۶
* ۴-۳-۳-۵- تماس دهنده های بیولوژیکی چرخان۳۷
* ۴-۳-۳-۶- سیستم لجن فعال۳۷
* ۴-۳-۴- روشهای بی هوازی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی۳۹
* ۴-۳-۵- انواع سیستم های بی هوازی تصفیه فاضلاب۳۹
* ۴-۳-۵-۱- سپتیک تانک۴۲
* ۴-۳-۵-۲- راکتور بی هوازی با بستر لجن رو به بالا۴۴
* ۴-۳-۵-۳- صافی بی هوازی۴۴
* بخش پنجم راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی۴۶
* ۵-۱- علل عدم موفقیت تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی۴۶
* ۵-۲- فاکتورهای موثر در راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی ۴۷
* ۵-۲-۱- شدت آلودگی فاضلاب خام۴۷
* ۵-۲-۲- مواد مغذی یا نوترینت ها ۴۸
* ۵-۲-۲-۱- بالکینگ ۴۸
* ۴۹۵-۲-۳- اکسیژن محلول
* ۵-۲-۴- زمان ماند۵۰
* ۵۱ph5-2-5-
* 5-2-6- سمیت۵۱
* ۵-۲-۷- دما۵۲
* ۵-۲-۸- اختلاط۵۳
* ۵-۲-۹- میزان جریان ورودی۵۴
* ۵-۳- پایستن فرآیند۵۴
* ۵-۳-۱- شاخصهای بصری۵۴
* ۵-۴- شاخصهای آزمایشی ۵۸
* ۵-۵- مشکلات سیستم های لجن فعال و رفع آنها۵۹
* ۵-۵-۱- روشهای کلی تشخیص مشکلات۵۹
* ۶۰ BOD 5-5-2- حذف کم
* ۵-۵-۲-۱- حذف بارهای آلی ۶۱
* ۵-۵-۲-۲- مواد سمی یا بازدارنده۶۲
* ۵-۵-۲-۳- دماهای پایین۶۲
* افزایش زمان ماند هیدرولیکی۶۳
* ۶۳MLVSS افزایش
* ۶۳نامناسب PH 5-5-2-4-
* 5-5-2-5- زمان هوادهی ناکافی۶۴
* ۶۴ناکافیMLVSS5-5-2-6-

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق