آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » مدیریت » دانلود پروژه تعمیرات و نگهداری شرکت ارتباط سپهر

دانلود پروژه تعمیرات و نگهداری شرکت ارتباط سپهر

پیش گفتار ۱
مقدمه ۳
فصل اول
۱-۱تاریخچه شرکت ارتباط سپهر.۴
فصل دوم
۲-۱ تعریف برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات ۵
۲-۲ هدف از P.M چیست؟ ۶
۲-۲-۱ مراحل ایجاد برنامه ۷
۲-۲-۲- اهداف و مقاصد در P.M7
2-2-3- برنامه ها (طرحها) جهت رسیدن به اهداف P.M8
2-3- نقش برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در کارخانجات ۹
۲-۴- لزوم استفاده از سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در تولید۱۱
۲-۵ نیاز مبرم صنایع به P.M در کارخانه۱۲
۲-۶- نتایج حاصل از P.M در کارخانه۱۲
۲-۷- از کار افتادگی در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات۱۳
۲-۸ معایب ناشی از نداشتن سیستم نگهداری و تعمیرات۱۵
۲-۹ – علائم فقدان سیستم نگهداری و تعمیرات ۱۶
۲-۱۰- انواع فعالیتهای نگهداری و تعمیرات۱۶
۲-۱۱- انواع روش های نگهداری و تعمیرات۱۶
۲-۱۱-۱- نگهداری و تعمیرات به منظور بهبود۱۹
۲-۱۱-۲- نگهداری و تعمیرات اصلاحی۲۰
۲-۱۱-۳ نگهداری و تعمیرات پیشگیری۲۲
۲-۱۲- نگهداری و تعمیرات وضعی۲۳
۲-۱۳نگهداری و تعمیرات کنترلی۲۴
۲-۱۴نگهداری و تعمیرات زمان بندی شده۲۴
۲-۱۵- نگرشی بر اجزای سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات۲۵
۲-۱۶- وظایف ۲۵
۲-۱۷- سازماندهی۲۶
۲-۱۸- سیستم ها برای مدیریت نگهداری و تعمیرات۲۷
۲-۱۹ – سیستم تشخیص نگهداری و تعمیرات ۲۹
۲-۲۰- مهارت کارگران و فعال سازی مدیریت نگهداری وتعمیرات۳۱
۲-۲۱- نتیجه گیری ۳۲
۲-۲۲- تئوریهای تعمیرات و نگهداری۳۸
فصل سوم
۳-۱- چارت سازمانی شرکت ۴۹
۳-۲- چارت P.M شرکت۵۳
۳-۳- چگونگی به اجرا درآوردن P.M در شرکت ریخته گری قطعات آلومینیوم ایران خودرو۵۶
۳-۴- تبیین و شناخت تغییرات نگهداری موجود کارخانه۵۷
۳-۵- وظایف بخش تعمیرات و نگهداری (P.M)63
3-6- وضعیت موجود P.M شرکت ۶۴
۳-۷- وضعیت موجود پرسنل تعمیرات و نگهداری کارخانه۶۵
۳-۸- شرح وظایف پرسنل نگهداری و تعمیر۶۵
۳-۹- شرح وظایف مدیر واحد فنی ۶۸
۳-۱۰- شرح وظایف مدیر واحد P.M68
3-11- شرح وظایف رئیس بازرس فنی ۶۹
۳-۱۲- مسئول سرویس و نگهداری ۷۰
۳-۱۳- تعریف شغل و شرح وظائف رئیس قسمت تعمیرات۷۱
۳-۱۴- مصاحبه با رئیس بخش تعمیرات و نگهداری۷۲
۳-۱۵-تعریف شغل و شرح وظائف مکانیک۷۲
۳-۱۶- ساختار سازمانی نگهداری و تعمیرات بر مبنای نوع کار و وظیفه ۷۴
۳-۱۷- روش اجرایی سفارش قطعات یدکی ماشین آلات۷۶
۳- ۱۸- روش اجرایی تعمیرات شش ماهه۸۰
۳-۱۹- روش اجرایی تعمیرات در زمان سرویس P.M88
3-20- روشهای اجرایی برنامه سالیانه سرویس و نگهداری دستگاهها۹۱
۳-۲۱- روش اجرایی تعمیـرات اضطـراری۹۶
۳-۲۲- روش اجرایی سرویس نگهـداری و تعمیـرات۱۰۲
۳-۲۳- روش اجرایی تعمیـرات پایان هفتـه۱۰۸
۳-۲۴- روش اجرایی دستورالعمل تهیه برنامه تغییرات برنامه ای۱۱۳
۳-۲۵- روش اجـرایی دستورالعمل پر کردن کارت تعمیرات۱۱۵
۳-۲۶- روش اجرایی دستورالعمل تدوین برنامه سرویس نگهداری دستگاهها۱۱۶
۳-۲۷- روش اجرایی دستورالعمل تهیه لیست تعمیرات برنامه ای۱۱۸
۳-۲۸- روش اجرایی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه۱۲۰
۳-۲۹- روش اجرایی تبادل اطلاعات فنی با سازندگان و فروشندگان داخلی و خارجی۱۲۳
۳-۳۰- روش اجرایی تعمیرات قالب و قطعات و ماشین آلات۱۲۶
۳-۳۱- سوالات مطرح شده در خصوص بخش تعمیرات و نگهداری شرکت ریخته گری قطعات آلومینیوم
ارتباط سپهر۱۳۱
۳-۳۲- سیستم اطلاعاتی نگهداری و تعمیرات۱۳۶
تعریف سیستم اطلاعاتی۱۳۶
انواع سیستم های اطلاعاتی۱۳۶
۳-۳۵- متولوژی چیست ؟۱۳۷
۳-۳۵-۱- انواع متولوژیهای طراحی سیستم۱۳۸
۳-۳۵-۲- انواع روشهای ساخت یافته۱۳۸
۳-۳۶- نمودارهای جریان داده فیزیکی۱۳۸
۳-۳۷- علائم مورد نیاز D.F.D139
3-38- نمودار مفهومی D.F.D وضعیت موجود۱۴۰
روغنکاری دستی۱۴۸
روغنکاری با تفنگهای گریسکاری قدرتی۱۴۸
سیستم مرکزی فشار روغن۱۴۸
روغنکاری قطره ای۱۴۹
۳-۳۹-۳- برنامه ریزی زمانی روغنکاری۱۴۹
۳-۳۹-۴- پرسنل روغنکاری و مشخصات خاصه آنها۱۵۱
۳-۳۹-۵- علل از کار افتادگی به واسطه سرویس و روغنکاری نامناسب۱۵۳
۳-۳۹-۶- برگ درخواست تعمیرات (اصلاحی- اضطراری)۱۵۸
۳-۳۹-۷- کارت مشخصات فنی دستگاه۱۶۳
۳- ۳۹-۸ – فرم سالیانه تعمیرات و نگهداری۱۶۴
۳-۳۹-۹- فرم انبار و خدمات فنی۱۶۷
۳-۳۹-۱۰- فرم سفارش و دستور کار تعمیرات ۱۶۸
۳-۳۹-۱۱- فرم گزارش هفتگی کارهای تعمیراتی در زمان سرویس P.M 172
3-39-12- فرم برنامه هفتگی سرویس و نگهداری۱۷۵
۳-۳۹-۱۳- کارت تعمیرات۱۷۷
۳-۳۹- ۱۴- برگ درخواست لوازم یدکی از انبار۱۸۰
۳-۳۹-۱۵- فرم گزارش توقف فنی ماشین آلات۱۸۳
۳-۴۰- وضعیت تعمیرات و نگهداری دستگاه های موجود (فعلی) شرکت ۱۸۵
۳-۴۰-۱- خلاصه ای از وضعیت دستگاه اکسترودر ۱۸۶
۳-۴۰-۲- خلاصه ای از وضعیت دستگاه اینجکشن ۸۰ تن ۱۸۶
۳-۴۰-۳- خلاصه ای از وضعیت دستگاه پرس ۱۶۰ تن ۱۸۷
فرم شناسنامه دستگاه۱۸۷
فصل چهارم
۴-۱- ضرورت برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری ۱۹۱
۴-۲- هماهنگی بین بخش تولید و بخش نگهداری و تعمیرات۱۹۳
۴-۳- زمان بندی نگهداری و تعمیر پیشگیری۱۹۴
۴-۴ – اولویت بندی ۱۹۵
منابع و مآخذ ۱۹۷

پیش گفتار:

نگهداری و تعمیرات ((نت)) در مفهوم مهم و دو مقوله اساسی هستند که تحقق و عمل بدانها موجبات بقا و تداوم خطوط تولید و کاهش هزینه ها را فراهم می آورند. با پیچیده تر شدن وسایل و امکاناتی که انسان برای نیازهای روز افزون خود بکار می گیرد، امر استفاده بهینه و نیز اقتصادی بودن این وسایل و امکانات بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

روشهای پیچیده تولید و امکانات و ماشین آلاتی که در این مورد از آنها صورت گرفته و کارایی آنها را تا جایی که ممکن است افزایش داده، عمر آنها را بالا برود و از این رهگذر
هزینه های کل مربوطه قیمت تمام شده محصولات را کاهش داد. در جهان صنعت امروز موضوع رقابت و تفسیر بازار بیش از پیش مطرح است و کیفیت بالا و قیمت مناسب محصولات است که توان مطرح شدن در میدان رقابت و مسابقه را می باشند. در غیر اینصورت طرح تولید محکوم به مناسب ارتباطات و ارتباطات ودر راس آنها هواپیماها و ماهواره و موشکها، پس از تحقق و در صد شخصی از قابلیت اطمینان قادر به انجام ماموریتهای حساس خود هستند. عملکرد صحیح چندین هزار قطعه مکانیکی، الکتریکی و… دارای قابلیت اعتمادی اعتمادی و اطمینانی هستند؟ آیا با خراب شدن آنی یک قطعه از هواپیما های در حال پرواز یا موشک در حین ماموریت و یا سفینه ای در فضاست ماموریت آنها به کلی مختل می گردد؟ بدیهی است که جواب این سوال منفی است چرا که برای جلوگیری از انهدام چنین سیستمهای قطعا روشهای و اصولی تکنیکی قابل پیاده کردن هستند.

در غیر این صورت تجربیات انفجار نیروگاه اتمی چرنوبیل در شوروی یا انفجار چالنچر آمریکا به دفعات باید تکرار گردند و سرمایه های ملی و بین المللی هر آن در شرف نابودی و اضمحلال قرار گیرند. مطرح شدن تکنولوژیهای جدید تولید در صنایع برنامه ریزی دقیق و زمانبندی را برای ایجاد بهره وری و کارائی می طلبد. موفقیت صنایع در تولید و ارائه محصولات به علل گوناگونی بستگی دارد که داشتن یک سیستم مناسب نگهداری و تعمیرات از آن جمله است. بلا تردید یکی از بنیانهای اساسی در صنعت و تولید، دستگاه های ارتباطات است و از طرفی تولید و دستیابی به استانداردهای جهانی مانند iso, ApL بدون داشتن تجهیزاتی مدرن و بازسازی شده، میسر نخواهد بود. مبحث نگهداری و تعمیرات یکی از مباحث مهم هر صنعت است که از طرق مختلف منجر به افزایش بهره وری و کارایی می گردد. چرا که با توجه به کمیابی منابع اعم از انرژی، نیروی انسانی و سرمایه و… می تواند کمک بزرگی در جهت دستیابی به اهداف فوق الذکر بنماید.

انگیزه اینجاب از انتخاب این پروژه علاقه ای بود که به درس تعمیرات و نگهداری داشتم و هماهنگی این درس با رشته تحصیلی ((مدیریت صنعتی)) است که امروزه به این امر توجه بسیاری شده است و با رشد تکنولوژی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ الزامی است که صنایع و دستگاه های ارتباطات را از نظر کارایی و بهره وری بیشتر از وقت و زمان با کمترین هزینه بهبود بخشیم و شعار اول‏ نگهداری‏‏ بر تعمیرات باشد مانند ((پیشگیری قبل از درمان از درمان)) چون صرفه جویی در وقت و هزینه کمک شایانی در پیشرفت کار و تکنولوژی خواهد کرد. امید است که مورد توجه اساتید گرامی و مدیران و دانشجویان محترم واقع شود.

مقدمه

رشد روز افزون تکنولوژی و لزوم بهبود بهره وری ماشین آلات و تجهیزات حرکت به سوی اتوماسیون را سرعت بخشده است.

نگاهی به آمار نیروی انسان در صنایع مختلف نشان می دهد که اتوماسیون موجب کاهش نسبی تعداد پرسنل مستقیم تولید و افزایش نیروی انسانی درگیر در نگهداری و تعمیرات شده است. از آنجا که اتوماسیون مستلزم سرمایه گذاریهای سنگین برای در اختیار گرفتن ماشین آلات و تجهیزات مذکور خواهد بود. به کارگیری مطلوب منابع اعم از بودجه‏، پرسنل، و غیره مستلزم وجود یک سیستم مناسب برنامه ریزی است که شاید تا کنون کمتر به آن پرداخته شده باشد از طرف دیگر با توجه به شرایط حاکم به صنایع ایران که به کارگیری و هر چه مفید تر دستگاه های ارتباطی یا تابلوهای برق و نهایتا بهبود بهره وری را ایجاب می کند. اقداماتی از طرف مسئولین مربوطه در زمینه های علمی و عملی برای تعمیرات ماشین آلات در دست انجام است که عمدتا که در زمینه مسائل فنی و نگهداری و تعمیرات می باشد.

۱-۱: تاریخچه شرکت ارتباط سپهر.

شرکت ارتباط سپهر( سهامی خاص ) در سال ۱۳۷۱ با هدف تاسیس و اداره ارتباطات به منظور تولید و تهیه انواع خازن و IC ، قطعات مربوط به آنها فروش و صدور محصولات و…

توسط آقایان حاج علی اکبر خیامی، محمود خیامی، احمد خیامی، خانم مرضیه خیامی و خانم سیدی رشتی در خیابان امام خمینی تاسیس شد.

و اینک با گذشت بیش از ۱۶ سال از زمان تاسیس آن همچنان در زمینه طراحی و تولید در کشور در راستای تامین نیازهای جامعه ورود به بازارهای جهانی تعمیق ساخت داخل کردن قطعات و در نهایت تحقیق اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران به فعالیت خود ادامه
می دهد.

شرکت ارتباط سپهر بزرگترین شرکت ارتباطی کشور می باشد که به طور متوسط ۶۵ تا ۷۰ درصد تولید وسایل ارتباطی – مخابراتی داخل کشور را به طور دائم به خود دائم به خود اختصاص داده است.

 ۲-۱ : تعریف برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

اغلب سیستم هایی که امروزه به نحوی در امور تولیدی، خدماتی، تاسیساتی و یا سایر موارد بکار گرفته می شود در زمان هایی از سیکل عمر عملیات خود دچار شکست و از کار افتادگی می گردند و لذا به فعالیت نگهداری و تعمیر نیازمند می شوند.

اگر چه واژه های نگهداری و تعمیرات در بسیاری از کاربردها در یک ردیف بکار برده
می شوند ولی در حقیقت در معنا اندکی متفاوت بوده و در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات، هر یک از آنها با مفهوم خاص خود بکار می آیند که در زیر به طور مختصر به آنها اشاره
می شود.

الف) نگهداری : MAINTENECE

مجموعه فعالیت هایی که به طور مشخص و معمولا به صورت برنامه ریزی شده و با هدف جلوگیری از خرابی ناگهانی ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات انجام گرفته و با این کار قابلیت اطمینان و در دسترس بودن آن ها را افزایش می دهیم. فعالیتهای نگهداری لقب می دهیم.

ب) تعمیرات :REPAIRS

شامل مجموعه فعالیت هایی است که بر روی یک سیستم یا وسیله ای که دچار خرابی و یا از کار افتادگی گردیده، انجام می دهیم تا آن را به حالت آماده و قابل بهره برداری بازگردانده و در جهت انجام وظیفه ای که به آن محول گردیده است، آماده اش سازیم.

بنابراین PM را می توان چنین تعریف کرد که ” عبارتست از مجموعه فعالیتها و اعمالی که باعث می شود نه فقط از کار افتادگی تجهیزات کم می شود، بلکه باعث پیشرفت در بهبود محصول و کیفیت آن می گردد.”

۲-۲ هدف از P.M چیست؟

دیاگرام زیر به صورت کلی هدف از تشکیل PM را در سازمان نشان می دهد.

 

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق