آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » زمین شناسی و معدن » دانلود پروژه تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی

دانلود پروژه تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی

تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی

فهرست مطالب
فصل اول : مقدمه
۱-۱- منشاء آبهای زیر سطحی – نظرهای اولیه۶
۱-۲- وجود آبهای زیرزمینی در نقاط مختلف کره زمین۸
۱-۳- هیدرولوژی و ژئوهیدرولوژی جدید۱۰
۱-۴- لزوم شناختن و بهره برداری بهینه آبهای زیر زمینی۱۲
فصل دوم : شناخت آبهای زیرزمینی
۲-۱- کلیات۱۵
۲-۲- پیدایش آبهای زیرزمینی۱۸
۲-۳- اهمیت آبهای زیرزمینی۱۸
۲-۴- انواع سفره های آب زیرزمینی۱۹
۲-۵- پارامترهای فیزیکی در سازنده های آبدار۲۲
۲-۶- معادلات تعادل در جریان آب بطرف چاه ۲۷
۲-۷- اثر چاهها بر یکدیگر۳۳
فصل سوم : اکتشاف آبهای زیر زمینی
۳-۱- روشهای ژئولوژیک و هیدرولوژیک۳۷
۳-۲- روشهای ژئوفیزیک سطحی۳۸
۳-۲-۱- روش مقاومت الکتریکی۳۸
۳-۲-۲- روش لرزه نگاری۴۱
۳-۳- روشهای تحت الارضی۴۹
۳-۳-۱- حفاری آزمایشی و لوگهای زمین شناسی۵۰
۳-۳-۲-روشهای ژئوفیزیک۵۲
فصل چهارم : حرکت آبهای زیر زمینی
۴-۱-جریان یک بعدی۶۷
۴-۱-۱- آبخانهای محبوس۶۷
۴-۱-۲- آبخانهای غیر محبوس۶۸
۴-۱-۳- آبخانهای تراوش کننده۶۹
۴-۲- جریان شعاعی در چاهها۷۰
۴-۲-۱- آبخانهای محبوس۷۱
۴-۲-۲- آبخانهای آزاد۷۳
۴-۲-۳- آبخانهای تراوش کننده۷۷
۴-۳-آبخانه با تغذیه عمودی و یکنواخت۷۹
۴-۳-۱- سیستم رودخانه- آبخانه۷۹
۴-۳-۲-سیستم چاه و آبخانه۸۰
۴-۴-چاه در نزدیکی مرزهای آبخانه۹۴
۴-۴-۱- چاه در نزدیکی رودخانه۹۴
۴-۴-۲- چاه در نزدیکی مرز غیر قابل نفوذ۹۵
۴-۴-۳- چاه در نزدیکی مرزهای دیگر۱۰۲
۴-۵- جریان به چاههای ناقص۱۰۳
۴-۶- تداخل چاهها۱۰۷
۴-۶-۱- افت پیرامون چاههای متداخل۱۱۰
۴-۶-۲- دبی چاههای متداخل(مزاحم۱۱۳
۴-۶-۳- تاثیر بهره برداری از حوزه چاه در یک منطقه۱۱۴
فصل پنجم: بهره برداری از آبهای زیر زمینی
۵-۱- بهره برداری بهینه از آبهای زیر زمینی۱۱۷
۵-۲- پمپ ها۱۲۳
۵-۲-۱- ائولن ها (چرخابهای بادی۱۲۳
۵-۲-۲- پمپ های الکتریکی۱۲۳
۵-۳- گزینش پمپ، آزمایش دبی۱۲۶
۵-۴- چاه عمیق۱۲۹
۵-۴-۱- روشهای حفاری چاه عمیق۱۳۰
۵-۴-۲- تشکیلات چاه عمیق۱۳۱
۵-۵- قنات۱۳۷
۵-۵-۱- جریان آب بطرف قنات۱۳۹
۵-۵-۲- محل قنات۱۴۰
۵-۵-۳- حریم قنات۱۴۲
۵-۵-۴- لایروبی قنات۱۴۳
۵-۶- تغذیه لایه آبدار استخراج شده۱۴۳
۵-۶-۱- شعاع عمل چاهها۱۴۴
۵-۶-۲- بالا امدن و یا برگشت آب (جبران۱۴۴
۵-۶-۳- آزمایش با دبی ثابت۱۴۴
۵-۷- سدهای زیرزمینی۱۴۵

فصل ششم : تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی

۶-۱- تعریف۱۴۶
۶-۲- هدفهای تغذیه مصنوعی۱۴۶
۶-۳- لزوم تغذیه مصنوئی به منظور منابع زیر زمینی آب در مناطق خشک و نیمه خشک۱۴۷
۶-۴- اشاره ای به اصول نظری تغذیه مصنوعی۱۴۸
۶-۴-۱- مروری بر کارهای انجام شده۱۴۹
۶-۴-۲- گزینش مکان۱۵۳
۶-۴-۳- منابع آبی۱۵۴
۶-۴-۴- روشهای تغذیه مصنوعی۱۵۴
۶-۵- استخرهای تغذیه۱۵۵
۶-۶- روش ساختن استخر های تغذیه۱۵۸
۶-۷- نگهداری استخرهای تغذیه۱۶۰
۶-۸- طراحی شبکه های گسترش سیلاب برای آبیاری وتغذیه مصنوعی.  ۱۶۱
۶-۸-۱- گزینش بده۱۶۱
۶-۸-۱-۱- آبیاری غلات و علوفه دست کاشت۱۶۲
۶-۸-۱-۲- آبیاری سیلابی مراتع ۱۶۲
۶-۸-۱-۳- آبیاری سیلابی جنگلهای دست کاشت۱۶۲
۶-۸-۱-۴- تغذیه مصنوعی۱۶۳
۶-۹- تغذیه سفره های زیرزمینی به وسیله پرکولاسیون(فرونشست۱۶۴
منابع۱۶۶

 

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق