آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » شیمی » دانلود پروژه تکنولوژی پلیمرها

دانلود پروژه تکنولوژی پلیمرها

تکنولوژی پلیمرها

فهرست مطالب :
تکنولوژی پلیمرها
مبانی شیمی پلیمرها
۱-۱ مقدمه
۱-۲ مهندسی پلیمریزاسیون
۱-۳ بررسی شیمی پلیمرها
۱-۳-۱ ساختمان پلیمرها
۱-۳-۲ منشا تولید پلیمرها
۱-۳-۳ ساختار زنجیره ای پلیمرها
۱-۳-۴ نظم فضایی و یا استریوشیمی پلیمرها
۱-۳-۵ انواع اتصالات مونومرها در هموپلیمرها
اتصال دم به دم
اتصال سر به سر
۱-۳-۶ طبقه بندی پلیمرها بر اساس واکنش در مقابل حرارت
۱-۳-۷ پلی الکترولیت ها
۱-۳-۸ طبقه بندی کاربردی پلیمرها
۱-۳-۹ طبقه بندی انواع پلیمریزاسیون ها
پلیمرهای طبیعی
۲-۱ مقدمه
۲-۲ پلیمرهای طبیعی صنعتی
۲-۳ پلیمرهای بیولوژیکی
۲-۴ پلیمرهای با منشا گیاهی
۲-۴-۱سلولز
۲-۴-۱-۱ تهیه و کاربرد
۲-۴-۱-۱ الیاف سلولزی
۲-۴-۱-۲ ساختار شیمیایی
۲-۴-۱-۳ اشکال سلولز و شناسایی آن ها
۲-۴-۱-۳-۱ آلفا سلولز
۲-۴-۱-۳-۲ صمغ ها
۲-۴-۱-۳-۳ کاغذ
۲-۴-۲ پلی ساکاریدها
۲-۴-۲-۱ کربو هیدرات ها
۲-۴-۲-۲ مواد قندی طبیعی
۲-۴-۲-۲-۱ مونوساکاریدها
۲-۴-۲-۲-۱-۱ گلوکز
۲-۴-۲-۲-۱-۲ فروکتوز
۲-۴-۲-۲-۱-۳ ریبوز
۲-۴-۲-۲-۲-۱ ساکاروز
۲-۴-۲-۲-۲دی ساکاریدها
۲-۴-۳ نشاسته
۲-۴-۳-۱ ساختار نشاسته
۲-۴-۳-۲ منابع نشاسته
۲-۴-۳-۳ کاربرد
۲-۴-۳-۴ نشاسته حیوانی
۲-۴-۴ پروتئین ها
۲-۴-۵ پوست
۲-۴-۶ سیلیکون ها
واکنش های پلیمریزاسیون
۳-۱ مقدمه
روش های پلیمریزاسیون
۸-۱ مقدمه
۸-۲ پلیمریزاسیون توده ای
۸-۳ پلیمریزاسیون محلولی
۸-۴ پلیمریزاسیون تعلیقی
۸-۴-۱ حلالیت مونومر در آب
۸-۴- ۲ دور همزن
۸-۴-۳ غلظت پایدار کننده ها
۸-۵ پلیمریزاسیون امولسیونی
۸-۶ روش پلیمریزاسیون رسوبی
۷-۷ پلیمریزاسیون پراکنشی
۸-۸ روش پلیمریزاسیون بین سطحی
فیزیک پلیمرها
۹-۱ مقدمه
۹-۲ پدیده انتقال شیشه ای پلیمرها
۷-۷ پلیمریزاسیون پراکنشی
۸-۸ روش پلیمریزاسیون بین سطحی
فیزیک پلیمرها
۹-۱ مقدمه
۹-۲ پدیده انتقال شیشه ای پلیمرها
۹-۲-۱ عوامل موثر بر دمای انتقال شیشه ای
۹-۲-۲ تأثیر نرم کننده ها بر دمای انتقال شیشه ای
۹-۲-۳ تأثیر متوسط وزن مولکولی بر دمای انتقال شیشه ای
۹-۲-۴ انتقال شیشه ای کوپلیمرها و آلیاژها
۹-۲-۵ ارتباط دمای انتقال شیشه ای و دمای ذوب بلوری
۹-۲-۶ پدیده های انتقالی دیگر در پلیمرها
۹-۳ محلول های پلیمری
۹-۳-۱ انحلال پلیمرها
۹-۳-۲ عوامل مؤثر بر انحلال پذیری پلیمرها
۹-۳-۳ ترمودینامیک انحلال پلیمرها
۹-۳-۴ انحراف محلول هایی پلیمری از مخلوط های ایده آل
۹-۳-۵ آنتروپی اختلاط پذیر
۹-۳-۵-۱ مدل فلوری – هاگینز
۹-۳-۵-۲ مدل فلوری – کریگ بام
۹-۳-۶ رفتار پلیمرها در محلول های رقیق
۹-۳-۷ شکل مولکول های پلیمر در محلول
۹-۳-۸ مدل خزشی حرکت مولکول
۹-۳-۹ پلیمرهای محلول در آب
۹-۳-۱۰ محلول های پلیمری ویسکوز
۹-۴ مذاب های پلیمری
۱۰-۵ شکست در پلیمرها
۱۰-۵-۱ شکست تُرد
۱۰-۵-۲ شکست چقرمه
۱۰-۶ اندازه گیری مدول و استحکام پلیمرها
۱۰-۷ عوامل مؤثر بر عملکرد نرم یا ترد پلیمر
۱۰-۸ انواع استحکام
۱۰-۹ تأثیر حالت سطح بر روی رفتار مکانیکی پلیمرها
۱۰-۱۱ خواص مکانیکی پلیمرهای تقویت شده
الاستومرها
۱۳-۱ مقدمه
۱۳-۲ رفتار فیزیکی و مکانیکی الاستومرها
۱۳-۳ خواص ترمودینامیکی و استاتیکی الاستومرها
۱۳-۴ طبقه بندی الاستومرها
۱۳-۴-۱ الاستومرهای با مصارف عمومی
۱۳-۴-۲ الاستومرهای ویژه
پلیمرهای زیست سازگار
۲۰-۱ مقدمه
۲۰-۲ بیومتریال ها
۲۰-۲-۱ پاسخ بافت به پلیمر
۲۰-۲-۲ روش های آزمون داخل بدن و خارج بدن برای بیان زیست سازگاری
۲۰-۲-۲-۱ مواد تخریب پذیر
۲۰-۲-۳ کاربردها
۲۰-۲-۳-۱ ساخت پین های استخوانی
۲۰-۲-۳-۲ ساخت سیمان استخوانی
۲۰-۲-۳-۳ ساخت لوله های پلیمری قابل جذب در ترمیم عصب های محیطی
۲۰-۲-۳-۴ کنترل رهایش
۲۰-۲-۳-۵ نخ های بخیه
۲۰-۲-۳-۵-۱-۱ نایلون ها
۲۰-۲-۳-۵-۱-۲ پلی استرها
۲۰-۲-۳-۵-۱-۳ پلی الفین ها
۲۰-۲-۳-۵-۱-۴ کات گوت
۲۰-۲-۳-۶ کاربرد پلی یورتان ها در پزشکی
۲۰-۲-۳-۷ مصنوعی
۲۰-۲-۳-۸ پروتزهای عروقی
۲۰-۲-۳-۹ همودیالیز
۲۰-۲-۳-۱ شش مصنوعی
۲۰-۲-۳-۱۱ فرآیند عبور خون از عروق
۲۰-۲-۳-۱۲ لوزالمعده مصنوعی
۲۰-۲-۳-۱۳ فیلتر های خونی
۲۰-۲-۳-۱۴ کتترها
۲۰-۲-۳- ۱۵ تنظیم کننده ضربان قلب با عیق
۲۰-۲-۳-۱۶ پروتزهای عروقی
۲۰-۲-۳-۱۷ ساختمان دیواره رگ
۲۰-۲-۳-۱۸ ایمپلنت های سینه
۲۰-۲-۳-۱۹ بازسازی صورت
۲۰-۲-۳-۲۰ سامانه های نوین دارورسانی
۲۰-۲-۳-۲۱ هیدروژل ها

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق