آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » صنایع و مدیریت صنعتی » دانلود پروژه دسته بندی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسسته (MADM)

دانلود پروژه دسته بندی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسسته (MADM)

چکیده:

در این تحقیق سعی بر این است که دسته بندی جدیدی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسسته (MADM[1] ) ارائه شود. در این راستا ابتدا، مباحث مقیاس دو قطبی فاصله ای‌، بی مقیاس کردن، ارزیابی اوزان برای شاخص ها و MADM فازی بیان شده تا مطالب فصل های بعدی مفهوم تر شود. بر پایه  این مقدمات، تکنیک های MADM کلاسیک مورد بررسی قرار گرفته و بدین منظور، دسته بندی ذکر شده در کتاب «تصمیم گیری های چند معیاره» تالیف دکتر اصغرپور مرور می شود که بر اساس این چشم انداز تکنیک های MADM کلاسیک به دو دسته عمده تقسیم می شوند: جبرانی و غیرجبرانی.

با توجه به اینکه در این روشها، مقادیر ماتریس تصمیم گیری اعداد قطعی (غیر فازی) هستند، مجموعه این روشها، «تکنیک های MADM کلاسیک» خوانده می شود.

پس از بررسی تکنیک های MADM کلاسیک، سعی شد، متدهای جدید MADM شناسایی و بررسی شود که نتیجه این تحقیقات و بررسی ها در فصل سوم آورده شده است.

با توجه به اینکه هدف از این تحقیق ارائه دسته بندی های جدیدی از تکنیک های MADM است، این تکنیک ها بررسی و در نهایت، ۷ نوع دسته بندی مختلف ارائه و توجیه شده است.

کلید واژه ها: تصمیم گیری های چند معیاره، MADM، دسته بندی تکنیکهای MADM


فهرست:

مقدمه. ۱

فصل اول. ۴

مقیاس دو قطبی فاصله ای- ۵

بی مقیاس کردن- ۵

بی مقیاس کردن با استفاده از نرم ۶

بی مقیاس کردن خطی- ۶

بی مقیاس کردن فازی- ۷

ارزیابی اوزان (Wj) برای شاخص ها ۷

تکنیک آنتروپی- ۷

روش LINMAP- 8

روش کمترین مجذورات وزین شده ۸

تکنیک بردار ویژه ۱۰

MADM فازی- ۱۱

تعریف زیرمجموعه فازی- ۱۱

روشهای رتبه بندی فازی Ui (فازی) ۱۹

رتبه بندی با به کارگیری درجه بهینگی- ۱۹

روش باآس-کواکرناآک– ۱۹

روش بالدوین- ۲۱

رتبه بندی با به کارگیری فاصله همینگ– ۲۴

رتبه بندی توسط مقاطع – ۲۴

روش آدامو- ۲۵

روش باکلی- ۲۵

روش مابوچی- ۲۵

رتبه بندی فازی با روش لفظی- ۲۸

فصل دوم ۲۹

تکنیک های MADM کلاسیک– ۳۰

مدل های غیر جبرانی- ۳۰

روش تسلط- ۳۲

روش ماکسی مین- ۳۲

روش ماکسی ماکس– ۳۲

روش رضایت بخش شمول- ۳۳

روش رضایت بخش خاص— ۳۴

روش لکسیکوگراف– ۳۴

روش نیمه لکسیکوگراف– ۳۵

روش حذف– ۳۵

روش پرموتاسیون- ۳۶

روش رتبه ای از پرموتاسیون- ۳۷

مدل های جبرانی- ۳۸

زیرگروه نمره گذاری و امتیازدهی- ۳۸

روش مجموع ساده وزین (SAW) 38

روش مجموع وزین و رده بندی شده ۳۹

روش مجموع ساده وزین با کنش متقابل- ۴۰

زیرگروه سازشی- ۴۳

روش LINMAP- 43

روش TOPSIS- 46

روش MRS- 49

روشMDS- 51

زیرگروه هماهنگ– ۵۳

روش ELECTRE- 54

روش تخصیص خطی- ۵۶

روش AHP- 58

AHP گروهی- ۶۰

ساختار غیر رده ای و توام با بازخور- ۶۰

فصل سوم ۶۴

تکنیک های جدید MADM– 65

روش های فازی با مجموع وزین- ۶۵

روش باآس– ۶۶

روش کواکرناآک– ۶۷

روش دوبوس– ۶۸

روش چنگ– ۷۰

روش بونیسون- ۷۱

استفاده از AHP به صورت فازی- ۷۲

روش باکلی- ۷۳

TOPSIS فازی- ۷۷

ELECTRE GD- 79

ELECTRE TRI 83

FMADM برای GDM– 87

TOPSIS برای GDM– 95

GRA (Grey Relational Analysis)- 97

AIRM– 99

رویکرد ER (Evidential Reasoning) 100

DS-AHP- 111

MP-MADM– 112

فصل چهارم ۱۱۶

دسته بندی تکنیک های MADM– 117

دسته بندی براساس نوع اطلاعات دریافتی از DM– 118

دسته بندی براساس نوع کاربرد روش– ۱۲۱

دسته بندی براساس فازی و غیر فازی بودن- ۱۲۳

دسته بندی براساس تعداد DM– 125

دسته بندی بر مبنای قطعی یا احتمالی بودن اطلاعات- ۱۲۸

دسته بندی براساس کامل یا ناقص بودن اطلاعات ورودی- ۱۲۹

دسته بندی براساس تعداد دوره های تصمیم گیری- ۱۳۱

منابع. ۱۳۳

مقدمه:

انسان در زندگی روزمره خود تصمیمات بسیاری می گیرد. این تصمیمات از مسائل شخصی و فردی تا مسائل بزرگ و کلان را شامل می شود. در اکثر مسائل تصمیم سازی، عموما اهداف و عوامل متعددی مطرح است و فرد تصمیم ساز سعی می کند که بین چند گزینه موجود (محدود یا نامحدود) بهترین گزینه را انتخاب نماید. انسان به طور ناخواسته در شبانه روز تعداد زیادی از این گونه تصمیمات می گیرد که برخی از آنها به دلیل هزینه بالای خطا در آنها، نیاز به بررسی و دقت بیشتری دارند [۱].

تصمیم گیری در محیط های پیچیده ناپایدار یکی از مسائل بسیار مهم در مدیریت نوین به شمار می ‌رود. در این موارد تصمیم گیرنده با گزینه‌هایی متفاوت تحت معیارهای مختلفی که از محیط داخلی و خارجی محیط سازمان متأثر می‌شوند روبرو است. در این مورد مدلهای تصمیم‌گیری چند معیاره به‌عنوان یکی از ابزارهای کارا جهت اخذ تصمیم مناسب به نظر می ‌رسد.

مباحث تصمیم گیری های چند معیاره یک بخش مهم از دانش تصمیم گیری مدرن را تشکیل می دهد. این مباحث به طور گسترده در زمینه های متعددی مانند: اجتماعی، اقتصادی، نظامی، مدیریتی و … به کار می رود.

محققین در دهه های اخیر توجه خود را معطوف به مدل های چند معیاره (MCDM[1]) برای تصمیم گیری های پیچیده کرده اند. در این تصمیم ها به جای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی از چندین معیار سنجش ممکن است استفاده گردد.

این مدلهای تصمیم گیری به دو دسته عمده تقسیم می شوند: مدلهای چند هدفه (MODM[2]) و مدلهای چند شاخصه (MADM)، به طوریکه مدلهای چند هدفه به منظور طراحی و مدلهای چند شاخصه برای انتخاب گزینه برتر استفاده می شوند. 

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق