آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » دانلود پروژه رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی

دانلود پروژه رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی

دانلود پروژه رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی
فهرست مطالب
چکیده ۸
فصل اول / کلیات / پژوهش ۹
مقدمه ۱۰
بیان مسأله ۱۲
اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۳
اهداف پژوهش ۱۵
فرضیه پژوهش ۱۵
تعاریف عملیاتی ۱۵
فصل دوم / ادبیات مربوط به تحقیق/ ۱۶
مقدمه ۱۷
هیجان و هوش هیجانی ۱۷
رابطه هیجان با تفکر ۱۸
تاریخچه هوش هیجانی ۱۹
هوش هیجانی چیست؟ ۲۰
نظریات مطرح شده در حوزه هوش هیجانی ۲۴
تئوری هوش هیجانی گلمن ۲۵
تئوری هوش هیجانی از دیدگاه بار- اون ۲۷
شناسایی حالت های هیجانی ۳۳
رضایت زناشویی ۳۵
بررسی علل نارضایتی از زندگی زناشویی ۳۷
رضایت زناشویی و هوش هیجانی ۴۳
هوش عاطفی و نقش آن در تحکیم پیوند زناشویی ۴۵
تحقیقات انجام شده در زمینه هوش هیجانی و رضایت زناشویی ۴۷
فصل سوم (طرح تحقیق) ۵۰
مقدمه ۵۱
جامعه پژوهش ۵۱
نمونه آماری ۵۱
ابزار پژوهش ۵۲
روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۲
روایی و اعتبار آزمون هوش هیجانی ۵۲
پایایی و اعتبار آزمون در ایران ۵۳
روایی و اعتبار پرسشنامه رضایت زناشویی ۵۵
روایی و اعتبار پرسشنامه در ایران ۵۷
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده ها) ۵۹
مقدمه ۶۰
توصیف داده ها ۶۱
بررسی و آزمون فرضیه ها ۶۵
فصل پنجم: (خلاصه و نتیجه گیری) ۶۷
بحث و نتیجه گیری ۶۸
خلاصه تحقیق ۶۹
پیشنهادهای پژوهش ۶۹
محدودیت های پژوهش ۷۰
فهرست منابع ۷۱
پیوست ها ۷۲
فهرست جداول
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی نمرات رضایت زناشویی ۶۱
جدول ۴-۲ شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی رضایت زناشویی ۶۲
جدول ۴-۳ توزیع فراوانی نمرات هوش هیجانی ۶۳
جدول ۴-۴ شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی هوش هیجانی ۶۴
جدول ۴-۵ ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی ۶۵

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق