آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » دانلود پروژه رابطه ی باورهای دینی و تربیت فرزندان

دانلود پروژه رابطه ی باورهای دینی و تربیت فرزندان

فهرست مطالب

فصل اول : ۱

مقدمه ۲

بیان مساله ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق ۶

اهداف تحقیق ۸

فرضیه های تحقیق ۹

متغیرهای تحقیق ۱۰

تعاریف واژه ها و اصطلاحات ۱۱

فصل دوم : ۱۳

مبانی نظری و تئوریک ۱۴

اصول رشد شناختی ۱۵

شناخت اجتماعی و واکنش های عاطفی ۲۴

استنباط کودک از دیگران ۲۵

فرآیندهای تغییر رشدی ۳۳

نظریه کلبرگ ۳۷

قضاوت های اخلاقی اجتماعی ۴۲

استدلال و رفتار اخلاقی ۴۳

اقسام تربیت ۴۶

عوامل تربیت ۴۸

تربیت بدنی ۵۲

تربیت هماهنگ ۶۰

فصل سوم : ۶۶

روش تحقیق ۶۷

جامعه ۶۸

نمونه آماری ۶۹

ابزار گردآوری اطلاعات ۷۱

روش جمع آوری اطلاعات ۷۲

روش آماری ۷۳

فصل چهارم : ۷۴

تحلیل توصیفی داده ها ۷۵

توضیح جدول خام داده ها ۷۶

آمار استنباطی ۷۹

نمایش نموداری آمار استنباطی ۸۰

فصل پنجم : ۸۳

نتیجه گیری ۸۴

محدودیت های تحقیق ۸۵

پیشنهادات ۸۷

منابع و مأخذ ۸۹

ضمائم و پیوست ها

چکیده :

همواره تربیت و اداره فرزندان برای نسل آدمی از بزرگترین دغدغه های دیرین و نیز از مهمترین شاخص های تربیتی آدمی در طول تاریخ بوده است.

تربیت و تعلیم و اداره فرزندان جزء خصوصیات فطری و نهادی انسانها بوده و هست و بدین معنی نیست که هر قدم و خانواده و هر جامعه ای که دیندار نیست و به باورهای دینی نرسیده حتماً به تربیت فرزندان و بچه ها هم اقدام نمی کند. هرگز چنین نبوده، زیرا اگر هم اعتقادی در این زمینه داشته باشیم این است که بشر فطرتاً خداجو بوده و هست و خواهد بود اگر هم در گذشته شریعت و طریقت وجود نداشته ولی در درون و فطرت انسانها دین و دینداری جریان داشته که دلیل این موضوع دریاپرستی و ماه پرستی و خورشید پرستی به عنوان مظاهر الهی شاهد آن بوده ایم. به هر حال پس از اعلان دین های آسمانی نظیر زرتشت و یهود و مسیحیت و بهرحال اسلام تربیت نیز تحت تاثیر آنها قرار گرفت. و مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان و هندوها با الهام از دین و باورهای خود در زندگی خانوادگی در نامگذاری بچه ها و تربیت و آموزش ها و حتی نظام ازدواج و غیره دین جای خود را در خانواده ها به خوبی نشان داده است.

در این تحقیق نیز با بسط مسایل دینی و تاثیر دینداری در آموزش و تربیت فرزندان فرضیه تاثیر دینداری در تربیت دینی فرزندان تبیین شده است با شرح مسئله اینکه آیا باورهای دینی و اعتقاد به خدا و پیامبر و وحی و رسالت و مبانی اعتقادی مثل نماز و روزه و فروع دین در تربیت و آموزش فرزندان تاثیر دارد؟ فرض در این تحقیق این است که تربیت دینی در رشد و تعالی فرزندان موثر است.

و خانواده هایی که گرایش و توجه دینی دارند و خانواده هایی که به ارزش های دینی و اعتقادی پای بند هستند در پرورش و تربیت فرزندان موفق بوده و از نظر گرایش فرزندان آنها به گناه و اعتیاد و بزهکاری و خلاف و سرقت و اختلالات دیگر نرخ کمتری نسبت به سایر خانواده ها به خصوص خانواده هایی که گرایش کمتری به دین و دینداری دارند نشان می دهد.

برای جمع آوری یافته ها یک پرسشنامه ۱۰ سوالی در دو قسمت تنظیم کردیم. در ۵ سوال اول از فرزندان درباره میزان عملی آنها به شعائر دینی و در ۵ سوال دوم نگاه و نظر مردم درباره این افراد را از لحاظ تاثیر تربیتی جویا شدیم.

در واقع بخش اول سوالات باورهای دینی و بخش دوم تربیت دینی را شامل می شد که در ۱۰ سوال طراحی شده و از ۱۰۰ نفر در هر ۱۰ سوال پرسش شده و نتایج یافته ها در جدول کلی و خام داده ها آمده است. که در صفحه ۷۷ گزارش شده است.

و در جدول صفحه ۸۸ فرزندان با باورهای مختلف در ده سوال گزارش شده اند. کسانیکه به باورهای دینی معتقد بودند ۶۲% و بی اعتقاد ۳۸% و میزان تربیت آنها نیز که از قسمت دوم پرسشنامه به دست آمده به عنوان y قرار داده و از طریق ضریب همبستگی معنی داری یافته ها را نشان داده ایم.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق