آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » عمران » دانلود پروژه ساختمانهای بنایی

دانلود پروژه ساختمانهای بنایی

ساختمانهای بنایی
فهرست مطالب
کلیات ۱
روند انجام پایان نامه ۲
چکیده ۳
فصل اول
کلیات
۱-۱ مقدمه ۴
۱-۲ مرور کارهای گذشته ۵
۱-۳ لرزه خیزی ایران ۶
۱-۴ گزارش برخی از زلزله‌های چند دهه اخیر ۶
۱-۴-۱ زلزله ۳۱ خردادماه ۱۳۶۹ رودبار و منجیل ۷
۱-۴-۲ زلزله ۵ مردادماه ۱۳۸۲ بم ۹
۱-۴-۳ اثرات زلزله اول تیرماه ۱۳۸۱ چنگوره ـ آوج بر ساختمان‌های بنایی و مختلط ۱۷
۱-۴-۳-۱ خسارات وارده به ساختمان‌ها در اثر زلزله چنگوره ـ آوج ۱۷
۱-۴-۳-۲ گونه‌های ساختمانی منطقه آوج ۱۹
۱-۴-۳-۳ ساختمانی بنایی آوج با سقف طاق ضربی ۲۰
۱-۴-۳-۴ بررسی آسیب‌های وارده به ساختمان‌های منطقه آوج ۲۰
۱-۴-۳-۵ بررسی علل خرابی ساختمان‌های مختلط و بنایی آوج ۲۲
۱-۴-۴ رفتار و عملکرد ساختمان‌ها در زلزله داهوییه (زرند) ۲۲
۱-۵ عملکرد ساختمان‌های آجری در زلزله‌های گذشته ۳۲
۱-۶ مقاومت سازی ساختمان‌های بنایی ۳۳
فصل دوم
رفتار و طرح لرزه‌ای ساختمان‌های مصالح بنایی
۲-۱ مقدمه ۳۵
۲-۲ رفتار مواد ۳۶
۲-۳ نیروی زلزله ۳۶
۲-۴ گسیختگی دیوارهای مصالح بنایی ۳۷
۲-۵ گسیختگی ساختمان‌های مصالح بنایی ۴۰
۲-۶ علل گسیختگی ساختمان‌های مصالح بنایی ۴۲
۲-۶-۱ کیفیت مصالح و اجرا ۴۳
۲-۶-۲ شکل و سیستم سازه ۴۳
۲-۶-۳دیوارهای ساختمان ۴۵
۲-۶-۴ سیستم سقف ۴۵
۲-۶-۵ انسجام اجزای ساختمان ۴۶
۲-۶-۶ اجزای غیرسازه ای ۴۶
۲-۶-۷ سیستم کلاف ۴۷
۲-۶-۸ خاک محل ۴۷
فصل سوم
خواص سازه‌ای و دینامیکی قاب‌های مرکب
۳-۱ مقدمه ۴۸
۳-۲ ضرورت توجه به نقش میانقاب ۴۸
۳-۳- اندرکنش قاب و میانقاب ۴۹
۳-۴- تبدیل کنش خمشی به کنش خرپایی ۴۹
۳-۵- مودهای شکست دیوار آجری ۵۱
۳-۵-۱- شکست برشی ۵۱
۳-۵-۲- شکست برشی- لغزشی ۵۲
۳-۵-۳ -شکست خمشی ۵۲
۳-۵-۳-۱- شکست خمشی در راستای قائم ۵۲
۳-۵-۳-۲- شکست خمشی در راستای افقی ۵۳
۳-۶- مودهای شکست میانقاب ۵۳
۳-۶-۱- لهیدگی گوشه‌ها ۵۳
۳-۶-۲- شکست برشی- لغزشی ۵۳
۳-۶-۳- فشار قطری ۵۴
۳-۶-۴- ترک قطری ۵۴
۳-۶-۵- شکست قاب ۵۴
۳-۷- مودهای شکست سازه ۵۵
۳-۸- مودهای شکست سازه‌های آجری در زلزله‌های گذشته ۵۷
۳-۹- انواع ترک ۵۹
۳-۹-۱- ترک‌های مرزی ۵۹
۳-۹-۲- ترک‌های قطری ۶۰
۵-۳-۲-۱- تقسیم‌بندی ترک‌های قطری ۶۱
۳-۱۰- شکست کنج ۶۴
۳-۱۱- حالت‌ نهایی شکست ۶۵
۳-۱۲- عامل‌های مؤثر بر مقاومت ترک قطری ۶۵
۳-۱۳- مقاومت شکست کنج ۶۵
۳-۱۴- تأثیر درز بین قاب و میانقاب: ۶۶
۳-۱۵- خواص پسماند ۶۶
۳-۱۵-۱ تأثیر نرمی بر رفتار لرزه‌ای ۶۶
فصل ۴
روشهای تعمیر، بازسازی و تقویت ساختمان‌ها
۴-۱- مقدمه ۶۹
۴-۲- راهکارهای بهسازی ۷۰
۴-۲-۱- روکش بتنی یا شاتکریت ۷۰
۴-۲-۲- یکپارچه ساختن سقف ۷۱
۴-۲-۳- افزایش تعداد مسیرهای انتقال بار ۷۲
۴-۲-۴- استقرار دیوار جدید ۷۳
۴-۲-۵- اصلاح بازشوها در دال ۷۳
۴-۲-۶- روش‌های تزریق صمغ‌های چسبناک ۷۴
۴-۲-۷- تعبیه دیوار برشی ۷۴
۴-۲-۸- مقاوم‌سازی توسط FRP 75
4-2-8-1- اجرای مقاوم‌سازی و بهسازی توسط FRP 76
4-2-9- تقویت پی ۷۷
۴-۲-۱۰- نصب صفحات فولادی با اندود ملات سیمان ریزدانه (فروسیمان) در گوشه‌ها برای اتصال دیوارها ۷۹
۴-۲-۱۱- کاهش ابعاد بازشوها ۸۰
۴-۲-۱۲- کلاف‌های افقی فولادی ۸۰
۳-۲-۱۲-۱- کلاف افقی با نبشی در سقف طاق ضربی ۸۱
۴-۲-۱۲-۲- کلاف افقی با نبشی در سقف تیرچه بلوک ۸۲
۴-۲-۱۳- کلاف‌های قائم فولادی ۸۳
۴-۲-۱۳-۱- کلاف‌های قائم با ورق در وسط دیوار ۸۳
۴-۲-۱۴- تیرآهن کنسول (بالکن) ۸۴
۴-۲-۱۵- کاربرد شناژ خورجینی ۸۵
۴-۲-۱۵-۱- مقدمه: ۸۵
۴-۲-۱۵-۲- روش اجرای تدریجی و گام به گام به عنوان روش مرسوم ۸۵
۴-۲-۱۵-۳- روش اجرای خورجینی ۸۶
۴-۲-۱۵-۴- مزایا ۸۷
۴-۲-۱۵-۵- معایب ۸۹
۴-۲-۱۶- گزارشی کوتاه از انجام مقاوم سازی ساختمان موجود با استفاده از فونداسیون و شناژ خورجینی ۸۹
۴-۲-۱۶-۱- وضع موجود ۸۹
۴-۲-۱۶-۲- انتخاب روش ۹۰
۴-۲-۱۶-۳ – مروری بر عملیات اجرائی فونداسیون و شناژ خورجینی ۹۰
۴-۳- روش‌های تقویت و تعمیر ساختمانهای سنگی موجود: ۹۴
۴-۳-۱- روش تقویت دیوارهای سنگی: ۹۵
۴-۳-۱-۱- تقویت گوشه‌های ساختمان با استفاده از صفحات فلزی: ۹۵
۴-۳-۱-۲- استفاده از بتن مسلح در اتصال دیوارها: ۹۵
۴-۳-۱-۳- استفاده از شبکه فولادی ۹۶
۴-۳-۱-۴- استفاده از تیرهای چوبی برای حمایت از دیوارهای بلند و طویل: ۹۹
۴-۳-۲- تقویت سقف ساختمان‌های آجری و سنگی با تیرهای چوبی ۱۰۰
فصل ۵
کاربرد قاب مرکب در مقاوم‌سازی ساختمان‌های بنایی
۵-۱ طرح مسئله ۱۰۲
۵-۱-۱- نقشه معماری ۱۰۲
۵-۱-۲- نقشه سازه‌ای ۱۰۳
۵-۱-۳- کدگذاری دیوارها ۱۰۴
۵-۱-۴- خسارات وارده به دیوارهای سازه‌ای و غیرسازه‌ای و ارائه راهکارهای ترمیم ۱۰۵
۵-۱-۵- اطلاعات مربوط به طبقات ساختمان ۱۰۶
۵-۱-۶- کنترل نواقص مربوط به مصالح ۱۰۷
۵-۱-۷- کنترل نواقص مربوط به سیستم سازه‌ای ۱۰۷
۵-۱-۸- کنترل نواقص مربوط به دیوار باربر ۱۰۸
۵-۱-۹- کنترل نواقص مربوط به دال‌ها ۱۰۹
۵-۱-۱۰- کنترل نواقص مربوط به اتصالات اعضا ۱۱۰
۵-۲- طرح مقاوم سازی ۱۱۱
۵-۲-۱- محاسبات طرح مقاوم‌سازی ۱۱۱
۵-۲-۲- اصلاح بازشوها و انجام تغییرات معماری ۱۱۲
۵-۲-۳- محاسبه بار دیوارها بعد از تغییرات معماری ۱۱۲
۵-۲-۴- بارگذاری سقف بام ۱۱۴
۵-۲-۵-اثر پیچش در ساختمان ۱۱۵
۵-۲-۶- برش پایه ۱۱۵
۵-۲-۷- جایگذاری ستون‌های فلزی ۱۱۶
۵-۲-۸- مدلسازی ۱۱۶
۵-۲-۹- نقشه اجرایی با توجه به خروجی ETABS 118
5-2-10- محاسبات بار جانبی ۱۱۸
۵-۲-۱۱- نقشه‌های اجرایی ۱۲۲
۵-۳- نتیجه‌گیری ۱۲۷
منابع و مراجع ۱۲۹
کلیات
وقوع زمین لرزه‌های متعدد در ایران و تحقیقات زمین شناسی انجام شده در مورد گسل‌های موجود همگی موید این مطلب است که ما در منطقه لرزه خیز زندگی می‌کنیم. از طرف دیگر به دلیل کم توجهی جامعه مهندسی به ساخت و ساز ایمن ساختمان‌های زیادی بجا مانده است که در آن تمهیدات خاصی برای زلزله در نظر گرفته نشده است آمار و ارقام نشان می‌دهد که در کشور اکثر ساختمان از نوع ساختمان‌های بنایی می‌باشند و از آن مهمتر در زلزله‌های اخیر بیشترین آمار تلفات و خسارات از جانب همین نوع ساختمان‌ها می‌باشد و این مطالب ضرورت توجه به امر مقاوم سازی این ساختمان هارا از بیش مسجل می‌سازد.
با بررسی‌های تجربی انجام گرفته در حین اجرای طرح‌ها نقاط ضعف و قوت روش‌های مقاوم‌سازی مشخص شده و روش متفاوتی ارائه می‌شود و این روش بر خلاف روش‌های دیگر با در نظر گرفتن رفتار نامطلوب ساختمان‌های بنایی در بارهای لرزهای اتخاذ شده است و از ویژگی‌های آن سطح ایمنی بسیار بالا با ایجاد خط دوم دفاعی استفاده از خواص مطلوب قاب‌های مرکب در بارهای لرزه ای، سادگی طرح،اجرایی بودن طرح و امکان انجام تغییرات معماری و حتی احداث یک طبقه جدید را می‌توان نام برد.
در این پایان نامه قرار است که یک ساختمان بنایی که در زلزله تا حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد آسیب دیده به روشی مقاوم سازی شود که قابل اجرا باشد و بعضی از قسمت‌های آن باید با نرم‌افزار ETABS مدل شود که مسئله اقتصادی نیر لحاظ باشد و نکته دیگر که در مراجع برآن اشاره نشده این است که اگر نیروی برشی طبقه از ظرفیت برشی آن بیشتر باشد چه باید کرد ؟ و در این حالت به چه صورتی مقاوم سازی شود که این حالت جبران شود.
البته لازم به ذکر است که در قسمت پی قرار است از یک روشی مقاوم سازی خاصی استفاده شود که بسیار جالب توجه می‌باشد.
اکنون این سوال مطرح می‌شود که ابعاد قاب مرکب چه تأثیری در نتایج دارند؟ از چه نرم افزاری کمک گرفته شده است؟ در هنگام اعمال قاب مرکب کدام قسمت‌ها نیاز به تقویت مجدد خواهند داشت؟
روند انجام پایان نامه
با توجه به اینکه طیف گسترده‌ای از ساختمان‌های موجود در کشور از نوع ساختمان‌های بنایی می‌باشند و از طرف دیگر کشور ایران از لرزه خیزی بالایی برخوردار است، همین مساله باعث شده است که معایب ساختمان‌های بنایی به محاسن آن چیرگی یافته است. تجربه زلزله‌های مختلف، بیشترین آمار تلفات را در میان این نوع ساختمان‌ها نشان می‌دهد.
انجام کارهای تحقیقاتی در این زمینه منجر به تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل هایی در زمینه ساخت و یا مقاوم سازی این ساختمان شده است، اما این تحقیقات در مقایسه با حجم بالای آسیب‌پذیری بسیار ناچیز بوده و ضرورت انجام تحقیقات گسترده‌تری را طلب می‌کند.
در فصل اول این پایان نامه، ابتدا آماری از وضعیت ساختمان‌های کشور ارائه شده است که در آن درصد ساختمان‌های بنایی و اسکلت بتنی در برهه‌ای از زمان ارائه شده است. این آمار حجم بالای این نوع ساختمان‌ها را در کشور نشان می‌دهد. در ادامه گزارشاتی از برخی زلزله‌های گذشته مانند زلزله مهم رودبار و منجیل، بم، چنگوره، آوج و داهوییه و نواقص و آسیب‌های وارده به ساختمان‌های آنها بررسی شده است. پس از آن وضعیت لرزه‌خیزی ایران بررسی شده است. این بررسی نشان دهنده خطر لرزه خیزی بالای اکثر مناطق کشور می‌باشد. فصل اول با مطلبی در مورد ضرورت مقاوم سازی ساختمان‌های بنایی به پایان رسیده است.
در فصل دوم، خواص لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی، عناصرسازه ای در این ساختمان ها، انواع حالت‌های شکست این عناصر ارائه شده است.
در فصل سوم، به خواص سازه‌ای و دینامیکی قاب‌های مرکب پرداخته شده است.
در فصل چهارم، بررسی شیوه‌های مختلف ترمیم و تقویت ساختمان‌های بنایی ارائه شده است.
در فصل پنجم، با استفاده از تئوری قاب‌های مرکب، روش مسلح کردن ساختمان به عنوان روش برتر در مورد یک ساختمان به صورت گام به گام و به صورت کامل ارائه شده است.
چکیده
ساختمان‌های ساخته شده با مصالح بنایی درصد بالایی از ساختمان‌های موجود در کشور را به خود اختصاص داده‌اند. از طرفی کشور ایران در بخشی از کره زمین قرار گرفته که از نظر لرزه‌خیزی بسیار ناآرام بوده و همواره در معرض زمین لرزه‌های مختلف قرار داشته است. اغلب ساختمان‌های موجود قبل از تدوین آخرین معیارهای طراحی لرزه‌ای ساختمان‌سازی موجود در کشور ساخته شده‌اند و از سویی دیگر این ساختمان‌ها اکثراً دارای ضعف در مقاومت برشی داخل صفحه و کمانش خارج از صفحه خود می‌باشند.
با بررسی‌های تجربی انجام گرفته در حین اجرای طرح‌ها، نقاط ضعف و قوت روش‌های مقاوم سازی مشخص شده و در این پایان نامه سعی شده است روشی متفاوت ارائه شود. این روش بر خلاف روش‌های دیگر با درنظر گرفتن رفتار نامطلوب ساختمان‌های بنایی در بارهای لرزه‌ای اتخاذ شده است و از ویژگی‌های سطح ایمنی بسیار بالا با ایجاد خط دوم دفاعی، استفاده از خواص مطلوب قاب‌های مرکب در بارهای لرزه ای، سادگی طرح، اجرایی بودن طرح و امکان انجام تغییرات معماری و حتی احداث یک طبقه جدید را می‌توان نام برد.
فصل اول
۱-۱مقدمه
با قرار گرفتن ایران در بخشی از کمربند آلپ هیمالیا که به عنوان آخرین و جوانترین نواحی کوهزایی جهان شناخته شده است، پدیده دگرشکلی به اشکال گوناگون در آن ظاهر می‌گردد. باز شدن دریای سرخ و در نتیجه حرکت پهنه عربستان به سوی ایران و جابجایی بستر اقیانوس هند در نواحی عمان و حرکت به سمت شمال ـ شمال شرق و حرکت دیگر صفحات لیتوسفری پیرامون ایران موجب فراهم آمدن شرایطی گردیده که هرچندگاه با آزاد شدن انرژی در راستای گسل‌های فعال شاهد زلزله‌های ویرانگر در میهن عزیزمان باشیم.
گرچه دلایل بروز زلزله و یا زمان و مکان به روشنی مشخص نیست، ولی در هرحال تا آنجا که مشخص شده است، تغییر شکل‌های ناشی از حرکت‌های قاره‌ها نسبت به یکدیگر باعث افزایش انرژی ذخیره شده در پوسته جامد زمین می‌گردد.
در این زمان پدیده لغزش زمین بوجود می‌آید. چون انرژی آزاد شده بسیار زیاد و ناگهانی است و باعث ارتعاش زمین گردیده و ساختمان‌هایی که برای مقاومت در برابر این ارتعاش‌ها طرح نشده‌اند، دچار گسیختگی و انهدام می‌گردند.
در حال حاضر ساختمان ساخته شده با مصالح بنایی (بخصوص ساختمان‌های آجری)، درصد بالایی از ساختمان‌های موجود یا در حال احداث در کشور ما را تشکیل می‌دهند. مهمترین عامل مقبولیت ساختمان‌های بنایی در ایران، به ویژه در شهرستان ها، در دسترس بودن مصالح، ساده بودن تکنولوژی تولید آجر و بلوک سیمانی، آشنایی سازندگان با نحوه ساخت و ساز و سرانجام ارزانتر بودن قیمت تمام شده این قبیل ساختمان‌ها نسبت به ساختمان هایی با اسکلت فولادی و بتن مسلح می‌باشد.
با توجه به اینکه در ساخت بیشتر ساختمان‌های بنایی ضوابط و معیارهای مهندسی مربوط به مقاومت سازه در برابر زلزله مورد توجه قرار نمی گیرد و معمولاً توسط سازندگان محلی و بدون توجه به اثر تخریبی زلزله، طراحی و اجرا می‌شوند، رویدادهای هر زمین لرزه در هر نقطه از کشور فاجعه آمیز بوده و پیامدهای بسیار نگران کننده‌ای دربر خواهد داشت.
۱-۲ مرور کارهای گذشته
نصب دستگاه‌های لرزه نگار در نقاط مختلف جهان از اواخر قرن نوزدهم آغاز شد و طی مدت کوتاهی از میان این همه اطلاعات شاید یک مطلب بیش از همه شایان توجه باشد و آن اینکه، زلزله‌ها به هر سبب که ایجاد شده باشند، تکرارپذیرند و تنها راه مقابله با زلزله، طراحی و اجرای ساختمان‌ها به گونه‌ای است که تاب ایستادگی در مقابل زلزله‌های مخرب را داشته باشد.
زلزله‌های مرگبار زیادی در ایران اتفاق افتاده است، اما مهمترین آنها که به عنوان نقطه عطفی در رویکرد جامعه مهندسی به شمار می‌رود، زلزله ۱۳۶۹ رودبار ـ منجیل می‌باشد که تلفات بسیار زیادی به همراه داشته است. بررسی عملکرد سازه‌های مختلف در این زلزله، گواه این مطلب است که اگر ساختمان‌های آجری را در یک کفه و سازه هایی نظیر پل، سد، ساختمان‌های فلزی و بتنی که تحت عنوان سازه‌های مهندسی عنوان می‌شوند را در کفه دیگر بگذاریم، آمار و تلفات جانی و تخریب کامل بنا، تمام به گروه اول اختصاص یافته و گروه دوم به طور نسبی آمار بسیار پایینی دارند. همین امر جامعه مهندسی را بر آن داشت که در کنار تدوین آیین نامه‌ها برای ساختمان‌های مهندسی، به بررسی رفتار ساختمان‌های بنایی نیز پرداخته و درصدد تدوین دستورالعمل‌های جامع برای طرح و اجرای این نوع سازه‌ها برآیند. ماحصل این تلاش، تدوین فصل سوم آیین نامه ۲۸۰۰ به عنوان تنها مرجع معتبر داخلی در زمینه طرح و اجرای این نوع ساختمان‌ها می‌باشد.
۱-۳ لرزه خیزی ایران
فلات ایران تقریباً در مرکز کمربند خشک و بزرگ اوراسیا قرار گرفته و بطور متوسط ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ متر از سطح دریا بلندتر است و از تمام جهات بوسیله رشته کوه‌های مرتفع احاطه شده است. فلات ایران به سیستم بزرگ کوه‌های چین خورده اوراسیا وابسته است. بدین ترتیب که دیواره کوهستانی البرز و رشته کوه‌های خراسان در شمال ایران، تحت تاثیر گروه‌های کوهستانی عظیم فلات ارمنستان و آذربایجان از طرف غرب و هندوکیش از شرق تا ارتفاع ۵۶۷۰ متر (دماوند) سر برافراشته است. کوه‌های زاگرس در جنوب غربی و جنوب و نیز در امتداد آن، یعنی کوه‌های ساحلی جنوب شرق ایران (کوه‌های مکران) بخش داخلی ایران را احاطه نمونه است.
۱-۴ گزارش برخی از زلزله‌های چند دهه اخیر
از آنجا که زلزله‌های واقعی بهترین میدان محک کارهای جامعه مهندسی و مسئولین ساخت و ساز کشور می‌باشد، و همینطور یک آزمایشگاه بزرگ برای محققان و از طرف دیگر مرجعی برای تحقیقات و تدوین آیین نامه‌های آتی می‌باشد. به دنبال هر زمین لرزه گروه‌های مختلفی درصدد جمع آوری و ارائه گزارشات مختلفی از آن زمین لرزه می‌نمایند که در ادامه به ارائه مختصری از این گزارشات پرداخته شده است. البته لازم به ذکر است که در انتخاب گزارشات سعی بر آن بوده است تا حد امکان به موضوع این پایان نامه نزدیک باشد.
با توجه به نوع کار انجام گرفته در این پایان نامه، که به گمان نگارنده به عنوان مرجعی مناسب در این مقیاس به بررسی مقاوم سازی ساختمان‌های بنایی می‌پردازد، ارائه پیشینه تحقیقاتی مرتبط مشکل بوده، اما گزارشاتی که در ادامه آمده است، همگی به طور مستقیم و غیرمستقیم در شکل‌گیری ضوابطی که در فصل‌های بعد آمده است، موثر می‌باشند.
۱-۴-۱ زلزله ۳۱ خردادماه ۱۳۶۹ رودبار و منجیل
در حدود ۳۵ دقیقه صبح روز پنجشنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۶۹ زلزله شدیدی در استان گیلان و زنجان به وقوع پیوست که در آن شهرهای رودبار و منجیل و صدها پارچه از دهات و آبادی‌های پرجمعیت به کلی ویران شد. بزرگی این زلزله بین ۳/۷ و ۷/۷ ریشتر می‌باشد و طبق آماری که از طرف مراجع رسمی اعلام شد، روی هم بیش از ۳۵۰۰۰ نفر از مردم کشورمان جان خود را در این حادثه از دست دادند و قریب یکصد هزار ساختمان و خانه مسکونی خراب و یا بلااستفاده گردید. به باغات و اراضی کشاورزی و کانال‌های آبیاری صدمات فراوانی وارد شد.
از ویژگی‌های زلزله اخیر گیلان و زنجان، آن است که برخلاف زلزله‌های گذشته ایران که در مناطق کم جمعیت و یا در مناطق روستایی و فاقد ساختمان‌ها و تاسیسات مهم اتفاق می‌افتاد، این زلزله در منطقه‌ای روی داده است که علاوه بر آنکه از مناطق پرجمعیت محسوب می‌شود، چند شهر را نیز فرا گرفته است که دارای ساختمان‌های مهم و تاسیسات زیربنایی شامل سد سفیدرود، نیروگاه برق و کارخانجات سیمان لوشان و پل‌های بزرگ و سیلوی یکصد هزار تنی سراوان رشت قرار داشتند و همه این مسائل دلایلی برای توجه بیشتر جامعه مهندسی به امر ساخت و ساز بعد از این زلزله می‌باشد. در شکل (۱-۱)، تصاویری از خسارات این زلزله مشاهده می‌شود.
شکل ۱-۱: تصاویری از زلزله رودبار و منجیل در سال ۱۳۶۹
۱-۴-۲ زلزله ۵ مردادماه ۱۳۸۲ بم
زمین لرزه روزجمعه ۵/۱۰/۱۳۸۲ بم با بزرگی M=6/5 رخ داد وموجب کشته شدن بیش از ۴۱۰۰۰ نفر و مجروح شدن بیش از ۳۰۰۰۰ نفر گردید. این زمین لرزه در امتداد گسل شناخته شده بم و با عمق کانونی حدود ۸ کیلومتر بوقوع پیوست. ساختمان‌های خشتی و گلی که خصوصیات معماری کویری را داشتند در بیش از ۸۰ درصد موارد دچار تخریب و فرو ریزش کامل گردیدند.
مدهای انهدام غالب در ساختمان‌های خشتی و گلی عبارت بودند از:
- فروریزش بخشی از دیواره و سقف ساختمان
- انهدام کلی ساختمان
- انهدام وریزش دیوارها و سقوط سقف قوسی
ساختمان‌های آجری نسبت به ساختمان‌های خشت وگلی رفتار مناسب‌تری را ازخود نشان می‌دهد. مکانیزم‌های اصلی تخریب این ساختمان ها بصورت زیر بودند:
-تخریب دهانه‌های آخر طاق‌های ضربی
- فروریزش کامل دیوارها وسقوط سقف
- تخریب وفروریزش آجرهای بخشی از طاق ضربی
تخریب دیوارهای باربر پیرامونی منجر به ناپایداری سقف و ریزش آن شده است. در تصاویر اتصال تیر سقف با ورق زیر سری بدون وجود کلاف افقی نشان داده شده است. این اتصال به صورت اتکایی بوده است. تیر‌های سقف به کمک یک میلگرد در فواصل تقریبی ۱۰۰ سانتی متر از بال بالایی به یکدیگر متصل شده اند اما این کار مانع از ریزش آجرهای بین تیرها نشده است (شکل ۱-۲).

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق