آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » کامپیوتر » دانلود پروژه سیستم عاملهای بلادرنگ

دانلود پروژه سیستم عاملهای بلادرنگ

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه سیستم عاملهای بلادرنگ :
سیستم عاملهای بلادرنگ
فهرست مطالب
فصل اول : زمانبندی بلادرنگ
مقدمه ۲
مشخصات سیستم های بلادرنگ ۳
زمانبندی بلادرنگ ۸
رویکردهای ایستای مبتنی بر جدول ۱۰
رویکردهای ایستای مبتنی بر اولویت و با قبضه کردن ۱۰
رویکردهای پویا بر اساس برنامه ریزی ۱۰
رویکردهای پویا با بهترین کوشش ۱۱
زمانبندی ایستا مبتنی بر جدول ۱۱
زمانبندی ایستای مبتنی بر اولویت و با قبضه کردن ۱۱
زمانبند مهلت زمانی ۱۲
زمانبندی Linux ۱۹
زمانبندی Unix SVR4 21
• فصل دوم : الگوریتم های برنامه ریزی و حمایت سیستم های اجرایی برای سیستم های بلادرنگ
خلاصه ۲۶
برنامه ریزی بلادرنگ ۲۹
متریک های اجرا در سیستم های بلادرنگ ۳۰
الگوهای برنامه ریزی ۳۲
الگوریتمهای برنامه ریزی برای این الگوها ۳۲
برنامه ریزی ثابت Table –Driven ۳۶
برنامه ریزی priority driven preemptive ۳۷
برنامه ریزی دینامیک ۳۹
برنامه ریزی Best –Effort دینامیک ۴۰
موضوعات برنامه ریزی مهم ۴۱
برنامه ریزی با محدودیتهای توان خطا ۴۱
برنامه ریزی با احیای منابع ۴۳
سیستم اجرایی بلادرنگ ۴۳
هسته های کوچک ، سریع و اختصاصی ۴۴
توسعه های زمان واقعی برای سیستم های اجرای بازرگانی ۴۶
سیستم های اجرای تحقیق ۴۸
هسته MARS 50
هسته SPRING 50
هستهMARUTI ۵۱
هسته ARTS ۵۱
• فصل سوم : بررسی ارتباط میان اجزای یک سیستم جامع بلادرنگ
خلاصه ۵۴
شرح عملگرهای بهبودیافته ۶۰
تشریح مطالعات تجربی ۶۷
فصل چهارم : منابع ۷۰
فهرست جدول ها و شکلها :
شکل ۱ – ۱ : زمانبندی یک فرایند بلادرنگ
شکل ۱ – ۲ : زمانبندی وظیفه های بلادرنگ متناوب با مهلتهای زمانی کامل شدن
شکل ۱ – ۳ : زمانبندی وظیفه های بلادرنگ نامتناوب با مهلتهای زمانی در شروع
شکل ۱ – ۴ : مثالی از زمانبندی Linux
شکل ۱ – ۵: طبقه های اولویت در SVR4
جدول ۱ -۱ : اطلاعات اجرای دو وظیفه متناوب
جدول۱ – ۲: اطلاعات اجرای پنج وظیفه نامتناوب
شکل ۳– ۱: معماری سیستم جامع
شکل ۳ – ۲ : پروتکل ارتباط RS- 232C
شکل ۳ – ۳: خطای checksum
شکل ۳ – ۴ : زمان تزریق خطا
شکل ۳ – ۵ : عملگرهای جهش یافته
شکل ۳ – ۶ : مثالی از CRM
شکل ۳ – ۷ : مثالی از CRH
جدول ۳ – ۱: رابط میان RTOS و برنامه
جدول ۳ – ۲ : محل تزریق خطا
جدول ۳ – ۳ : RTOS و برنامه های کاربردی
جدول ۳ – ۴ : تعداد رابطهای بین RTOS و برنامه
مقدمه:
مهمترین کاربرد سیستمهای بلادرنگ در رابطه با عملیات کنترل پردازش است . خاصیت مهم سیستم عاملهای بلادرنگ این است که هر فعل و انفعال با کامپیوتر بایستی یک پاسخ در مدت زمانی که از قبل تعیین شده است دریافت دارد . سیستم بایستی بتواند این زمان پاسخ را گارانتی بکند (عواقب زمان پاسخ بد در رابطه با سیستمی که یک هواپیما و یا یک کارخانه شیمیایی را کنترل میکند را میتوان براحتی تصور کرد ) . مسئله زمان پاسخ در عمل به این معناست که معمولاً نرم افزار بصورت خاص-منظور است و به کاربرد بخصوصی اختصاص یافته است . دستگاههای جنبی چنین سیستمهایی نیز به احتمال قوی دستگاههای بخصوصی هستند . مثلاً ممکن است که از وسایل حس کننده که با سیگنالهای آنالوگ عمل می کنند به جای ترمینالهای عادی استفاده شوند

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق