آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » معماری » دانلود پروژه سینما

دانلود پروژه سینما

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه سینما :
پروژه سینما
فهرست مطالب
معماری…………………………………………………………………………………………………. ۱
پیوند معماری…………………………………………………………………………………………….. ۱۷
خصوصیات و وجوه مشترک معماری و سینما………………………………………………. ۲۰
روند شکل گیری………………………………………………………………………………………… ۲۴
استانداردها و ضوابط طراحی ……………………………………………………………. ۲۵
تعاریف پایه ………………………………………………………………………………………………. ۲۵
سیستم نمایش نرمال…………………………………………………………………………………… ۲۵
فضا های تشکیل دهنده سینما………………………………………………………………………. ۲۶
فواصل دید………………………………………………………………………………………………… ۲۷
زوایای دید………………………………………………………………………………………………… ۲۸
زوایای تابش……………………………………………………………………………………………… ۲۹
صندلی تماشاگران……………………………………………………………………………………… ۲۹
شرایط صندلی های چرخدار برای معلولین……………………………………………………. ۳۶
راهروی سالن نمایش ………………………………………………………………………………… ۳۸
ورودی ها و خروجی های سالن نمایش………………………………………………………… ۴۳
مشخصات فیلم…………………………………………………………………………………………… ۵۱
سالن انتظار……………………………………………………………………………………………….. ۶۰
مشخصات عمومی ……………………………………………………………………. ۶۵
ورودی سینما…………………………………………………………………………………………….. ۶۵
گیشه بلیط فروشی……………………………………………………………………………………… ۶۷
سرویسهای بهداشتی………………………………………………………………………………….. ۶۹
انبار و اتاق تاسیسات………………………………………………………………………………….. ۷۱
فضاهای ارتباطی………………………………………………………………………………………… ۷۳
توصیه های طراحی……………………………………………………………………………………. ۸۲
هم جواری های مخاطره آمیز یا نامطلوب……………………………………………………… ۸۳
هم جواری با مجموعه های فرهنگی و هنری…………………………………………………. ۸۴
احداث سینما در یک «مجتمع»………………………………………………………………………. ۸۵
نمای سینما………………………………………………………………………………………………… ۸۶
نکات ایمنی…………………………………………………………………………………………………. ۸۷
اطاقک پروژکتور………………………………………………………………………………………… ۸۹
آرایش صندلی……………………………………………………………………………………………. ۹۰
تاسیسات صندلی………………………………………………………………………………………… ۹۰
تاسیسات برق و روشنایی سالن…………………………………………………………………… ۹۱
تاسیسات آبی…………………………………………………………………………………………….. ۹۴
پژواک……………………………………………………………………………………………………….. ۹۷
نوفه………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸
دیاگرام مجموعه سینمائی……………………………………………………………………………. ۹۹
بررسی نمونه های داخلی……………………………………………………………….. ۱۰۰
سینما فرهنگ‌(سیلور سیتی)…………………………………………………………………………. ۱۰۰
سینما ایران(مجموع فرهنگی هنری تهران)…………………………………………………….. ۱۰۲
سینما صحرا(ریولی)………………………………………………………………………………….. ۱۰۲
مشخصات فیزیکی……………………………………………………………………………………… ۱۰۳
مجموعه سینمائی منطقه ۱۸………………………………………………………………………… ۱۰۴
ایده های اصلی طراحی………………………………………………………………………………. ۱۰۵
پلان های مجموعه……………………………………………………………………………………… ۱۰۸
همه یادگارهای ۱۰۰ ساله سینمای ایران………………………………………………………. ۱۱۱
گذشته ، چراغ راه آینده………………………………………………………………………………. ۱۱۱
گزارشی از فعالیت های موزه سینما…………………………………………………………….. ۱۱۳
در موزه چه می گذرد………………………………………………………………………………… ۱۱۴
عکس هائی از نمونه های داخلی…………………………………………………………. ۱۱۵
اریکه ایرانیان……………………………………………………………………………………………. ۱۱۵
سینما استقلال…………………………………………………………………………………………… ۱۱۷
سینما آزادی……………………………………………………………………………………………… ۱۱۹
سینما قدس……………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱
بررسی نمونه خارجی …………………………………………………………………… ۱۲۲
سینما (UFA )……………………………………………………………………………………………. ۱۲۲
UFA اثر کوپ هیمل بلاو……………………………………………………………………………. ۱۲۲
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………. ۱۲۷
برنامه فیزیکی طرح……………………………………………………………………. ۱۲۹
فضای اداری ……………………………………………………………………………………………. ۱۲۹
تاسیسات………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹
انبار…………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹
فضای فرهنگی………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰
فضای نمایش……………………………………………………………………………………………. ۱۳۰
فضای خدماتی………………………………………………………………………………………….. ۱۳۱
تحلیل سایت …………………………………………………………….. ۱۳۲
آنالیز کالبدی میدان ونک…………………………………………………………………………….. ۱۳۲
ارتباطات و دسترسی ها……………………………………………………………………………… ۱۳۳
جا نمائی مناسب در شهر (سرانه)……………………………………………………………….. ۱۳۵
موقعیت طرح…………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶
خصوصیات کلی جمعیتی……………………………………………………………………………. ۱۳۷
بررسی موقعیت شهری طرح………………………………………………………………………. ۱۳۷
اقلیم…………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۴
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………….. ۱۴۶

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق