آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » کامپیوتر » دانلود پروژه شبکه سازی در ویندوز

دانلود پروژه شبکه سازی در ویندوز

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه شبکه سازی در ویندوز :
شبکه سازی در ویندوز NT
* مقدمه ۱
* فصل اول
* آشنایی با ویژگی ویندوزNT 2
* فصل دوم
* ۱- نصب Windows NT ۴
* ۱-۲- انواع نصب NT 5
* ۲-۲- مراحل چهارگانه نصب NT ۷
* ۳-۲- نصب ازطریقه شبکه ۲۰
* فصل سوم شبکه سازی در Windows NT
* ۱-۳- اهداف ۲۴
* ۲-۳- معماری شبکه ۲۴
* ۳-۳- دسترسی به فایل ها و خدمات چاپی ۳۵
* ۴-۳- پردازش گسترده ۳۹
* ۵-۳- پروتکل های شبکه ۴۲
* ۶-۳- آشنایی با تنظیمات شبکه در NT 70
* ۷-۳- روش پیاده سازی شبکه نظیردر ویندوزNT 73
* ۸-۳- مراحل راه اندازی شبکه نظیربه نظیر ۷۳
* ۹-۳- اشتراک منابع و کنترل آن ۷۵
* فصل چهارم
* ۱-۴- شناسایی اصول با کارت شبکه ۷۶
* ۲-۴- شناسایی اصول تنظیم شبکه ۸۰
* ۳-۴- شناسایی اصول نصب اجزای شبکه ۸۳
* فصل پنجم
* ۱-۵- خدمات شبکه ۸۴
* ۲-۵- شبکه ۸۴
* ۳-۵- (Dynamic HostConfiguration Protocol ) DHCP 86
* 4-5 –(Windows internet Naming Service) WINS 107
* 5-5-(Domain Name System) DNS 122
* 6-5-Computer Browser 131
* فصل ششم اینترنت واینترانت ها
* ۱-۶- اهداف ۱۳۷
* ۲-۶- مروری براینترنت و اینترانت ۱۳۷
* ۳-۶- برپایی سایت های اینترنت و اینترانت ۱۳۹
* ۴-۶- Microsoft Internet Explorer 147
* ۵-۶- ایمن سازی سایت های اینترنت واینترانت ۱۵۱
* فصل هفتم
* سرویس دهنده DNSمایکروسافت ۱۵۵
* فصل هشتم
* نرم افزارDNS 159
* تماس اجرایی ۱۶۰
* سرویس دهنده های نام ۱۶۱
* نصب WINS ۱۶۶
* تنظیم WINSروی SERVER ۱۶۷
* تست میزبان WINS ۱۶۸
* تنظیم رکوردها ۱۶۹
* شرکای کپی برداری WINS 169
* منابع و مآخذ ۱۷۰

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق