آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » مدیریت » دانلود پروژه شناخت بازارهای فرش استان خراسان رضوی

دانلود پروژه شناخت بازارهای فرش استان خراسان رضوی

شناخت بازارهای فرش استان خراسان رضوی

فهرست مطالب
فصل اول
۱-۱- مقدمه
شناسایی بازارهای هدف به منظور توسعه تجارت خارجی استان خراسان
پیشینه تحقیق
فصل دوم : روش تحقیق
۲-۱- مقدمه
۲-۲- مزیت نسبی
۲-۳- روش تاکسونومی عددی
۳-۱- مقدمه
فصل سوم: نتایج و بحث
۳-۲- بررسی روند صادرات فرش دستباف در ایران طی سال های ۲۰۰۵-۲۰۰۰
شناسایی بازارهای هدف طرف تجاری استان خراسان رضوی در سال ۱۳۸۴
واردات فرش دستباف آلمان، ایتالیا ، کانادا
فصل سوم: نتایج و بحث
۳-۱- مقدمه
اولویت بندی نهایی بازارهای هدف فرش دستباف ایران:
همان طور که در فصل روش تحقیق آورده شد، جهت انتخاب
شناسایی بازارهای هدف عمده استان خراسان رضوی در سال ۱۳۸۴
ماخذ: یافته‌های تحقیق
بررسی موردی صادرات فرش دستباف ایران به کشورهای عمده
فصل چهارم : نتایج و پیشنهادات
نتایج وبحث
ضمیمه۱
تعاریف و مفاهیم
۱- بازارهای هدف
۲- ساختار بازار
۳- قانون مزیت نسبی
۴- آنالیز تاکسونومی عددی
۵- بازاریاب
منابع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق