آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » دانلود پروژه شناخت عوامل مؤثر در بد حجابی دانش آموزان دختر

دانلود پروژه شناخت عوامل مؤثر در بد حجابی دانش آموزان دختر

دانلود پروژه شناخت عوامل مؤثردر بد حجابی دانش آموزان دختر

فهرست مطالب

شناخت عوامل مؤثردر ۱
بدحجابی دانش آموزان دختر ۱
فصل اول: ۲
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مساله پژوهش ۴
۱-۳-اهمیت وضرورت تحقیق ۵
۱-۴-اهداف تحقیق ۶
۱-۵-فرضیه هاوپرسشها ۶
۱-۶-تعاریف عملیاتی ۶
۲-۱-ریشه پیدایش بد حجابی در جهان ۸
۲-۲-آثار مخرب بی حجابی در جهان ۱۰
۲-۲-۱ – از بین رفتن شخصیت زن و ایجاد نا امنی ۱۰
۲-۲-۲-سستی بنیان خانواده ۱۲
۲-۲-۳-گسترش فساد در جامعه ۱۲
۲-۲-۴-آسیب پذیری فعالیت ها ومسئولیت های اجتماعی ۱۳
۲-۳-علل گسترش فرهنگ بی حجابی درایران وسایر کشورها ۱۳
قرهّ العین یا فاطمه در خانواده اهل نظروفکروبحث متولدگشته بودوبامسائل فقهی مختصراّآشنا بود. ۱۴
۲-۴-عوامل بدحجابی در قبل از انقلاب ۱۸
۲-۵-تهاجم فرهنگی پس از انقلاب ۱۸
۱) شجاعی ، محمد: در وصدف ، چاپ اول ، انتشارات نشر محیی ص ۷۹-۷۶ ۱۹
۲-۶- قرآن وحجاب ۲۱
۲-۶-۱-وظائف مشترک بین زن و مرد ۲۳
۲-۶-۲- دواستثناء ۲۴
۲-۶-۳-بررسی اقوال ۲۶
۲-۶-۴- کیفیت پوشش ۲۷
۲-۶-۶-جلباب ۲۷
۱-۳-تعریف جامعه آماری ۳۰
۲-۳-نمونه آماری و روش نمونه برداری ۳۰
۳-۳-حجم نمونه و روش تعیین آن ۳۱
۳-۴-روش گردآوری داده ها ۳۲
۳- ۵- رواییِِِِ واعتبار پرسشنامه ۳۴
۳-۶- طرح پژوهش ۳۵
r = ۳۵
۳-۷- روشها تجزیه و تحلیل داده ها ۳۵
۳-۸- محدودیتهای تحقیق ۳۶
۳-۹- متغیرهای مستقل و وابسته ۳۶
۴-۱-توصیف داده ها در خصوص شناخت دختران نسبت به حجاب ۳۸
۴-۱-۱-میزان پذیرش حجاب در بین دختران ۳۸
۴-۱-۳- آیا چادر همان پوشش کامل است؟ ۳۹
۴-۱-۴- شناخت دانش آموزان از قرآن راجع به پوشش ۴۰
۴-۱-۵- شناخت نسبت به الگوهای حجاب ۴۱
۴-۱-۶-تشویق خانواده برحجاب دختران ۴۱
۴-۱-۷- تأثیر خانواده بر پوشش دختران ۴۲
۴-۱-۸-تأثیر پوشش دوستان ۴۳
۴-۱-۹-تأثیر پوشش معلمان و مسئولین مدرسه ۴۴
۴-۱-۱۱-تأثیر اقوام وهمسایگان بر پوشش دانش آموزان دختر ۴۵
۴-۱-۱۲-تأثیر خودنمائی بر پوشش دختران ۴۶
۴-۱-۱۳-لباس و مد ۴۷
۴-۱-۱۴-عقده های روانی و کمبود عاطفی ۴۸
۴-۱-۱۶-پوشش وموفقیت در ازدواج ۴۹
۴-۱-۱۷-نقش حجاب در ازدواج ۵۰
۴-۱-۱۸-نقش حجاب درطلاق ۵۱
۴-۱-۱۹-تأثیر حجاب در خودآرایی ۵۱
۴-۱-۲۰-حجاب و حفظ معنویت ۵۲
۴-۱-۲۱-حجاب و اعتدال روحی ۵۳
۴-۱-۲۲-مدگرایی و اقتصاد خانواده ۵۴
۴-۱-۲۳-تأثیر از مراکز بزهکاری در پذیرفتن پوشش ۵۴
۴-۱-۲۴-میزان اعتقاد فرد به حجاب ۵۵
۴-۱-۲۵-نقش فیلمهای سینمائی در ترویج بدحجابی ۵۵
۴-۱-۲۶-نقش برنامه های تلویزیون در ترویج بدحجابی ۵۶
۴-۱-۲۸-نقش فیلمهای ویدئوئی ، سی دی درترویج بد حجابی یا ۵۷
بی حجابی ۵۷
۴-۱-۲۹-برنامه های تلویزیونی و ارائه الگوهای برتر پوشش ۵۸
۴-۱-۳۰-روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسب ۵۹
۴-۲-تحلیل داده ها ۶۰
۴-۲-۱-پذیرش حجاب ۶۰
۴-۲-۲-پذیرش چادر ۶۰
۴-۲-۳-آشنائی با حجاب در سایر ادیان ۶۰
۴-۲-۴-آشنائی با حدود حجاب در اسلام ۶۰
۴-۲-۵-آشنائی با الگوهای اسلامی در خصوص حجاب ۶۰
جمع بندی نظرات در خصوص میزان شناخت دانش آموزان ۶۱
۴-۲-۶-تشویق خانواده درر عایت پوشش ۶۲
۴-۲-۷-تأثیررعایت حجاب ازطرف نزدیکان بر پوشش دانش آموزان ۶۲
۴-۲-۸-تأثیر پوشش همکلاسیهاودوستان بردانش آموز ۶۳
۴-۲-۹-تأثیر پوشش معلمان و مسئولین مدرسه برحجاب دانش آموزان ۶۳
۴-۲-۱۰-تاثیر برخورد مسئولین مدرسه در حجاب دانش آموزان ۶۳
جمع بندی نظرات در خصوص میزان تاثیر مراکز آموزشی در پوشش دانش آموزان ۶۳
۴-۲-۱۱-میزان تأثیر رعایت حجاب اقوام و همسایگان برحجاب دانش آموزان ۶۵
۴-۲-۱۲-بدحجابی و خودنمائی ۶۵
۴-۲-۱۳-بدحجابی و مد ۶۵
۴-۲-۱۴-بدحجابی و عقدهای روانی ۶۵
جمع بندی نظرات راجع به حجاب و مسائل روحی روانی ۶۵
۴-۲-۱۵- تأثیر پوشش نا مناسب بر ازدواج دختران ۶۷
۴-۲-۱۶-تأثیر پوشش مناسب بر ازدواج دختران ۶۷
۴-۲-۱۷- ارزش گذاری مردان نسبت به زنان در امر ازدواج ۶۷
۴-۲-۱۸-پوشش و طلاق ۶۷
۴-۲-۱۹-پوشش در پائین آوردن انگیزه خودآرایی ۶۷
۴-۲-۲۰-رعایت پوشش و حفظ معنویت ۶۸
۴-۲-۲۱-رابطه مد گرائی واعتدال روحی زن ومرد ۶۸
۴-۲-۲۲-مدگرائی و اقتصادخانواده ۶۸
۴-۲-۲۳-تأثیربازدیدازمراکز بزهکاری در پذیرش پوشش دختران ۶۸
۴-۲-۲۴-ارزیابی حجاب خود ۶۸
۴-۲-۲۵-رسانه ها و ترویج بدحجابی ۶۸
۴-۲-۲۶-تأثیربرنامه های تلویزیونی درترویج بدحجابی وبی حجابی ۶۹
۴-۲-۲۷-تأثیربرنامه های ماهواره ای درترویج بدحجابی جهانی ۶۹
۴-۲-۲۸-تأثیر فیلمهای ویدئویی و سی دی در ترویج بدحجابی ۶۹
۴-۲-۲۹-تلویزیون و ارائه الگوهای برتر پوشش ۶۹
جمع بندی نظرات راجع به رسانه ها و ترویج بدحجابی ۶۹
۴-۲-۳۰-روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسب ۷۱
تحلیل استنباطی ۷۳
۵-۱-بحث و تفسیر نتایج فرضیه ها ۷۵
۵-۱-۱-بحث و تفسیر در خصوص فرضیه اول پژوهش ۷۵
۵-۱-۲-بحث وتفسیر در خصوص فرضیه دوم پژوهش ۷۶
جمع بندی ونتجیه گیری: ۷۷
۵-۱-۳-بحث و تفسیر در خصوص سئوال پژوهش : ۷۸
۵-۲-سایر یافته های پژوهش وتفاسیر آنها ۷۹
۵-۳- توصیه ها و پیشنهادات ۸۳
پرسشنامه ۸۷
فهرست منابع ۹۰

چکیده
همه میدانیم حجاب وپوشش یکی ازمو ضوعات مهم فرهنگی است ودین اسلام بعنوان دژی محکم در مواجهه با مفاسدو بی بندوباریهای اخلاقی وجنسی بآن نگریسته و مسلمانان را به رعایت آن سفارش نموده است .پر واضح است که عدم رعایت آن زمینه از بین رفتن ارزش های اخلاقی دیگر را دربر دارد.
بی اقبالی و کم توجهی به این موضوع مهم که در سالهای اخیر محسوس و ملموس است ما را بر آن داشت ریشه یابی نموده و علل گرایش دختران جوان به بدحجابی را بررسی کنیم وبرای محدود کرون دامنه ی تحقیق و دقیق بودن پژوهش دبیرستان های دخترانه ی پایه سوم و مراکز پیش دانشگاهی ناحیه۷ را که در آن به خدمت مشغولم انتخاب نمودم.برای این منظور۱۳%از کل جامعه ی آماری بعنوان نمونه وبه طور تصادفی انتخاب شدند واز طریق پرسشنامه نظرات آن ها درخصوص علل گرایش به بدحجابی مورد بررسی و سنجش قرار گرفت.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهدکه علت اصلی بی توجهی به پوشش مناسب در بین دختران جوان بترتیب:وجود روحیه ی خودنمایی در بین آنان،ضعف شناخت آنان نسبت به موضوع حجاب،آشنا نبودن اولیاء با شیوه ی برخورد با جوانان و نوجوانان و کم توجهی وسایل ارتباط جمعی به حدود حجاب می باشد امید آن است که نتایج این پژوهش بتواند مسئولین آموزش و پرورش را در جهت برنامه ریزی دقیق برای رفع این مشکل یاری نماید.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق