آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » دانلود پروژه طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر

دانلود پروژه طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر :
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول: طرح کلی تحقیق
بیان مسئله ۵
ضرورت ۱۱
اهداف تحقیق ۱۲
سؤالات و فرضیات ۱۲
تعاریف نظری اصطلاحات ۱۳
تعاریف عملیاتی اصطلاحات ۱۸
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش ها
پیشگیری از مصرف مواد مخدر ۲۰
رویکرد ها و نظریه های پیشگیری ۲۴
نگرش مثبت به مواد مخدر ۳۶
نظریات سوء مصرف مواد مخدر ۵۰
رویکرد مهارت های زندگی ۵۳
رویکرد مهارت های زندگی ۶۶
برنامه های آموزش پیشگری در مدارس جهان ۷۹
انگلستان ۸۰
آمریکا ۸۵
کویت ۹۳
ایران ۹۵
دورۀ پیشنهادی آموزش فرد- مدار پیشگری از سوء مصرف مواد مخدر ۱۲۵
فصل سوم: روش شناسی
روش تحقیق ۱۳۴
جامعۀ آماری ۱۳۵
شیوۀ انجام طرح ۱۳۵
ابزار اندازه گیری ۱۳۶
شیوۀ تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۳۸
فصل جهارم: نتایج
نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۴۱
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری ۱۴۶
محدودیت ها ۱۵۹
پیشنهاد ها ۱۶۰
منابع ۱۶۷
فهرست جداول
فصل اول
جدول ۱- ۱: ملاک های DSM- IV برای مسمومیت با مواد ۱۵
جدول ۱- ۲: ملاک های DSM- IV برای ترک مواد ۱۶
جدول ۱- ۳: ملاک های تشخیص DSM- IV برای وابستگی به مواد ۱۶
جدول ۱- ۴: ملاک های تشخیص DSM- IV برای سوء مصرف مواد ۱۷
فصل دوم
جدول ۲- ۱: خلاصه ای از برنامه های آموزشی مدارس ۳۵
جدول ۲- ۲: دسته بندی نظریات با توجه به خود، دیگران، جامعه و طبیعت ۴۶
جدول ۲- ۳: نقطۀ تمرکز رشته ای نظریه ها ۴۷
جدول ۲- ۴:حدود نظریات با توجه به خلاصۀ عنوان، متغیرهای کلیدی، مادۀ موردتأکید و ویژگی های جمعیت شناختی ۴۸
جدول ۲- ۵: عوامل خطر در سوء مصرف مواد ۶۹
جدول ۲- ۶: عوامل محافظت کننده و عوامل خطر برای شروع مصرف داروهای غیر مجاز در بین نوجوانان ۷۰
جدول ۲- ۷: رئوس محتوای برنامۀ پیشگیری از اعتیاد در کتاب تغذیه و بهداشت ۸۵
جدول ۲- ۸: در زمینۀ آموزش پیشگیری از اعتیاد ۸۸
جدول ۲- ۹: معرفی دارو و هشدارهای آن ۸۹
جدول ۲- ۱۰: روش های تدریس درزمینۀ آموزش پیشگیری ازاعتیاددرکشورهای موردمطالعه. ۱۲۴
جدول ۲- ۱۱: تقسیم بندی ابعاد عوامل غیر قابل کنترل (فردی و اجتماعی) ۱۲۶
جدول ۲- ۱۲: تقسیم بندی ابعاد عوامل قابل کنترل (فردی و اجتماعی) ۱۲۶
جدول ۲- ۱۳: عوامل غیر قابل کنترل (فردی و اجتماعی) ۱۲۷
جدول ۲- ۱۴: عوامل قابل کنترل (فردی و اجتماعی) ۱۲۸
جدول ۲- ۱۵: عوامل قابل کنترل (فردی و اجتماعی) در مجموع نظریات پیشین ۱۲۹
جدول۲- ۱۶: تقسیم بندی ابعاد وسطوح مداخلات در پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر ۱۲۹
جدول۲- ۱۷: دورۀ آموزشی فرد- مدار پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر (با تأکید بر عوامل قابل کنترل اجتماعی) ۱۳۰
جدول۲- ۱۸: دورۀ آموزشی فرد- مدار پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر (با تأکید بر عوامل قابل کنترل فردی و اجتماعی) ۱۳۱
جدول۲- ۱۹: امتیاز دورۀ آموزش فرد- مدار پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر مبتنی بر عوامل قابل کنترل فردی و اجتماعی ۱۳۲
فصل سوم
جدول ۳- ۱: دیاگرام طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل غیرتصافی ۱۳۴
جدول ۳- ۲: نمونه سؤالات آزمون ۱۳۶
جدول ۳- ۳: خلاصۀ محاسبۀ t تک متغیری برای بررسی روایی ابزار ۱۳۷
فصل چهارم
جداول ۴- ۱: خلاصۀ اطلاعات توصیفی بدست آمده از تحلیل داده ها ۱۴۱
جدول ۴- ۲: آماره های پیش آزمون و پس آزمون گروه های گواه و آزمایش ۱۴۲
جدول ۴- ۳: آزمون برای واریانس ها ۱۴۲
جدول ۴- ۴: آزمون برای میانگین ها ۱۴۲
جدول ۴- ۵: آزمون t مستقل برای مقایسۀ اختلاف میانگین های پیش آزمون و پس آزمون گروه های گواه آزمایشی ۱۴۳
جدول ۴- ۶: خلاصۀ نتایج تحلیل کوواریانس ۱۴۴
فهرست شکل ها
شکل ۲- ۱: الگوی کلی شروع مصرف ۷۱
شکل ۲- ۲: رابطۀ عوامل مؤثر در سوء مصرف مواد مخدر ۸۱
شکل ۲- ۳: مثالی از رسم نقشۀ پنداره ها برای الکل ۱۱۳
شکل ۲- ۴: مثالی از رسم نقشۀ مفهوم ها برای سیگاز گشیدن ۱۱۴
فهرست پیوست ها
پیوست الف. نگرش سنج سوء مصرف مواد مخدر ۱۶۱
پیوست ب. دورۀ آموزشی فرد – مدار پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر به تفکیک جلسات آموزشی ۱۶۳
چکیده
طرح حاضر با هدف طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر برای دانش آموزان مقطع متوسطه انجام یافته است. جهت طراحی دوره، نظریات سوء مصرف، پیشگیری و منابع مرتبط مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به موارد مشترک و متفاوت نظریات و دوره های پیشین و اعمال نظر متخصصین، دورۀ مذکور طراحی و تدوین شد و مورد تأیید ۵ نفر از روان شناسان قرار گرفت. نگرش سنج دانش آموزان به مواد مخدر، پس از بررسی مبانی نظری مرتبط و ابزارهای پیشین به صورت مقدماتی طراحی گردید. روایی محتوایی آزمون با استفاده ازضریب توافق داوران (۲۸ نفر از اساتید روان شناسی و مشاوره و عموماً با تجربۀ کار بالینی با معتادان) مورد تأیید قرار گرفت. پایایی آزمون مذکور، با اجرای مقدماتی (Pilot) بر روی ۳۰ نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه در سال سوم دبیرستان، با استفاده ازآلفای کرنباخ محاسبه شده و ضریب بدست آمده ۷۳۳/۰ می باشد. جهت اجرای دوره، ۲ گروه از دانش آموزان مقطع دبیرستان در پایۀ سوم انتخاب شدند. با استفاده از طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه پس از اجرای پیش آزمون بر روی گروه ها (نگرش سنج محقق ساخته)، دورۀ آموزشی طی ۴ جلسه برای گروه آزمایشی برگزار گردید. در نهایت، داده ها با استفاده از نرم افزار آماری Spss . 12 و با استفاده از آزمون های t مستقل وتحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت. تفاوت معنی دار در نگرش به سوء مصرف مواد مخدر در گروه آزمایشی گواه از اثر بخشی دوره در ایجاد نگرش منفی به سوء مصرف مواد مخدر داشته است و از این رو دورۀ مذکور می تواند در سطح وسیع تر برای پیشگیری اولیه کاربرد داشته باشد.
Abstract
Objective of the present project is planing, assessing, and enforcing the preventive training course of drug abuse for the secondary school students. The views concerned with preventive training course of drug abuse and respective resources were studied, according to the common and different views as well as previous courses and the views of the experts, the mentioned course was developed, five psychologists approved the project. The students’ questionnaire on the drug were then studied based on the concerned fundamental theories and the previous tools for the fundamental project. Validity of the test content was approved based on the assessors’ agreement, (28 psychology professors, as well as experienced adductors’ clinical consultants) approved the validity of the test. The mentioned test stability was calculated based on the fundamental 30 secondary students’ pilot study. They were studying at the third year of secondary school. We used Cronbatch’s Alpha. The obtained index was 0.733 And Two groups of the third year secondary school students were selected In the witness group pretest posttest semi tested project. Then the groups were pre-tested based on (researcher prepared questionnaire) therefore, the test group training course was held for four sessions, finally the data were analyzed by independent utilization of SPSS.12 software, t test, and covariance analysis. There has been a meaningful difference in the view of the witness test group concerning the negative view of the drug abuse, thus, the mentioned course could more extensively be used for the primary prevention of the drug abuse.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق