آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » مکانیک و تاسیسات » دانلود پروژه طراحی سیستم تبرید جذبی خورشیدی در مشهد برای ظرفیت ۲ تن تبرید

دانلود پروژه طراحی سیستم تبرید جذبی خورشیدی در مشهد برای ظرفیت ۲ تن تبرید

 بخش اول- سیستم تبرید جذبی

چند تعریف                                                                                                                           ۱

تاثیر فشار روی دمای اشباع                                                                                                      ۲

تبخیر                                                                                                                                   ۶

مخلوط مایع وبخار                                                                                                                  ۷

تفطیر                                                                                                                                  ۱۰

تبرید و سیستمهای تراکمی تبخیری                                                                                              ۱۲

مبردهای مایع                                                                                                                        ۱۳

سیکل تراکمی بخار                                                                                                                 ۱۹

کاربرد گاز به صورت مبرد                                                                                                      ۲۰

تبرید با سیستم جذبی                                                                                                                 ۲۴

سیتم جذبی آب وآمونیاک                                                                                                            ۲۵

سیستم جذبی تکمیل شده                                                                                                            ۲۶

ویژگیهای آمونیاک به عنوان مبرد                                                                                                ۲۹

اجزاء سیستم                                                                                                                           ۳۰

خواص آمونیاک و کاربرد آن در صنعت                                                                                        ۳۰

طراحی سرد خانه ها                                                                                                                 ۳۳

روشهای انجماد                                                                                                                       ۳۴

سردخانه ها چگونه طراحی میشوند                                                                                              ۳۵

سرمایسش خورشیدی                                                                                                               ۳۶

مشخصات سیکل تبرید جذبی آب و آمونیاک                                                                                   ۳۷

اواپراتورها                                                                                                                           ۴۴

کندانسورها                                                                                                                           ۵۵

بخش دوم – انرژی خورشیدی

پیشگفتار                                                                                                                               ۵۵

تاریخچه                                                                                                                               ۵۶

لزوم استفاده از انرژی خورشیدی                                                                                                ۵۸

طبیعت خورشید و تابش آن                                                                                                        ۵۸

حرکت کره زمین و تغییرات تابش                                                                                               ۶۲

حل یک مثال مقدار تابش خورشیدی در مشهد                                                                                ۶۶

طرح یک سیستم برای استفاده غیرمستقیم از انرژی خورشید                                                             ۶۹

انتخاب سیستم سیالاتی برای انتقال گرما                                                                                       ۷۰

کلکتورهای مسطح خورشیدی                                   ۷۲

لوله ها و گذرگاه ها درکلکتورها                           ۷۴

انتخاب کلکتور و جزئیات سازه ای آن                        ۸۴

پیش بینی کارکرد یک کلکتور                                                                                                   ۸۷

تعیین زاویه برخورد  کلکتور                                                                                                    ۹۶

تجزیه وتحلیل  عمل کرد کلکتور ها                            ۹۸

مقدار کل تابش خورشیدی                                    ۱۰۴

انتخاب دیگ کمکی ومخزن ذخیره حرارت                         ۱۱۱

سیستمهای آبگرم خورشیدی برای سرمایش                       ۱۱۱

سیستم های ذخیره گرما                                     ۱۱۳

منابع و ما خذ                                                                                                                        ۱۱۴

جداول و پیوست ها                                                                                                                 ۱۱۵

بخش اول – سیکل تبرید

تبرید- طراحی سیکل تبرید جذبی خورشیدی به ظرفیت ۲ تن

تبرید و سیستم های تراکمی تبخیری

تبرید

به هر تحولی که درآن حرارت گرفته می شود تبرید می گویند. به شاخه ای از علم که در آن به کاهش و ثابت نگه داشتن دمای یک ماده یا فضا ، در دمایی پایین تر از دمای محیط  پرداخته می شود تبرید اطلاق می گردد. به بیان دیگر در تحول تبرید ، حرارت از جسم سرد شونده ای گرفته شده و به جسم دیگری که دمای کمتر از جسم سرد شونده دارد منتقل می گردد.

چون در این تحول حرارت گرفته شده از جسم سرد شونده با جسم دیگری منتقل می شود، لذا در تحول تبرید هم گرمایش و هم سرمایش وجود دارد وفقط نحوه استفاده از سیستم آنها را از یکدیگر متمایز می سازد.

لزوم استفاده از عایق های حرارتی

درتبرید چون حرارت همواره از محل گرمتر به سردتر منتقل می شود، بطور پیوسته جریان حرارتی بین دو محیط ذکر شده برقرار می شود و برای جلوگیری از آن معمولاً محل سرد شونده را به وسیله عایق حرارتی از محیز جدا می کنند.

عامل سرمایی

در تحولات برودتی ماده جذب کننده حرارت یا عامل سرمایی را مبرد یا ماده سرما زا می نامند. بسته به تاثیری که حرارت جذب شده بر روی مبرد دارد، می توان تحولات برودتی را به دو صورت محبوس و نهان طبقه بندی نمود. در صورتیکه جذب حرارت موجب افزایش دمای سرد کننده شود، تحول برودتی رامحسوس و چنانچه موجب تغییر حالت فیزیکی مبرد شود( ذوب یا تبخیر) آن را نهان می نامند. در  هر دو مورد بایستی مبرد همواره از دمای فضا یا ماده سرد شونده کمتر باشد.

مبردهای مایع

توان جذل حرارتی خیلی زیاد مایعات به هنگام تبخیر، اساس کار سیستم های تبرید مکانیکی مدرن راتشکیل می دهد . ساده بودن کنترل تحول ، به طوریکه می توان تبرید را به طور دلخواه شروع یا متوقف نمود از امتیازات این مبردها است همچنین می توان شدت تبرید را در محدوده های کوچکی از پیش تعیین نمود و با کنترل فشار تبخیر مایع، دمای تبخیر را تغییر داد . به علاوه می توان بخار را به سهولت جمع آوری و به مایع تبدیل و با برقراری جریان مداری ازآن به کرات از تبخیر آن برای ایجاد برودت استفاده نمود.

تبخیر مبرد

باتبخیر مایع مبردی مثل( ۱۲- R) در داخل مخزن شکل (۵-۶) و تخلیه بخار حاصل
می توان در فضای عایق کاری شده، سرمای مناسبی ایجاد نمود.

تا زمانیکه مبرد( ۱۲-R) در فشار اتمسفر یک استاندارد می باشد دمای اشباع آن C ْ ۸/۲۹- خواهد بود. تبخیر مبرد در این دما باعث می شود که حرارت فضای C ْ ۵ براحتی از دیواره مخزن عبور کرده و باجذب به وسیله مبرد با بخار خروجی از مخزن، از فضا خارج گردد.

چون در طول تحول تبخیر ، دمای مایع ثابت می ماند، مادامی که مایع تبخیر می شود ایجاد سرما ادامه خواهد یافت. هر محفظه ای نظیر مخزن شکل(۵-۶) که در طول تحول تبرید در آن مبردی تبخیر می شود اوپراتور نامیده می شود. اوپراتور یکی از قسمتهای اساسی سیستم های تبرید مکانیکی است.

دمای تقطیر

به منظور انجام  عمل تبرید پیوسته، بخار مبرد بایستی با همان شدت تبخیر در اوپراتور، در کندانسور نیز تقطیر گردد و این بدان معنی است که شدت خروج حرارت از سیستم کندانسور، باید برابر شدت ورود حرارت به سیستم در اوپراتور ، لوله مکش و حرارت معادل تراکم در کمپرسور باشد.

شدت انتقال حرارت از بخار مبرد به عامل تقطیر در کندانسور تابع سه عامل زیر می باشد:

۱)  مساحت سطح تقطیر

۲)  ضریب هدایت حرارتی سطو کندانسور

۳)  اختلاف دما بین بخار مبرد و عامل تقطیر

در یک کندانسور با مساحت سطح تقطیر و ضریب هدایت حرارتی معین، شدت انتقال حرارت از سطوح آن ، تنها به اختلاف دمای بین بخار مبرد و عامل تقطیر بستگی خواهد داشت.

چون دمای تقطیر، همواره برابر مجموع دمای عامل تقطیر و اختلاف دمای بین مبرد تقطیر شونده و عامل تقطیر می باشد، دمای تقطیر مستقیماً با تقطیر دمای  عامل تقطیر و شدت انتقال حرارت لازم درکندانسور تغییر خواهد کرد.

فشار تقطیر

فشار تقطیرهمواره برابر فشار اشباع مربوط با دمای مخلوط مایع و بخار موجود در داخل کندانسور می باشد.

 تبرید با سیستم جذبی

اگر در سیستم تراکمی بخار، به جای کمپرسور یک ژنراتور و یک جذب کننده قرار دهیم، نتیجه یک سیکل جذبی ساده خواهد شد. شکل(۱-۲۴) شمای یک سیستم جذبی را نشان
می دهد که در آن ژنراتور و جذب کننده، مبرد تبخیر شده درفشار اوپراتور را به فشار کندانسور می رساند.

طرز کار به این صورت است که بخار تبخیر شده دراوپراتور وارد جذب کننده شده درجه حرارت محلول جاذب را بالا می برد . این حرارت به کمک یک کویل سرد خارج خواهد شد. محلول جاذب  دراین مرحله قوی بوده، زیرااز مبرد غنی می باشد، این محلول به کمک پمپ وارد ژنراتور خواهد شد. در ژنراتور درجه حرارت آن با افزایش حرارت بالا رفته و بخار مبرد در درجه حرارت و فشار بالا به طرف کندانسور رانده می شود. محلول جاذب داخل ژنراتور به علت از دست دادن بخار مبرد محلول ضعیفی شده وبا تقلیل فشار به جذب کننده بر می گردد،

در صورتیکه بخار مبرد مانند سیکل تراکمی به کندانسور و شیر انبساط و اوپراتور خواهد رفت.

در سیستم جذبی کار مکانیکی کمی لازم است ، زیرا به جای کمپرسور که کار مکانیکی زیادی انجام می دهد پمپ با کار مکانیکی صرفنظر کردن بکار رفته وکسب انرژی به صورت انرژی حرارتی از ژنراتور خواهد بود.

سیستم جذبی آب – آمونیاک

در این سیستم مبردآمونیاک و سیال جاذب، آب می باشد.

سیستم جذبی آب آمونیاک که تنها سیستم جذبی بوده که سالها در صنایع از آن استفاده گردید، امروزه نیز، خصوصاً در تبرید درجات حرارت پایین C ْ ۳۲ به کار می رود. نمودار (۱-۲۴) خواص محلول امونیاک و آب را در حالت مایع و بخار نشان می دهد. با استفاده از دیاگرام و با معلوم بودن فشار و درجه حرارت می توان سایر مشخصات را بدست آورد ودر مراحل مختلف می توان عملکرد یک سیستم جذبی را بدست آورد. یعنی با تعیین مقدار حرارتی که در ژنراتور کسب شده ومقدار حرارتی که در جذب کننده و کندانسور از دست رفته می توان مقدار سرمایی را که در اوپراتور حاصل شده تعیین نمود.

 سیستم جذبی تکمیل شده

در سیستم جذبی مذکور می توان برای بالا بردن راندمان تغیییراتی داد. مثلاً با تقیلیل آبی که در اوپراتور جریان خواهد یافت ، راندمان را می توان بالا برد، کار دیگری که می توان برای بالا بردن راندمان نمود قراردادن یک مبدل حرارتی بین جذب کننده و ژنراتور
می باشد، شکل (۵-۲۴)

شمای یک سیستم چذبی تکمیل شده را نشان می دهد، که درآن یک رکتیفایر و یک آنالیز برای نقصان مقدار مایعی که احتمالاً وارد کندانسور خواهد شد در نظر گرفته شده. آنالیزور از یک سری پره تشکلی شده که در بالای ژنراتور قرار می گیرد، محلول قوی جذب کننده از این پره ها عبور کرده و بخاری که از ژنراتور بالا می رود بدین وسیله سرد شده وعلاوه بر این مقداری از بخار آب را نیز تقطیر خواهد کرد. در رکتیفایر نیز کویل آب سرد خواهیم داشت. مقداری بخار آب و ( قدری آمونیاک) تقطیر شده به ژنراتور برمی گردد . مبدلی که بین جذب کننده و ژنراتور فرستاده میشود، گرم شده ومحلول ضعیف ژنراتور که به جذب کننده بر می گردد سرد خواهد شد. در حقیقت با این مبدل از مقدار حرارتی که به ژنراتور و مقدار سرمایی که بجذب کننده باید داده شود کاسته خواهد شد.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق