آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » کشاورزی و دامپروری » دانلود پروژه طراحی سیستم مکنده غلات

دانلود پروژه طراحی سیستم مکنده غلات

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه طراحی سیستم مکنده غلات :
فهرست مطالب :
فصل اول
مقدمه وتاریخچه
۱-۱- مقدمه و تاریخچه : [۱] ۱
فصل دوم
سیستم های جابجایی پنوماتیکی
۲-۱- مقدمه: [۱] ۲
۲-۲- انعطاف پذیری سیستم: [۱] ۲
۲-۳- صنایع و مواد: [۱] ۳
۲-۴- طریقه انتقال: [۱] ۳
۲ ۲-۴-۱- فاز رقیق: ۴
۲-۴-۲- فاز غلیظ ۴
۲-۴-۳- حرکت با سرعت هوا ۴
۲-۴-۴- نرخ بارگذاری حجمی ۴
فصل سوم
انواع سیستم های انتقال مواد پنوماتیکی
۳-۱- مقدمه: [۱] ۵
۳-۲- سیستم های بسته: [۱] ۶
۳-۳- سیستم های باز: [۱] ۷
۳-۳-۱- سیستم های فشار مثبت ۷
۳-۳-۲- سیستم های فشار منفی ۸
فصل چهارم
انتقال دسته ای
۴-۱- مقدمه: [۱] ۱۰
۴-۲- سیستم های نیمه پیوسته: [۱] ۱۰
۴-۳- سیستم های ضربانی: [۱] ۱۱
فصل پنجم
اهمیت ویژگی های مواد
۵-۱- مقدمه: [۱] ۱۳
۵-۲- چسبندگی: [۱] ۱۳
۵-۳- قابلیت احتراق: [۱] ۱۳
۵-۴- رطوبت: [۱] ۱۳
۵-۵- سایش و فرسایش: [۱] ۱۴
۵-۶- شکنندگی: [۱] ۱۴
۵-۷- نقطه ذوب پایین: [۱] ۱۵
۵-۸- پرتوزایی: [۱] ۱۵
فصل ششم
اجزاء سیستم
۶-۱- مقدمه: [۱] ۱۶
۶-۲- تامین کردن هوا: [۱] ۱۶
۶-۲-۱- انواع سیستم های حرکت دهند ی هوا ۱۶
۶-۲-۱-۱- فن ها ۱۸
۶-۲-۱-۲- دمنده های احیا کننده ۱۸
۶-۲-۲- مشخصات سیستم های راه اندازی هوا ۱۸
۶-۲-۲-۱- دمنده، کمپرسورها ۱۹
۶-۲-۲-۱-۱- فشار برای کمپرسور ۱۹
۶-۲-۲-۱-۲- نرخ دبی حجمی جریان ۱۹
۶-۲-۲-۲- مکنده و پمپ های وکیون ۲۰
۶-۲-۲-۲-۱- وکیوم (فشار منفی) ۲۰
۶-۲-۲-۲-۲- نرخ دبی حجمی ۲۱
۶-۲-۳- قدرت مورد نیاز ۲۱
۶-۳- خطوط لوله: [۱] ۲۳
۶-۳-۱- ضخامت دیواره ۲۳
۶-۳-۲- جنس لوله ها ۲۴
۶-۳-۲-۱- بهداشت ۲۴
۶-۳-۲-۲- لوله های پلاستیکی ۲۵
۶-۳-۲-۳- سایش سطوح ۲۵
۶-۳-۳- سطح تمام شده ۲۵
۶-۳-۴- خمها ۲۶
فصل هفتم
جریان گاز- جامد
۷-۱- مقدمه: [۱] ۲۸
۷-۲- قطر داخلی لوله: [۱] ۲۸
۷-۳- فاصله انتقال: [۱] ۲۸
۷-۴- فشار قابل دسترسی: [۱] ۲۹
۷-۵- سرعت هوای منتقل شده: [۱] ۲۹
۷-۶- خصوصیات مواد: [۱] ۳۰
فصل هشتم
مشخصات انتقال مواد
۸-۱- مقدمه: [۱] ۳۱
۸-۲- سرعت انتقال: [۱] ۳۱
۸-۳- نرخ بارگیری یکنواخت :[۱] ۳۲
۸-۴- تاثیر قطر داخلی لوله: [۱] ۳۳
فصل نهم
شرایط لازم برای هوا
۹-۱- مقدمه: [۱] ۳۶
۹-۲- فشار موجود: [۱] ۳۶
۹-۳- دبی حجمی: [۱] ۳۸
۹-۴- تاثیر سرعت: [۱] ۳۸
۹-۵- اثرات تراکم پذیری: [۱] ۳۹
۹-۵-۱- سرعت انتقال هوا ۴۰
۹-۵-۲- تاثیرات مواد ۴۰
۹-۶- دبی حجمی: [۱] ۴۱
۹-۶-۱- ادامه فرمولها ۴۱
۹-۶-۲- تاثیرقطر داخلی لوله ۴۲
۹-۶-۳- قانون گاز ایده آل ۴۳
۹-۶-۴- تاثیرات فشار ۴۵
۹-۶-۵- تاثیرات سیستم ۴۶
۹-۷- تعیین سرعت: [۱] ۴۸
۹-۷-۱- روابط عملکرد ۴۸
۹-۸- تاثیرات ارتفاع: [۱] ۴۸
۹-۸-۱- فشار اتمسفری ۴۹
فصل دهم
افت فشار
۱۰-۱- مقدمه: [۱] ۵۰
۱۰-۲- افت فشار لوله: [۱] ۵۰
۱۰-۲-۱- پارامترهای جریان و ویژگی های آنها ۵۱
۱۰-۲-۱-۱- سرعت هوا ۵۱
۱۰-۲-۱-۲- چگالی هوا ۵۱
۱۰-۲-۱-۳- ویسکوزیته هوا ۵۲
۱۰-۲-۱-۴- ضریب اصطکاک ۵۲
۱۰-۲-۲- روابط افت فشار ۵۲
۱۰-۲-۲-۱- خطوط لوله صاف ۵۲
۱۰-۲-۲-۲- تاثیرات قطر داخلی لوله ۵۴
۱۰-۲-۲-۳- خمها ۵۴
۱۰-۲-۳- تاثیرات دبی هوا ۵۶
۱۰-۲-۴- تاثیرات طول لوله ۵۶
۱۰-۲-۵- ترکیب های دیگر خط لوله ۵۷
۱۰-۲-۶- افت فشار کلی ۵۸
۱۰-۳- افت فشار مربوط به هوا: [۱] ۵۹
فصل یازدهم
طراحی سیستم
۱۱-۱- مقدمه: [نگارندگان] ۶۰
۱۱-۲- محاسبه سرعت هوای انتخابی با توجه به وزن مخصوص: [نگارندگان] ۶۱
۱۱-۳- فشار مورد نیاز: [نگارندگان] ۶۳
۱۱-۴- انتخاب مکنده و توان مورد نیاز: [نگارندگان] ۶۳
۱۱-۵- انتخاب لوله: [نگارندگان] ۶۵
۱۱-۶- افت طولی عرضی: [نگارندگان] ۶۷
۱۱-۶-۱- افت طولی ۶۷
۱۱-۶-۲- افت موضعی ۶۸
۱۱-۶-۳- طول معادل ۶۹
فصل دوازدهم
نتیجه گیری، پیشنهادات
۱۲-۱- مقدمه: [نگارندگان] ۷۱
۱۲-۲- نتایج: [نگارندگان] ۷۱
۱۲-۳- بررسی نتایج: [نگارندگان] ۷۱
۱۲-۴- پیشنهادات: [نگارندگان] ۷۲
پیوست
۱- کاتالوگ کمپرسور از شرکت Sullivan Palatek 73
منابع ۷۴
فهرست شکلها:
فصل سوم
۳-۱- انواع سیستم های اتصال پنوماتیکی: [۱] ۵
۳-۲- یک چرخه بسته از سیستم های جابجایی پنوماتیکی: [۱] ۶
۳-۳- سیستم جابجایی سیستم های مثبت: [۱] ۷
۳-۴- سیستم جابه جایی با فشار منفی: [۱] ۸
۳-۵- سیستم انتقال فشار منفی (وکیوم)از انبار: [۱] ۹
فصل چهارم
۴-۱- نوع سیستم جابه جایی با تانکر دمنده: [۱] ۱۱
۴-۲- سیستم ضربانی: [۱] ۱۱
۴-۳- طرحی از یک نوع سیستم توپی تنها: [۱] ۱۲
فصل ششم
۶-۱- رده بندی حرکت دهنده های هوا: [۱] ۱۷
۶-۲- بازه تقریبی از عملکرد حرکت دهنده ی هو: [۱] ۱۷
۶-۳- ورودی و خروجی برای کمپرسور: [۱] ۱۹
۶-۴- بعضی از انواع خمها درسیستم های انتقال مواد پنوماتیکی: [۱] ۲۶
فصل هشتم
۸-۱- تاثیر فشار تغذیه هوا و فاصله در بارگذاری در سیستم های فشار پایین: [۱] ۳۴
۸-۲- تاثیر فشار تغذیه هوا و فاصله در بارگذاری در سیستم های فشار بالا: [۱] ۳۴
فصل نهم
۹-۱- پارامترهای متناسب با نرخ تراکم و نرخ دبی جریان: [۱] ۳۸
فصل دهم
۱۰-۱- ضریب هد برای چند شکل مختلف: [۱] ۵۸
فهرست نمودارها :
فصل ششم
۶-۱- فشار دبی حجمی هوای انتقال یافته و توان کمپرسور: [۱] ۲۰
۶-۲- توان تفریبی مورد نیاز برای کمپرسور در سیستم های فشار
پایین: [۱] ۲۲
۶-۳- مشخصات یک کمپرسور حلزونی: [۱] ۲۲
فصل نهم
۹-۱- تاثیر سرعت هوا بر دبی حجمی جریان: [۱] ۴۲
۹-۲- تاثیر فشار هوا بر روی دبی حجمی جریان در سیستم های فشار
پایین: [۱] ۴۵
۹-۳- تاثیر فشار بر دبی حجمی جریان در سیستم های فشار بالا: [۱] ۴۵
۹-۴- تاثیر فشار بر دبی حجمی جریان در سیستم های فشار منفی: [۱] ۴۶
۹-۵- تاثیر ارتفاع بر روی مقدار فشار اتمسفریک محلی: [۱] ۴۸
فصل دهم
۱۰-۱- تاثیر قطر داخلی لوله بر افت فشار خالی: [۱] ۵۴
۱۰-۲- ضریب برای خمهای :[۱] ۵۵
۱۰-۳- ضریب هد برای خمهای شعاعی: [۱] ۵۵
۱۰-۴- ضریب هد برای خمهای زاویه تیز: [۱] ۵۶
۱۰-۵- تاثیر قطر لوله و دبی حجمی جریان بر افت فشار: [۱] ۵۷
۱۰-۶- ضریب هد برای مقاطع گسترش یافته لوله: [۱] ۵۸
فهرست جداول :
۶-۱- قطر لوله و ضخامت دیواره برای لوله با قطر اسمی ۴
چکیده:
این پروژه طراحی سیستم مکنده غلات می باشد که در آن سیستم فشار منفی و طول لوله و ارتفاع آن فرض شده است.
دراین پروژه با تکیه بر اصول علمی و بیان تئوریهای مربوطه محاسبات مربوط به مقدار فشار و توان مورد نیاز برای کمپرسور و قطر و جنس لوله انجام گرفت.
در آخر با محسبات انجام گرفته یک کمپرسور۳۰۰ hp ازشرکت Sulivan Palatek که کاتالوگ آن در پیوست آمده انتخاب شد. و قطر لوله ۸۰۵ in و جنس آن نیز فولاد تجارتی انتخاب شد.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق