آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » کشاورزی و دامپروری » دانلود پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی

دانلود پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی :
فهرست مطالب
چکیده
طرح و ساخت مزارع آبی
۶-۱ استخرهای پرورش دور و نزدیک از ساحل
۶-۱-۱ اطلاعاتی برای طرح استخرها
کیفیت خاک
منبع آب
شوری و جریانات جزر و مدی در مزارع و پرورش گاههای ساحلی
محل‌های تخم ریزی ماهی و دسترسی به ورودیهای دیگر
۶-۱-۲ طرح و ساخت مزارع آبگیر (استخرها)
اندازه و شکل
طرح‌ بندی مزارع
طراحی و ساخت خندق
منبع و زهکشی آب
روش‌های ساخت
برنامه و توالی ساخت
مواد ساخت و ساز
۶-۲- مزارع حوضی و نهری
۶-۲-۱- مزارع حوضی
گردش مجدد سیستم های تولید حوضچه کشت آب
۶-۲-۲- مزارع نهری
۶-۳- مزارع قفسی
۶-۳-۱- انواع قفس ها و طرح اولیه مزارع قفسی
۶-۳-۲- قفس های قابل غوطه ور شدن و حفظ قفس
۶-۴- بندها و حصارها
۶-۵- طرح و ساخت محل های تخم ریزی
۶-۵-۱- منبع و تامین آب
۶-۵-۲- باز یافت وباز چر خش آب
۶-۵-۴ – طرح بندی و متعلقات

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق