آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » اجتماعی و جامعه شناسی » دانلود پروژه علل گرایش جوانان به مواد مخدر

دانلود پروژه علل گرایش جوانان به مواد مخدر

علل گرایش جوانان به مواد مخدر
فهرست مطالب چکیده
مقدمه
فصل اول
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت مسئله تحقیق
اهداف تحقیق
فصل دوم

پیشینة تاریخی تحقیق
دیدگاه‌های‌ نظری تحقیق
تاریخ ادبیات تحقیق
تاریخچة مواد مخدر در جهان و ایران
آنچه در مورد اعتیاد و مواد مخدر باید بدانیم؟
شناخت شخصیت و طرز رفتار معتادین
مشخصه‌های اعتیاد
مراحل اعتیاد
- آیا اعتیاد یک نوع بیماری است؟!
چارچوب تئوریک تحقیق
متغیرهای مستقل وابسته
ارائه فرضیه‌های تحقیق
شاخص و معرف سازی
تعریف نظری و عملیاتی متغیرها و شاخص‌ها
فصل سوم

روش شناختی تحقیق
حجم نمونه و جامعة آماری
فصل چهارم

تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده‌ها
نتیجه‌گیری و خلاصه‌ی یافته‌ها
پیشنهادات تحقیق
محدودیت‌ها تحقیق
فصل پیوست‌ها

پرسشنامه
جدول کدنامه
منابع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق