آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » مدیریت » دانلود پروژه عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها

دانلود پروژه عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها

عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها

فهرست مطالب

کلید واژه ها
مقدمه:
تقسیم بندی انواع پروژه های (IT):
1- پروژه های ساده:
۲- پروژه های فازی یا مبهم:
۳- پروژه های قطعی:
۴- پروژه های اضطراری:
انواع شکست پروژه های (IS):
محیط و دامنه شکست پروژه های (IS):
برخی علل اصلی شکست پروژه های icon sad دانلود پروژه عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها IS)
عوامل شکست پروژه های (IT):
دانستن پروژه
۱- عوامل شکست پروژه:
۲- عوامل شکست مدیریت پروژه:
۱-۱- مالکیت ضعیف:
۱-۲- تکنولوژی تکامل نیافته یا تثبیت نشده:
۱-۳- عدم درگیری کاربر:
۱-۴- طرح توجیهی ضعیف:
۱-۵- ارتباطات ضعیف:
۲- عوامل اصلی شکست مدیریت پروژه:
۱-۲- مدیران پروژه بی تجربه:
۲-۲- برنامه ریزی ضعیف پروژه:
۳-۲- مدیریت ضعیف خواسته ها:
۴-۲- وابستگی به ابزار مدیریت پروژه:
۵-۲- عدم وجود تاریخ پایان کار:
۶-۲- رهبری ضعیف:
۷-۲-آزمایش کافی:
عوامل موفقیت پروژه های IT:
1- مدیریت خواسته ها:
۲- برنامه ریزی پروژه:
۳- فرایندها.
۴- مدیریت منافع:
۵- افراد:
۶- آزمایش :
مطالعات موردی:
سیستم رایانه ای ارسال آمبولانس لندن:
مقاصد و اهداف سیستم جدید
راه اندازی پروژه
مدیریت پروژه
توسعه سیستم
فرهنگ سازمانی و تغییر سازمانی
آزمایش سیستم و به کارگیری آن
پیاده سازی
پیاده سازی کامل سیستم
علل شکست پروژه LAS
فشار زمان بندی
سودای رهبری
مدیریت ریسک نامناسب
تضمین کیفیت نا مناسب
منابع مورد استفاده

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق