آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » مکانیک و تاسیسات » دانلود پروژه فرآیندهای حالت ناپایدار و batch (پخت در کوره) (نرم کردن با روغن داغ)

دانلود پروژه فرآیندهای حالت ناپایدار و batch (پخت در کوره) (نرم کردن با روغن داغ)

فرآیندهای حالت ناپایدار و batch (پخت در کوره) (نرم کردن با روغن داغ)

فهرست مطالب :

فرآیندهای حالت ناپایدار و batch (پخت در کوره) (نرم کردن با روغن داغ)
مایعات سرد کننده و گرم کننده
۱)batch دمای مایع
مقدمه
batchهای تکان داده شده خنک ساز و گرم کن
Batchهای تکان داده شدة خنک ساز یا گرم کنندة جریان متقابل
کویل در تانک یا محفظة پوشانده شده، واسطه خنک سازی ایزوترمال
کویل در تانک یا محفظة پوشانده شده، واسط گرم ساز غیر ازوترمال
کویل در تانک، واسط خنک ساز غیر ایزوترمال
مبدل حرارت خارجی، واسط گرم کنندة ایزوترمال
مبدل خارجی مایع تدریجاً اضافه شده به تانک، واسط خنک کنندة ایزوترمال
مبدل خارجی، مایع تدریجاً اضافه شده ه تانک، واسط خنک کنندة ایزوترمال
مبدل خارجی ۲-۱، گرم کردن
مبدل خارجی ۲-۱، مایع تدریجاً اضافه شده به تانک، خنک سازی
خنک کردن و گرم کردن بدون تلاطم (تکان دادن)
مبدل جریان متقابل خارجی، واسط گرم کنندة ایزوترمال
مبدل جریان مقابل خارجی، واسط خنک کنندة ایزوترمال
مبدل جریان متقابل خارجی، واسط گرم کنندة غیر ایزوترمال
مبدل جریان مقابل خارجی، واسط خنک کنندة غیر ایزوترمال
مبدل ۲-۱ خارجی، خنک سازی و گرم کردن
مبدل خارجی ۴/۲ گرم کردن و سرد کردن
دوباره گرم ساز و چگالنده
جامدات خنک کننده و گرم کننده
۲a)دمای میانی ثابت
-دیوار با ضخامت نامتناهی، گرم شده روی یک طرف
دیوار با ضخامت متناهی از یک طرف گرم شده
دیوار با ضخامت متناهی، گرم شده از هر دو طرف
دیوار با ضخامت متناهی که به وسیلة یک سیال با
مقاومت تماسی گرم شده است
شکلهای متناهی و نیمه متناهی گرم شده بوسیلة سیال با مقاومت تماسی
روش نیومن برای شکلهای رایج و ترکیبی
تعیین تصویر برای توزیع دما- زمان
توزیع دما- زمان با مقاومت تماسی
۲b. دماهای متغیر به صورت متناوب
تغییر متناوب دمای سطح
c-پس سازها (رژنراتورها)
مقدمه
تغییرات دما در پس سازها
۲d- انتقال حرارت مواد دانه ای بسترها
فصل ۱۹
محاسبات کوره
بویلرهای بخارساز
کوره های پالایش نفت
عوامل انتقال حرارت تابشی
چاه حرارتی

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق