آخرین مقالات

خانه » کارآفرینی » دانلود پروژه فرایند تولید شکر از نیشکر و ضایعات ناشی از دکستران

دانلود پروژه فرایند تولید شکر از نیشکر و ضایعات ناشی از دکستران

::

توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه فرایند تولید شکر از نیشکر و ضایعات ناشی از دکستران :

 

فهرست مطالب

مقدمه و هدف
۱-  کلیات
۱-۱-  تولید شکر و نیشکر در جهان ………………………………………………………۹
۱-۲- تولید شکر و نیشکر در ایران ……………………………………………………….۱۰
۱-۲-۱-  نیشکر کاری در ایران …………………………………………………………….۱۰
۱-۲-۲-  تولید شکر نیشکری در ایران ………………………………………………….۱۱
۱-۳-  نیشکر کاری در خوزستان ………………………………………………………….۱۲
۱-۴-  کشت و صنعت کارون …………………………………………………………….۱۴
۲- ترکیب شیمیایی نیشکر
۲-۱-  مواد آلی غیر از ساکاروز ………………………………………………………….۱۹
۲-۲-  اسید های آلی ……………………………………………………………………….۲۰
۲-۳-  ترکیبات غیر آلی ……………………………………………………………………۲۰
۲-۴-  ترکیبات ازت دار …………………………………………………………………..۲۰

۳-  فرایند تولید شکر از نیشکر
مقدمه
۳-۱-  برداشت نیشکر …………………………………………………………………….۲۱
۳-۱-۱-  مواد زائد همراه نی ……………………………………………………………۲۳
۳-۲-  آماده سازی نی ………………………………………………………………….۲۴-۲۵
۳-۲-۱-  شستشوی نی …………………………………………………………………..۲۵
۳-۲-۲-  خرد کردن نی ………………………………………………………………….۲۵
۳-۳-  عصاره گیری ……………………………………………………………………….۲۶
۳-۴- زلال کردن……………………………………………………………………………….۲۶
۳-۵- صافی های خلاء……………………………………………………………………….۲۷
۳-۶- تبخیر کننده ها………………………………………………………………………….۲۷
۳-۷- تبلور …………………………………………………………………………………….۲۷
۳-۸- سانتریفوژ ……………………………………………………………………………….۲۷

۴- ترکیبات شربت نیشکر …………………………………………………………………..۲۸
۴-۱- پلی ساکاریدها …………………………………………………………………………۲۸
۴-۱-۱- لوان ……………………………………………………………………………………۲۹
۴-۱-۲- پکتین …………………………………………………………………………………۲۹
۴-۱-۳- سلولزان ………………………………………………………………………………۲۹
۴-۱-۴ نشاسته …………………………………………………………………………………۲۹
۴-۱-۵- دکستران …………………………………………………………………………….۳۱
۴-۱-۵-۱- مشخصات فیزیکی شیمیایی دکستران…………………………………….۳۱
۴-۱-۵-۲- تولید دکستران……………………………………………………………………۳۳

۵ مشخصات جنس لوکونوستوک …………………………………………………………..۳۴

۶ میکربهای موجود در کارخانه قند ……………………………………………………….۳۵
۶-۱- میکروارگانیسم های نیشکر ………………………………………………………….۳۵
۶-۲- سالم سازی آسیاب ها ………………………………………………………………..۳۷

۷- روش های سریع اندازه گیری دکستران………………………………………………۳۸

۸-  پلی ساکاریدهای نیشکر………………………………………………………………..۳۹
۸-۱- صمغ درنی ترش……………………………………………………………………….۴۱
۸-۲- پلی ساکاریدهای بخش تصفیه …………………………………………………….۴۴

۹- ضایعات ناشی از دکستران ………………………………………………………………۴۵
۹-۱- ضایعات نامعلوم ……………………………………………………………………….۴۵
۹-۲- تداخل در اندازه گیری درصد قند …………………………………………………۴۶
۹-۳- مشکلات ناشی از دکستران در تصفیه و تولید شکر خام ………………….۴۶
۹-۳-۱ اثر بر شربت زلال کنندها …………………………………………………………۴۶
۹-۳-۲- اثر دکستران بر صاف شدن …………………………………………………….۴۷
۹-۳-۳- اثر دکستران بر ناروانی ………………………………………………………….۴۷
۹-۴- اثر بر بلورهای ساکاروز…………………………………………………………….۴۹
۹-۴-۱- اثر بر سرعت رشد بلورها ……………………………………………………..۴۹
۹-۴-۲ اثر بر شکل بلورها ………………………………………………………………..۴۹
۹-۵- اثر بر ظرفیت کارخانه ……………………………………………………………..۵۳
۹-۶- اثر بر خلوص ملاس نهایی ………………………………………………………۵۴

مواد و روشها
۲-۱- اثر روش های برداشت بر روی سرعت تشکیل دکستران …………………۵۴
۲-۱-۱- نمونه برداری …………………………………………………………………….۵۵
۲-۱-۲- آزمایشهای مربوط به نی ………………………………………………………۵۵
۲-۱-۲-۱- تعیین ماده خشک …………………………………………………………..۵۶
۲-۱-۲-۲- تعیین درصد قند (پلاریمتری)…………………………………………….۵۶
۲-۱-۲-۳- درجه خلوص ……………………………………………………………….۵۷
۲-۱-۲-۴- تعیین قند معکوس ………………………………………………………….۵۷
۲-۱-۲-۵- اندازه گیری دکستران ………………………………………………………۵۸
۲-۲- آزمایشهای مربوط به شربت ……………………………………………………..۶۴
۲-۳- اثر دکستران بر انحراف پلاریزاسیون …………………………………………..۶۵
۲-۴- اثر استات سرب بر حذف دکستران ………………………………………………۶۵
۲-۵- اثر فرمالین …………………………………………………………………………….۶۶
۲-۶- روش های آماری ……………………………………………………………………۶۶
۲-۶-۱- روش های تجزیه واریانس …………………………………………………….۶۶
۲-۶-۲- رگرسیون ………………………………………………………………………….۶۶
نتایج و بحث
۳-۱- آزمایشهای نیشکر …………………………………………………………………..۶۷
۳-۱-۱- آزمایش قند ……………………………………………………………………….۶۷
۳-۱-۲- آزمایش درجه خلوص ………………………………………………………….۶۷
۳-۱-۳- آزمایش PH ……………………………………………………………………..۶۸
۳-۱-۴- آزمایش نسبت کیفیت راندمان تولید و شکرخام …………………………۶۹
۳-۱-۵- آزمایش دکستران ……………………………………………………………….۶۹
۳-۱-۶- آزمایش قند معکوس ………………………………………………………….۶۹
۳-۲- آزمایشهای شربت …………………………………………………………………۷۴
۳-۲-۱- آزمایشهای قند معکوس……………………………………………………….۷۴
۳-۲-۱- آزمایش دکستران ………………………………………………………………۷۴
۳-۳- آزمایش اثر دکستران بر انحراف پلایمتری …………………………………..۸۰
۳-۴- آزمایش اثر فرمالین ………………………………………………………………۸۲
۳-۵- آزمایش اثر استات سرب بر حذف دکستران ……………………………….۸۳
۴-  ضمیمه …………………………………………………………………………………۸۴
۵-  منابع مورد استفاده …………………………………………………………………..۹۲
فهرست جداول

۱-    ضایعات قندی بر اساس دکستران موجود در شکر خام ………………..۸
۲-    تولید قند و شکر از چغندر و نیشکر در جهان ……………………………۹
۳-    صورت عملکردبهره برداری کارخانه های نیشکری………………………۱۳
۴-    واریته های تجاری نیشکر کارون ……………………………………………۱۴
۵-    ترکیبات شیمیایی نیشکر ………………………………………………………۱۹
۶-    مقادیر ترکیبات مختلف در نی های سالم ، ترشیده ، خشک، برگ سبز سرنی و برگهای خشک۲۳
۷-    مواد تشکیل دهنده شربت ……………………………………………………۲۸
۸-    پلی ساکاریدهای موجود در نیشکر ………………………………………..۳۰
۹-    گروه های مختلف دکستران بر اساس پیوندهای موجود ………………۳۲
۱۰-    تجزیه پلی ساکاریدهای جدا شده از ملاس و شربت مخلوط………۴۰
۱۱-    مقایسه ترکیبات صمغ جدا شده از نی تازه و کهنه ……………………۴۱
۱۲-    اثر زمان نگهداری نی سبز و سوخته بر میزان صمغ ………………….۴۲
۱۳-    میزان صمغ در نی های خرد شده و خرد نشده در اثر نگهداری …..۴۳
۱۴-    درصد افزایش صمغ شربت در خلال نگهداری نیشکر ……………….۴۳
۱۵-    میزان دکستران و ضایعات قندی در شکر خام …………………………۴۵
۱۶-    منحنی استاندارد دکستران …………………………………………………..۶۴
۱۷-    جداول تجزیه واریانس صفات مختلف نی …………………………….۷۶
۱۸-    جداول تجزیه واریانس صفات مختلف در شربت ……………………۷۹
۱۹-    جداول تجزیه واریانس مربوط به اثر غلظت های مختلف فرمالین…۸۲

فهرست شکلها

۱-    اثر دکستران و نشاسته بر ناروانی…………………………………………………..۴۸
۲-    اثر دکستران بر افزایش ناروانی ……………………………………………………۴۸
۳-    بلور طبیعی ساکاروز و محورهای کریستالوگرافی…………………………….۵۲
۴-    مقایسه اثر رافینوز و دکستران بر بلور ساکاروز ……………………………….۵۲
۵-    اثر غلظت های متفاوت دکستران بر بلور ساکاروز…………………………..۵۳
۶-    تغییرات درصد قند در نی های سبز، سوخته و برداشت ماشینی ……….۷۲
۷-    تغییرات درجه خلوص در نی های سبز، سوخته و برداشت ماشینی…. ۷۲
۸-    تغییرات PH در نی های سبز ، سوخته و برداشت ماشینی ……………..۷۴
۹-    تغییرات نسبت کیفیت خام در نی های سبز ، سوخته و برداشت ماشینی…..۶۴
۱۰-    تغییرات شکر خام در نی های سبز، سوخته و برداشت ماشینی……… ۶۵
۱۱-    تغییرات بازه تولید در نی های سبز ، سوخته و برداشت ماشینی ……..۶۵
۱۲-    تغییرات دکستران در نی های سبز، سوخته و برداشت ماشینی ………..۷۳
۱۳-    تغییرات قند معکوس در نی های سبز ،سوخته و برداشت ماشینی …..۷۳
۱۴-    تغییرات قند معکوس در شربت با PH های مختلف در دمای C50ْ..۷۷
۱۵-    تغییرات قند معکوس در شربت با PH های مختلف در دمای C60ْ..۷۷
۱۶-    تغییرات قند معکوس در شربت با PH های مختلف در دمای C70ْ..۷۸
۱۷-    تغییرات دکستران شربت با PH های مختلف در دمای C 50ْ ………۷۸
۱۸-    تغییرات دکستران شربت با PH های مختلف در دمای C 60ْ ………۷۹
۱۹-    تغییرات دکستران شربت با PH های مختلف در دمای C 70ْ ………۷۹
۲۰-    رگرسیون بین دکستران و درصد قند ……………………………………. ۸۱
۲۱-    رگرسیون بین دکستران و انحراف پلاریمتری …………………………. ۸۱

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق