آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » شیمی » دانلود پروژه فسفات کاری و آماده سازی سطوح فلزی

دانلود پروژه فسفات کاری و آماده سازی سطوح فلزی

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه فسفاتکاری و آماده سازی سطوح فلزی :
فسفاتکاری و آماده سازی سطوح فلزی
فهرست مطالب
* چکیده ۱
* مقدمه : آماده سازی فلز ۱۵
* فصل اول : سابقه تاریخی
* فسفاتکاری قبل از جنگ جهانی ۱۵
* فسفاتکاری درطی جنگ جهانی ۱۹
* توسعه در زمان جنگ ۲۵
* توسعه بعد از جنگ ۲۷
* فصل دوم : اندیشه‌های نظری
* مکانیسم‌های واکنش۳۰
* زینک اورتوفسفاتها۳۲
* فسفات منگنز ۳۲
* فسفات آهن ۳۳
* تشکیل پوشش ۳۳
* شتابدهنده‌ها ۴۳
* شتابدهنده‌های نیکل و مس ۴۶
* شتابدهنده‌های اکسید کننده ۴۷
* شتابدهندگی نیترات ۴۸
* شتاب با ترکیبات نیتر و آلی ۵۲
* کنترل آهن فرو ۵۵
* شتاب دهنده کلرات ۵۶
* پوشش فسفات فلزات قلیایی ۶۴
* مشخصات پوششهای فسفات و دیگر پوششهای تبدیلی ۷۰
* پوششهای زینک فسفات ۷۲
* پوششهای فسفات منگنز ۷۹
* تکامل پوشش ۷۹
* ایست گازدهی ۸۰
* منحنی‌های زمان – و زن پوشش ۸۰
* اندازه گیری پتانسیل ۸۰
* آزمون میکروسکپی ۸۲
* وزن و ضخامت پوشش ۸۳
* خلل و فرج پوشش ۸۸
* تردی هیدروژنی ۹۳
* فصل سوم : مهیا کردن سطح
* مقدمه ۹۵
* تمیز کننده‌های قلیایی ۹۷
* گرایشها جهت تکامل تمیز کننده قلیائی ۹۸
* عوامل ظریف سازی ۱۰۰
* زنگبری قلیائی ۱۰۰
* تمیز کننده‌های حلالی ۱۰۱
* چربیگیری با بخار ۱۰۲
* تمیزکاری با حلالهای قابل امولسیون ۱۰۳
* تمیزکاری با حلالهای امولسیون شده ۱۰۴
* تمیز کننده‌های حلالی دیگر ۱۰۴
* تمیز کننده‌های اسیدی ۱۰۵
* روشهای تمیزکاری مکانیکی و ویژه ۱۰۶
* تمیز کاری سایشی ۱۰۶
* تمیز کننده‌های بخاری و فشار بالا ۱۰۷
* تمیز کاری الکترولیتی ۱۰۷
* تمیزکاری مافوق صوتی ۱۰۸
* تمیزکاری خطی و غیر خطی ۱۰۹
* ارزیابی تمیز کننده ۱۱۰
* فصل چهارم : پوششهای پایه رنگ
* مقدمه ۱۱۱
* فرآیندهای فسفات آهنی سبک وزن ۱۱۴
* فرآیندهای با تمیز کننده جداگانه ۱۱۴
* تمیز کننده / پوشش دهنده‌ها (چربیگری و فسفاته توام) ۱۱۵
* فرایندهای زینگ فسفات به عنوان واسطه پیوندی رنگ با زمینه ۱۱۸
* فرآیند پاششی ۱۲۰
* آماده سازی برای رنگ الکترولیتی ۱۲۴
* سیستمهای آندی ۱۲۵
* سیستمهای کاتدی ۱۳۲
* زمینه‌های روی، آلومینیوم و آمیزة عناصر ۱۴۵
* آماده سازی برای پوشش پودر ۱۴۸
* آماده سازی فولاد ۱۵۰
* آماده سازی سطوح روی و فولاد گالوانیزه ۱۵۳
* آماده سازی آلومینیوم ۱۵۷
* محصول آمیزه‌ای ۱۵۷
* فصل پنجم : پوشش دادن ضخیم با فسفات – فسفاتکاری ضخیم
* مقدمه ۱۵۹
* فرآیندهای فسفات فرو ۱۶۰
* فرآیندهای فسفات منگنز ۱۶۱
* فرآیندهای زینک فسفات ۱۶۲
* عمل پوشش کاری جهت جلوگیری از زنگ زدن ۱۶۳
* مواد پوششی ضد زنگ ۱۶۵
* پارافین‌ها ۱۶۶
* مواد محافظ آلی ۱۶۶
* پوششهای فسفات سیاه ۱۶۷
* فرآیند با دوام کردن ۱۶۸
* روانکاری سطح یاتاقان۱۶۸
* فرآیند در عمل ۱۷۰
* تمیزکاری و شستشو ۱۷۱
* آماده سازی ۱۷۲
* فسفات کردن با فسفات منگنز ۱۷۲
* خشک کردن و روانکاری ۱۷۳
* قطعات عمل شده ۱۷۴
* فصل ششم :عمل آوردن قبل و بعد از فسفاتکاری
* مهیا کردن قبل از فسفاتکاری ۱۷۸
* عملیات بعد از فسفاتدار کردن ۱۸۳
* مواد عمل آورندة عاری از کروم ۱۹۱
* مواد عمل آورندة دیگر ۱۹۲
* فصل هفتم : فرآیند آماده سازی سطح خودرو ۱۹۴
* فصل هشتم : آزمایشات ۲۰۰
* تعاریف و مفاهیم ۲۰۳
* نتیجه گیری ۲۱۳
* منابع و مآخذ ۲۱۸

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق