آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » حقوقی و قضایی » دانلود پروژه قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی

دانلود پروژه قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی

قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی

فهرست مطالب
فصل اول
قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی
مقدمه – تعریف ۳
مبحث اول- تاسیس مدارس غیر انتفاعی ۳
مبحث دوم- برنامه‌های آموزشی و تربیتی و نظارت بر امور مدارس ۹
آئین نامة استقرار مدارس غیرانتفاعی مصوب هیأت محترم وزیران ۱۴
فصل اول- ضوابط تاسیس مدارس غیر انتفاعی ۱۵
فصل دوم – شرایط مدیر و کارکنان و وظایف ونحوة انتخاب آنان ۱۷
فصل سوم- ثبت نام و مقررات انضباطی در مدارس غیر انتفاعی ۱۸
فصل دوم ۲۰
الف- دریافت موافقت اصولی ۲۵
ب- دریافت مجوز راه اندازی ۲۶
ج- دریافت پروانة تاسیس ۲۶
پروانة تاسیس مدرسه غیر انتفاعی ۳۳
مصوبه شورا دربارة رسیدگی به متقاضیان مدارس غیر انتفاعی ۳۵
مصوبه شورا ۳۶
الف- کودکستان: ۳۸
ب- مجتمع: ۳۸
ج- آموزشگاههای آمادگی کنکور و کلاسهای تقویتی: ۳۸
تضمین موسساتی جدید مدارس غیر انتفاعی ۴۰
شرایط ارائه درخواست مجدد متقاضیان تاسیس مدارس غیر انتفاعی ۴۵
دستور العمل تشکیل موسسة آموزشی فرهنگی غیر انتفاعی ۴۶
فصل اول – کلیات ۴۷
فصل دوم- ارکان موسسه ۵۱
مقررات مختلف ۶۱
فصل سوم – امور مالی ۶۲
ج – قبول هدایا و یا موقوفه ۶۵
فصل چهارم ۶۹
مصوبه شورا مبنی بر عدم اجبار به استفاده دانش آموزان از لباس فرم یکدست ۷۵
فعالیت‌های تربیتی در مدارس غیر انتفاعی ۷۶
مصوبه شورایعالی آموزش و پرورش در خصوص ثبت نام درکلاسهای آمادگی ۷۸
اصول برنامه‌های فرهنگی، تربیتی مدارس غیر انتفاعی ۸۰
الف ) ضوابط اجرایی : ۸۳
الف) ضوابط اجرایی: ۸۴
ب) ضوابط گزینشی: ۸۸
دستورالعمل انتصاب مدیران مدارس غیر انتفاعی ۹۱
ج: عدم وابستگی به رژیم گذشته و گروههای منحرف غیر قانونی ۹۲
دستور العمل اداری، مالی مدارس غیر انتفاعی: ۹۸
شرح وظایف مدیران مدراس غیر انتفاعی ۹۸
مادة ۱۱- قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی: ۹۹
شرایط فضای بهداشتی مدارس ۱۰۲
ب- شرایط اختصاصی کلاسهای درس- خدمات رفاهی مدارس ۱۰۵
۲- مؤسس حقیقی یا حقوقی ۱۱۲
۳- ادارة آموزش و پرورش منطقه ۱۱۳
۴- ادارة کل آموزش و پرورش استان ۱۱۵
۵- ادارة کل امور مدارس غیرانتفاعی ۱۱۷
منابع
بسمه تعالی
قانون تاسیس مدراس غیر انتفاعی
مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۵/۳/۱۳۶۷
مقدمه – تعریف
ماده۱- مدارس غیر انتفاعی مدارسی است که از طریق مشارکت مردم, مطابق اهداف و ضوابط و دستور العمل های عمومی و وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه تاسیس و اداره میشود.
مبحث اول- تاسیس مدارس غیر انتفاعی
مادة۲- موسس یا موسسان مدارس غیر انتفاعی فرد یا افراد حقیقی و نیز اشخاص حقوقی هستند که بر طبق مفاد این قانون اقدام به تاسیس واحد اموزشی می نمایند.
مادة۳= موسس یا موسسان باید واجد شرایط ذیل باشند.
الف- اسلام و عمل به احکام اسلامی و برخوردرای از حسن شهرت.
ب- التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی.
ج- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
د- عدم وابستگی به رژیم گذشته و عدم وابستگی به گروهکهای منحرف و یا منحرف و غیر قانونی مانند منافقین.
هـ – تاهل و داشتن حداقل ۳۰ سال سن.
و- داشتن سابقة آموزشی یا فرهنگی.
ز- داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل (حوزوی) آن.
تبصرة ۱: در صورتی که موسس یا موسسان از اشخاص حقوقی باشند، فرد یا افرادی که به عنوان نماینده یا نمایندگان موسس یا موسسان معرفی می شوند باید دارای شرایط مندرج در این ماده باشند.
تبصره ۲: مرجع تحقیق و رسیدگی و اعلام صلاحیت موسس یا موسسان شورای نظارت مذکور در ماده ۱۵ این قانون می باشد.
تبصرة ۳: موسسان مدارس اقلیتهای دینی شناخته شدة موضوع این قانون شرایط مراجع رسمی مذهبی آنان که تابع و مقیم کشور هستند یا نمایندگان مورد تائید ایشان به وزارت آموزش و پرورش معرفی می شوند.
مادة۴- وظایف موسس یا موسسان به قرار زیر می‌باشد:
الف- اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش برای تاسیس واحد یا واحدهای آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی (کودکستان، دبستان، مدرسة راهنمایی، دبیرستان و آموزشگاههای آمادگی برای کنکور و کلاسهای تقویتی).
ب- تضمین منابع مالی لازم برای تامین هزینه های واحد آموزشی، حداقل به مدت یک سال.
ج- پیش بینی و تهیة فضای آموزشی مناسب و تجهیزات و امکانات آموزشی و تربیتی مورد نیاز واحد آموزشی بر طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش. فضای آموزشی این گونه مدارس همانند مدارس دولتی موجود در منطه است، مگر آنکه برای موسسین امکان استفاده از فضای بیشتر باشد.
د- پیشنهاد سه نفرواجد شرایط به آموزش و پرورش برای صدور حکم مدیریت واحد آموزشی به نام یکی از آنها.
مادة ۵- مدیر واحد آموزشی باید دارای شرایط زیر باشد:
الف- اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلامی و ولایت فقیه وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ب- سلامت روانی و نداشتن نقص عضو، به طوری که مانع انجام وظیفه شود.
ج- عدم وابستگی به رژیم گذشته و گروهکهای منحرف غیر قانونی.
د- داشتن آشنایی با مسائل آموزشی.
ه- تاهل برای مردان
و- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ز- داشتن حداقل ۳۰سال سن.
تبصره- مدیران مدارس غیر انتفاعی بر حسب دوره های تحصیلی واحد آموزشی باید حداقل دارای یکی از مدارک زیر یا معادل آنها باشند:
دبستان: دیپلم، راهنمایی، کاردانی (فوق دیپلم)، دبیرستان: کارشناسی (لیسانس).
مادة ۶- مدیر مدارس غیر انتفاعی باتوجه به شرایط مندرج در مادة ۵ و بر اساس پیشنهاد موسس یا موسسان و حکم آموزش و پرورش منصوب می گردد. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ پیشنهاد، حکم صادر نشود، شورای نظارت مذکور در ماده ۱۵ در مورد فرد یا افراد پیشنهاد شده از طرف موسس و یا موسسان اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
تبصره- انتخاب مجد مدیر قبلی بلامانع است.
مادة ۷- منابع مالی مدارس غیر انتفاعی عبارتند از:
الف- شهریه دریافتی از اولیای دانش آموزان.
ب- کمکهای دریافتی از اولیای دانش آموزان و افراد خیر و موسسات خیریه.
تبصرة ۱- وزارت آموزش و پرورش می تواند به مدارس غیر انتفاعی کمک نماید، میزان و موارد کمک های مذکور در آیین‌نامة خاصی که به تصویب هیأت وزیران می رسد مشخص خواهد شد.
تبصرة ۲- میزان شهریة قابل دریافت با توجه به سطح آموزشی و همچنین هزینه‌های سال قبل، هر سال به پیشنهاد موسس یا موسسان و تایید آموزش و پرورش تعیین خواهد شد.
تبصرة ۳- شهریه و کمکهای دریافتی از افراد یا آموزش و پرورش تحت نظر شورایی مرکب از افراد ذیل هزینه خواهد شد:
۱- نمایندة موسس یا موسسان.
۲- نمایندة معلمان واحد آموزشی.
۳- دو نفر نمایندة انجمن اولیاء و مربیان واحد آموزشی.
۴- مدیر واحد آموزشی.
تبصرة ۴- موسس یا موسسان موظفند سالیانه ترازنامة مالی را برای اطلاع اولیای دانش آموزان منتشر نمایند.
مادة ۸- ماموریت مستخدمین وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، سازمانهای وابسته به دولت، موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی به مدارس غیر انتفاعی بنا به تقاضای این مدارس و موافقت دستگاه ذیربط امکان پذیر است.
تبصره- حقوق و مزایای این گونه ماموران بر حسب توافق موسسة ذیربط بامدارس غیر انتفاعی قابل پرداخت خواهد بود. سابقة خدمت این گونه ماموران در مدراس غیر انتفاعی از لحاظ گروه رتبه، پایه یا درجه یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه جزو سوابق خدمت دولتی آنان بر طبق مقررات منظورو محسوب خواهد شد. مکاتبات مربوط از طریق آموزش و پرورش انجام خواهد شد.
مبحث دوم- برنامه‌های آموزشی و تربیتی و نظارت بر امور مدارس غیر انتفاعی
مادة ۹- برنامه‌های آموزشی و تربیتی- کتب درسی و امتحانات مدارس غیر انتفاعی طبق قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های عمومی وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
مادة ۱۰- مربیان امور تربیتی واحد آموزشی بر طبق آیین‌نامة اجرایی این قانون شرایط موسس یا موسسان به آموزش و پروش معرفی و پس از تایید مشغول به کار می شوند.
مادة ۱۱- کارکنان آموزشی واداری مورد نیاز بر اساس ضوابط علمی و گزینشی که در وزارت آموزش و پرورش مجری است به پیشنهاد مدیر واحد آموزشی و تایید موسس یا موسسان انتخاب خواهند شد.
مادة ۱۲- آیین نامة استقرارمدارس غیرانتفاعی در مناطق و محلات مختلف ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می رسد.
مادة ۱۳- همه ساله حداقل پنجاه درصد از کل ظرفیت پذیرش مدارس غیر انتفاعی به دانش آموزان محل اختصاص می یابد.
تبصرة ۱- به ازای کمکهای دریافتی از دولت یا افراد و موسسات خیریه، مدارس غیر انتفاعی موظفند از دانش آموزانی که امکان پرداخت شهریه را ندارند ثبت نام به عمل آورند.
تبصرة ۲- خانواده های شهدا، اسرا، مفقود الاثرها، جانبازان و افراد بی‌سرپرست در اولویت می‌باشند.
مادة۱۴- کلیه درآمدها و هزینه‌های این مدارس در دفاتر رسمی ثبت می شود و عنداللزوم مورد بازرسی آموزش و پرورش قرار می گیرد. تراز سالانه این مدارس همه ساله توسط مدیر واحد آموزشی تنظیم و پس از تایید شورای مذکور در تبصرة ۳ مادة ۷ برای رسیدگی به وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌گردد.
مادة ۱۵- برای نظارت بر اجرای این قانون شورایی در وزارت آموزش و پرورش به ریاست وزیر آموزش و پرورش با ترکیب زیر تشکیل می شود:
۱- وزیر آموزش و پرورش و در غیاب وی معاون وزیر که مسئولیت امور مدارس غیر انتفاعی را به عهده دارد.
۲- یک نفر به انتخاب (رئیس جمهور)
۳- یک نفر به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی
۴- یک نفر به انتخاب شورای عالی آموزش و پرورش
۵- یک نفر به انتخاب سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان
تبصره- شورای مذکور شوراهایی با ترکیب نمایندگان اعضای شورای فوق الذکر در سطح استانها به ریاست مدیر کل آموزش و پرورش و در صورت لزوم به همین ترتیب در سطح شهرستانها و مناطق بامسئولیت رئیس آموزش و پرورش تشکیل می دهد. در صورت اعتراض، متقاضیان به تصمیمات این شوراها، موضوع برای رسیدگی به شورای بالاتر از ارجاع می گردد.
مادة ۱۶- شورای نظارت علاوه بر نظارت کلی و بازرسی و انجام دیگر وظایف مذکور در سایر مواد این قانون، به شکایات مربوط به عدم صدور مجوز و تعیین میزان شهریه رسیدگی می نماید.
مادة ۱۷- در صورتی که موسس یا موسسان فاقد برخی از شرایط مذکور در مادة ۳ شوند و یا در اجرای مقررات این قانون، با بی‌توجهی به تذکرات مسوولین آموزش و پرورش تخلفاتی در زمینه های آموزشی، تربیتی و اداری به طور مکرر مرتکب شوند، شورای نظارت می توانند پروانه و یا مجوز تاسیس این گونه مدارس را لغو نماید و تا پایان سال تحصیلی ادامة کار مدرسه به عهدة آموزشی و پرورش خواهد بود.
تبصرة۱- در صورتی که موسس یا موسسان نسبت به رای صادره شورای نظارت اعتراض داشته باشند می توانند به دادگاه صالح شکایت کنند.
تبصرة۲- در صورت انحلال، اموال باقیمانده مربوط به آموزش و پرورش صرفاً در امور آموزشی به مصرف خواهد رسید.
مادة۱۸- بانکهای کشور موظفند بر طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش پنجاه درصد نیازهای مالی موسس یا موسسان غیر انتفاعی را که فرهنگی و یا از مستخدمین دیگر دستگاههای دولتی و یا وابسته به دولت باشند برای تهیه فضای آموزش و تامین تجهیزان و امکانات به صورت وام فرض الحسنه تامین نماید.
مادة۱۹- معلمان و کارکنان تمام وقت غیر دولتی مدارس غیر انتفاعی بر اساس قانون تامین اجتماعی از بیمة بازنشستگی و خدمات درمانی بهره مند می گردند.
مادة۲۰- از تاریخ تصویب این قانون؛ آیین نامة اجرایی آن ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
مادة۲۱- با تصویب این قانون، کلیة قوانین ملغی می گردد. قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی شورای اسلامی تصویب و بند (د) ماده ۳ آن مورد ایراد شورای نگهبان بوده و در جلسه مورخ ۱۹/۷/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به تصویب رسیده است.

آئین نامة استقرار مدارس غیرانتفاعی مصوب هیأت محترم وزیران «شمارة ۱۴۰۱۲۰/ت ۹۶۶ مورخ ۲۷/۱۲/۶۷»
مادة۱- مدارس غیر انتفاعی پس از اخذ موافقت نهایی وزارت آموزش و پرورش و بر اساس مفاد این آیین نامه منحصراً در محل و منطقه ای که مورد موافقت قرار گرفته است تاسیس می گردد.
مادة۲- اولویت برخورداری از کمک‌های دولت در تاسیس مدارس غیر انتفاعی با موسس و موسساتی می باشد که در محل ومناطق آنها تنگناها و کمبود فضاهای آموزشی وجود داشته باشد.
تبصره- محلها ومناطق موضوع این ماده بر اساس تراکم جمعیت دانش آموزی، کمبود فضای آموزشی و برنامه ریزیهای وزارت آموزشی و پرورش همه ساله توسط آن وزارت تعیین و ابلاغ می گردد.
مادة۳- در دو سال اجرای قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی محدودیتی در مورد محل و منطقه استقرار این مدارس وجود نخواهد داشت و پس از این مدت اولویت های مربوط توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین و اعلام می شوند.
آیین نامة اجرایی مدارس غیر انتفاعی مصوب هیأت وزیران
«شمارة ۱۱۶/۱۴۰/ت، تاریخ ۲۷/۱۲/۶۷ و اصلاحیة شماره ۴۵۹/ت ۵۷۰ ه مورخ ۱۹/۱/۷۱»
فصل اول- ضوابط تاسیس مدارس غیر انتفاعی
مادة ۱- مدارس غیر انتفاعی مدارسی است که از طریق مشارکت مردم، مطابق اهداف و ضوابط و برنامه ها ودستور العمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه تاسیس و اداره می شود.
تبصره- منظور از غیر انتفاعی بودن آن است که درآمد حاصله صرفا صرف هزینه های جاری و توسعه آتی مدارس گردد.
مادة ۲- مدارس غیر انتفاعی در هر یک از دوره های زیر به وسیلة اشخاص حقیقی و یا حقوقی تاسیس خواهد شد.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق