آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه قدرت بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS

دانلود پروژه قدرت بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS

قدرت بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS
فهرست مطالب
فصل اول : پیشگفتار
۱-۱ مقدمه  ۱
۱-۲  محدودیت های انتقال توان در سیستم های قدرت
۱-۲-۱ عبور توان در مسیرهای ناخواسته  ۱
۱-۲-۲  ضرفیت توان خطوط انتقال  ۳
۱-۳ مشخصه باپذیری خطوط انتقال  ۳
۱-۳-۱ محدودیت حرارتی ۴
۱-۳-۲ محدودیت افت ولتاژ ۵
۱-۳-۳ محدودیت پایداری  ۶
۱-۴ راه حل‌ها
۱-۴-۱ کاهش امپدانس خط با نصب خازن سری ۷
۱-۴-۲ بهبود پرفیل ولتاژ در وسط خط  ۸
۱-۴-۳ کنترل توان با تغییر زاویه قدرت  ۸
۱-۵ راه حل‌های‌ کلاسیک ۹
۱-۵-۱ بانک‌های خازنی سری با کلیدهای مکانیکی ۹
۱-۵-۲ بانک‌های خازنی وراکتوری موازی قابل کنترل با کلیدهای مکانیکی  ۹
۱-۵-۳ جابجاگر فاز ۹
فصل دوم : آشنایی اجمالی با ادوات FACTS
2-1 مقدمه ۱۱
۲-۲ انواع اصلی کنترل کننده های FACTS 11
2-2-1 کنترل کننده‌های سری ۱۱
۲-۲-۱-۱ جبران ساز سنکرون استاتیکی به صورت سری(SSSC) 11
2-2-1-2 کنترل کننده‌های انتقال  توان میان خط(IPFC) 12
2-2-1-3 خازن سری با کنترل تریستوری (TCSC) 12
2-2-1-4 خازن سری قابل کلیدزنی با تریستور (TSSSC) 12
2-2-1-5 خازن سری قابل کلید زنی با تریستور (TSSC) 12
2-2-1-6 راکتور سری قابل کلید زنی با تریستور (TSSR) 13
2-2-1-7 راکتور با کنترل تریستوری (TCSR) 13
2-2-2 کنترل کننده‌های موازی  ۱۳
۲-۲-۲-۱ جبران کننده سنکرون استاتیکی(STATCOM)  ۱۳
۲-۲-۲-۲ مولد سنکرون استاتیکی (SSG) 13
2-2-2-3 جبران ساز توان راکتیو استاتیکی(SVC) 14
2-2-2-4 راکتور قابل کنترل با تریستور (TCR) 14
2-2-2-5 راکتور قابل کلیدزنی با تریستور(TSR) 14
2-2-2-6 خازن قابل کلیدزنی با تریستور (TSC) 14
2-2-2-7 مولد یا جذب کننده توان راکتیو (SVG) 15
2-2-2-8 سیستم توان راکتیو استاتیکی (SVS) 15
2-2-2-9 ترمز مقاومتی با کنترل تریستوری (TCBR) 15
2-2-3 کنترل کننده ترکیبی سری – موازی  ۱۵
۲-۲-۳-۱ کنترل کننده یکپارچه انتقال  توان (UPFC) 15
2-2-3-2 محدود کننده ولتاژ با کنترل تریستوری(TCVL) 16
2-2-3-3 تنظیم کننده ولتاژ با کنترل تریتسوری (TCVR) 16
2-2-3-4 جبران‌سازهای استاتیکی توان راکتیو SVC و STATCOM 16
2-3 مقایسه میان SVC و STATCOM 17
2-4 خازن سری کنترل شده با تریستور GTO (GCSC) 18
2-5 خازن سری سوئیچ شده با تریستور (TSSC) 18
2-6 خازن سری کنترل شده با تریستور (TCSC) 19
فصل سوم : بررسی انواع کاربردی ادوات FACTS
3-1 مقدمه  ۲۰
۳-۲ منبع ولتاژ سنکرون بر پایه سوئیچینگ مبدل  ۲۰
۳-۳ کنترل کننده توان عبوری بین خطی (IPFC) 23
3-4 جبرانگر سنکرون استاتیکی سری (SSSC) 28
3-5 جبرانگر سنکرون استاتیکی (STATCOM) 31
3-6 آشنایی با UPFC 35
3-6-1 تاثیر UPFC بر منحنی بارپذیری ۳۶
۳-۶-۲ معرفی UPFC 36
3-7 آشنایی با SMES 38
3-7-1 نحوه کار سیستم SMES 38
3-7-2 مقایسه SMES با دیگر ذخیره کننده های انرژی  ۴۰
۳-۸ آشنایی با UPQC 40
3-8-1 ساختار و وظایف UPQC 41
3-9 آشنایی با HVDCLIGHT 42
3-9-1 مزایای سیستم HVDCLIGHT 43
3-9-2 کاربرد سیستم HVDCLIGHT 44
3-9-3 عیب سیستم HVDCLIGHT 46
3-9-4 بررسی اضافه ولتاژهای داخلی در خطوط انتقال قدرت HVDC 46
3-10 مقایسه SCC  و TCR از دیدگاه هارمونیک های تزریقی به شبکه توزیع  ۴۷
۳-۱۱ SVC 49
3-12 مبدل های منبع ولتاژ VSC 51
فصل چهارم : نتیجه گیری ۵۵
منابع ۵۸

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق