آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » کشاورزی و دامپروری » دانلود پروژه قرنطینه نباتی و برخی از اصول و استاندارد های مرتبط با قرنطینه داخلی

دانلود پروژه قرنطینه نباتی و برخی از اصول و استاندارد های مرتبط با قرنطینه داخلی

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه قرنطینه نباتی و برخی از اصول و استانداردهای مرتبط با قرنطینه داخلی :
فهرست مطالب
فصل اول
کلیات۱
۱-نگاهی گذرا بر مبارزه با آفات گیاهی۲
۲-قرنطینه۴
۳-سابقه قرنطینه در دنیا ۴
۴-سابقه قرنطینه در ایران۵
۵-همکاری های بین المللی حفظ نباتات ۷
۶-مفاهیم کاربردی اصطلاحات بهداشت گیاهی۱۰
فصل دوم
استانداردهای بین المللی موازین بهداشت گیاهی۱۴
۱-آفات بومی۱۵
۲-آفت قرنطینه ای ۱۵
۳-عوامل قرنطینه ای ۱۵
۴-نظارت و مراقبت بر وضعیت آفات گیاهی در منطقه ۱۵
۵-نظارت و مراقبت بر منابع عمومی اطلاعات۱۶
۶-نظارت و مراقبت با انجام بازدیدهای ویژه ۱۶
۷-بازدیدهای ویژه از آفت۱۷
۸-بازدیدهای ویژه از کالا۱۸
۹-نظارت صحیح ۱۹
۱۰-نیازهای فنی خدمات تشخیص۱۹
۱۱-ثبت و نگهداری۱۹
۱۲-تعیین وضعیت آفت۲۰
۱۳-شرایط کلی برای تعیین وضعیت آفت۲۱
۱۴-سوابق آفت۲۱
۱۵-اعتبار اطلاعات مربوط به آفت۲۲
۱۶-ناحیه عاری از آفت۲۴
۱۷-شرایط کلی نواحی عاری از آفت۲۵
۱۸-برنامه ریشه کنی آفت۲۸
۱۹-فرایند برنامه ریشه کنی۲۸
۲۰-تیم مدیریت و اجرای برنامه ریشه کنی۲۹
۲۱- شرایط قرنطینه ای شدن آفت۳۴
۲۲- رفتار و خصوصیات عوامل غیر بومی و جدید ۳۴
۲۳- مقایسه آفات قرنطینه ای و آفات غیر قرنطینه ای تحت کنترل و آفات معمولی۳۸
۲۴-بازرسی۴۲
۲۵-بازرسی عینی۴۳
۲۶-بازرسی ویژه ۴۴
۲۷-کلاس بندی کالاهای کشاورزی و چگونگی نمونه برداری از آنها۴۵
۲۸-کالاهای کلاس یک ۵۰
۲۹-کالاهای کلاس دو ۵۰
۳۰-کالاهای کلاس سه ۵۲
۳۱-کالاهای کالای چهار۵۳
۳۲-کالاهای کلاس پنج ۵۵
۳۳-کالاهای کلاس شش۵۶
۳۴-کالاهای کلاس هفت ۵۸
۳۵-کالاهای کلاس هشت ۵۸
۳۶-کالاهای کلاس نه ۵۹
۳۷-کالاهای کلاس ده۶۱
فصل سوم بازرسی و جمع آوری آفات منطقه و چگونگی صدور گواهی بهداشت نباتی
۱-روش های جمع آوری نمونه حشرات ۶۳
۲-نگهداری شفیره و تخم حشرات ۶۵
۳-باز و پهن کردن (اتاله کردن) و خشک کردن حشرات۶۷
۴-تهیه پرپاراسیون لارو و حشره۶۸
۵-فرمول تهیه الکل های مختلف الغلضه۶۹
۶-تخمین میزان الودگی مزارع و باغات به آفات گیاهی۷۰
۷-محاسبه تخمین آلودگی دانه ها در انبار۷۴
۸-فهرست عوامل قرنطینه داخلی مزارع و باغ های کشور در ده ساله اخیر۷۸
۹-اقدامات بهداشت گیاهی برای جلوگیری از انتقال، ریشه کنی و کنترل عوامل قرنطینه داخلی در مناطق آلوده کشور۸۰
۱۰-مقررات صدور گواهی بهداشت نباتی برای کالاهای صادراتی۸۳
۱۱-اهداف و مسئولیت های مدیریت سیستم صدور گواهی بهداشت نباتی۸۴
۱۲-مسئولیت های بازرس۸۶
۱۳-جایگزینی گواهی بهداشت مفقود شده ۸۷
۱۴-مسئولیت های صادر کننده کالا ۸۸
۱۵-روند کار بازرسی و صدور گواهی بهداشت گیاهی۸۹
منابع۹۰

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق