آخرین مقالات

خانه » پروژه مالی » دانلود پروژه مالی بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

دانلود پروژه مالی بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۲

هدف و انگیزه انتخاب موضوع ……………………………………………………………………. ۲

فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۳

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………… ۳

نمونه آماری………………………………………………………………………………………………. ۳

استفاده کنندگان از تحقیق……………………………………………………………………………. ۳

تعریف واژه ها ………………………………………………………………………………………….. ۳

فصل دوم – مطالعات نظری

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. ۵

سیستم حقوق و دستمزد ……………………………………………………………………………. ۶

حسابداری حقوق و دستمزد ……………………………………………………………………….. ۶

لیست حقوق و دستمزد ………………………………………………………………………………. ۷

عوامل نظریه های حقوق و دستمزد …………………………………………………………….. ۸

کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد …………………………………………………….. ۹

سهم کارمند از سود در شرکت ………………………………………………………………… ۱۱

کنترلهای داخلی بر حقوق و دستمزد ………………………………………………………… ۱۱

کنترل پرداختهای حقوق و دستمزد ……………………………………………………………. ۱۳

مبلغ قابل پرداخت به کارکنان ……………………………………………………………………. ۱۴

سیاستهای کلی حقوق و دستمزد ……………………………………………………………….. ۱۴

کارکنان شرکت ……………………………………………………………………………………….. ۱۶

مزایا طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل ………………………………………………………….. ۱۶

مراحل ایجاد نظام طبقه بندی و ارزیابی ……………………………………………………… ۱۷

ضرورت و نقش ارزیابی مشاغل………………………………………………………………… ۱۷

فصل سوم – فرضیات تحقیق

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۲۰

موضوع فعالیت ……………………………………………………………………………………….. ۲۰

روشهای جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………. ۲۰

نمونه آماری……………………………………………………………………………………………. ۲۰

اهداف شرکت …………………………………………………………………………………………. ۲۰

کسور …………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

پرداخت ناخالص (حقوق ناخالص)………………………………………………………………. ۲۱

پرداخت خالص (خالص پرداختن)……………………………………………………………….. ۲۱

کسور حقوق و مزایا…………………………………………………………………………………. ۲۱

کسور اجباری حقوق و مزایا …………………………………………………………………….. ۲۲

کسور اختیاری حقوق و مزایا …………………………………………………………………… ۲۲

کارت مجموع درآمد (سابقه حقوق و مزایای) سالانه کارمند …………………………. ۲۳

اجزاء سیستم حقوق و دستمزد …………………………………………………………………. ۲۴

گزارشگری هزینه حقوق و بدهی ها …………………………………………………………… ۲۵

محاسبه حقوق و مزایا ……………………………………………………………………………… ۲۵

کسوران حقوق و مزایا …………………………………………………………………………….. ۲۶

حق بیمه …………………………………………………………………………………………………. ۲۶

مالیات ……………………………………………………………………………………………………. ۲۶

سایر کسورات ………………………………………………………………………………………… ۲۷

چکهای حقوق و دستمزد ………………………………………………………………………….. ۲۷

انتخاب نظام پرداخت حقوق و مزایا…………………………………………………………….. ۲۸

فصل چهارم- تحلیل نتایج

حقوق ماهیانه ………………………………………………………………………………………….. ۳۰

نحوه محاسبه مبلغ ساعت اضافه کاری……………………………………………………….. ۳۰

حق مسکن ………………………………………………………………………………………………. ۳۰

میزان عیدی کارکنان ……………………………………………………………………………….. ۳۰

حق اولاد…………………………………………………………………………………………………. ۳۰

حق بیمه …………………………………………………………………………………………………. ۳۰

شرایط پرداخت حق بیمه ………………………………………………………………………….. ۳۱

پیوستها ………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق