آخرین مقالات

خانه » پروژه مالی » دانلود پروژه مالی حسابداری انبارهای فنی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما )

دانلود پروژه مالی حسابداری انبارهای فنی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما )

دانلود پروژه مالی حسابداری انبارهای فنی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما )

فهرست مطالب

مقدمه ۱
درخواست اقلام انباری – اقلام تعمیری ۲
مراحل تحویل و تحول قطعه تعمیری ۶
عملیات انبار قطعات تعمیری در ارسال قطعه ۸
عملیات واحد برنامه‌ریزی کارگاه‌ها ۱۰
اقدامات انبار قطعات تعمیری در زمان دریافت قطعه تعمیر شده ۱۱
بازگشت قطعات تعمیر نشده به انبار ۱۲
اقدامات واحدها در رابطه با ارسال قطعات تعمیری به خارج ۱۲
دریافت قطعه از تعمیر ۱۶
اقدامات پس از تحویل قطعه به انبار ۲۱
پیدایش قطعه مفقودی ۲۲
نحوه درخواست اقلام مصرفی از انبار ۲۴
نحوه تحویل اقلام مصرفی از انبار ۲۵
سفارش اقلام انباری و خارج کردن اقلام مصرف شده از حسابهای دارائی‌ هما ۲۶
چگونگی تامین قطعات مورد نیاز قسمت مهندسی و تعمیرات که در انبار موجود نمی‌باشد ۲۸
دستور‌العمل استفاده از فرم scrap memo ۳۳
شرح فرم scrap ۳۸
شرح نمودار گردش فرم scrap memo ۴۱
اقدامات واحد قطعات تعمیری در رابطه با تعمیری‌ کلی هواپیما ۴۲
اشکالات در ارسال قطعات و اقدامات انبار تعمیری ۴۳
خروج قطعه از انبار برای فروش و یا امانت ۴۶
ارسال قطعات مصرفی برای تعمیر ۴۸
فعالیت واحد امور ایستگاه‌ها ۵۰
اقدامات واحد پیگیری قطعات تحت تعمیر ۵۴
اقدامات واحد حسابداری انبارها ۵۶
منابع و ماخذ ۶۵

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق