آخرین مقالات

خانه » پروژه مالی » دانلود پروژه مالی طراحی سیستم حسابداری شرکت پیمانکاری آب و فاضلاب

دانلود پروژه مالی طراحی سیستم حسابداری شرکت پیمانکاری آب و فاضلاب

فهرست مطالب

مقدمه

طراحی سیستم حسابداری شرکت سهامی آب منطقه ای فارس

طراحی زیر سیستمهای حسابداری

مدیریت مالی

دارائیهای ثابت ( ۱۶۹ ـ ۱۳۰)

دارائیهای نامشهود (۱۷۹ ـ ۱۷۰)

بدهیهای بلند مدت (۲۴۹ ـ۲۲۰)

حقوق صاحبان سرمایه (۲۹۹ ـ ۲۵۰)

حسابهای صورت سود و زیان(۸۹۹ ـ ۳۰۰)

بهای تمام شده کالای فروش رفته (۳۹۹ ـ ۳۵۰)

سربار کارخانه (۴۹۹ ـ ۴۰۰)

هزینه‌های توزیع و فروش (۵۹۹ ـ ۵۰۰)

هزینه‌های اداری (۶۹۹ ـ ۶۰۰)

سایر هزینه‌ها (۷۴۹ ـ ۷۰۰)

سایر درآمدها (۸۴۹ ـ ۸۰۰)

کسور درآمد (۸۹۹ ـ ۸۹۰)

نحوه کارکرد و ارتباط متقابل

تعداد کارکنان، تفکیک وظایف و نمونه فرمها

حسابداری دریافتها و پرداختها و قراردادها

حسابداری خرید

حسابداری فروش

حسابداری اموال

حسابداری حقوق و دستمزد

زیر سیستم حسابداری صنعتی و انبارداری

زیر سیستم بودجه

حسابرسی داخلی

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق