آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » مدیریت » دانلود پروژه مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم

دانلود پروژه مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم

بخش اول    ۹
مقدمه:    ۱۰
نوع تحقیق:    ۱۲
روش کتابخانه ای    ۱۲
انواع سند    ۱۴
ابزار گردآوری اطلاعات درروش کتابخانه ای    ۱۴
فیش    ۱۴
ویژگی‌های مدیران آموزشی    ۲۰
جنبه نوآوری تحقیق:    ۲۶
نتیجه گیری و پیشنهاد:    ۳۰
بخش دوم    ۳۵
فصل اول    ۳۶
تعاریف مدیریت    ۳۶
تعاریف مدیریت    ۳۷
فصل دوم    ۴۶
روش‌های تحقیق    ۴۶
روش‌های تحقیق    ۴۷
تحقیقات علمی‌بر اساس هدف    ۴۷
تحقیقات علمی‌بر اساس ماهیت و روش پژوهش تاریخی    ۵۰
تحقیق توصیفی    ۵۰
پژوهش تحلیل محتوا    ۵۳
پژوهش موردی:    ۵۴
پژوهش قوم نگاری    ۵۵
پژوهش آزمایشی (تجربی)    ۵۶
پژوهش شبه آزمایشی:    ۵۷
تحقیقات همبستگی یاهمخوانی    ۵۸
تحقیقات علی (پس رویدادی).    ۵۹
روش‌های گرد آوری اطلاعات    ۶۱
روش‌های کتابخانه ای:    ۶۱
روش‌های میدانی:    ۶۱
فصل سوم    ۶۳
تئوری‌های مدیریت    ۶۳
نظریه مدیریت علمی    ۶۴
نظریه مدیریت اداری    ۶۶
نظریه بوروکراسی    ۷۰
نظریه روابط انسانی    ۷۳
نظریه سیستم:    ۷۵
تعریف سیستم:    ۷۵
کاربرد نظریه سیستم در مدیریت    ۷۶
نظریه ترکیبی    ۷۸
علاقه برای محصول یا هدف:    ۷۹
علاقه برای پرسنل:    ۷۹
مدیریت کیفیت جامع    ۸۱
تعریف مدیریت کیفیت جامع در صنعت:    ۸۲
تعریف مدیریت کیفیت جامع در تعلیم و تربیت:    ۸۳
TOSIDPAR و دلالت‌های آن:    ۸۴
فصل چهارم    ۸۸
سازمان‌های یادگیرنده    ۸۸
ایجاد یک سازمان یادگیرنده:    ۸۹
سازمان یاد گیرنده :    ۸۹
ایجاد سازمان‌های یادگیرنده :    ۹۱
نتیجه گیری:    ۹۵
سازمان یادگیرنده و تعریف آن:    ۹۵
ویژگی‌های سازمان‌های یادگیرنده از نظر دکتر الوانی:    ۹۶
مبانی اساسی:    ۹۷
تعریف و توصیف مدرسه یادگیرنده:    ۹۸
ویژگی‌های مدرسه یادگیرنده :    ۹۹
استقرار مدرسه یادگیرنده :    ۱۰۲
اقدامات کلیدی برای تسهیل مدرسه یادگیرنده :    ۱۰۳
فصل پنجم    ۱۰۵
مدیریت کیفیت فراگیر    ۱۰۵
«مدیریت کیفیت فراگیر»    ۱۰۶
ادواردز دمینگ کیست و پیشنهادش برای تعلیم و تربیت چیست؟    ۱۰۶
اصول مدیریتی دکتر دمینگ:    ۱۰۹
کاربرد فلسفة مدیریت دمینگ در مدارس:    ۱۱۱
بینش، مالکیت و تعهد: ابتدای مدیریت کیفی فراگیر در مدرسه:    ۱۱۳
سه کارکرد بینش:    ۱۱۴
تعهد- چالش راستین بینش:    ۱۱۵
مالکیت به منزله ندای تعهد:    ۱۱۶
تعریف مدیریت کیفی فراگیر در بافت آموزش و پرورش:    ۱۱۶
اجرای مدیریت کیفی و فراگیر    ۱۱۸
سه کیفیت نرم افزاری در مدیریت کیفی فراگیر    ۱۱۹
اولین جزء تشکیل دهنده مدیریت کیفی فراگیر:    ۱۲۰
دومین جزء تشکیل دهنده مدیریت کیفی فراگیر:    ۱۲۰
سومین جز تشیکل دهنده مدیریت کیفی فراگیر:    ۱۲۰
چهارمین جز تشکیل دهنده مدیریت کیفی فراگیر:    ۱۲۰
پنجمین جز تشکیل دهنده مدیریت کیفی فراگیر:    ۱۲۰
فصل ششم    ۱۲۱
مطالعات موردی    ۱۲۱
«مطالعات موردی در مدیریت آموزشگاهی»    ۱۲۲
خواهر خواندگی مدرسه ای    ۱۲۲
هم دلی محصول هم فکری است    ۱۲۷
فعالیت‌های تعاملی برای هم افزایی بیشتر    ۱۲۸
فصل هفتم    ۱۳۳
مدیریت دانش    ۱۳۳
مقدمه:    ۱۳۴
مدیریت دانش در مدارس    ۱۳۶
اصول مدیریت دانش    ۱۳۷
نظام مدیریت مدرسه محور ساختاری اثر بخش برای مدیریت دانش    ۱۳۹
۱٫    عدم تمرکز:    ۱۳۹
۲٫    مشارکت:    ۱۴۰
۳٫ پژوهش محوری    ۱۴۱
۴٫    دانش و مهارت:    ۱۴۲
۵٫    اطلاعات (و ارتباطات موثر)    ۱۴۲
مطالعه موردی:    ۱۴۴
۶٫    ارزشیابی عملکرد و پاداش:    ۱۴۵
نقش ارزش‌ها در مدیریت دانش    ۱۴۶
پیش زمینه‌های دانش افرینی:    ۱۵۰
فصل هشتم    ۱۵۱
کارکردهای مدیریت    ۱۵۱
کارکرد‌های مدیریت    ۱۵۳
برنامه ریزی:    ۱۵۳
مراحل برنامه ریزی:    ۱۵۵
برنامه ریزی آموزشی:    ۱۵۷
سازماندهی:    ۱۵۸
الف ) تقسیم کار:    ۱۶۱
ب) اختیار و مسئولیت:    ۱۶۲
ج) روابط منطقی:    ۱۶۳
کارگزینی:    ۱۶۴
رهبری:    ۱۶۶
هماهنگی:    ۱۷۰
اصول هماهنگی:    ۱۷۲
ارتباطات:    ۱۷۶
تعریف ارتباطات و اهمیت آن:    ۱۷۷
انواع ارتباطات:    ۱۷۹
۱-    ارتباط عمودی:    ۱۷۹
۲-    ارتباط افقی:    ۱۷۹
۳- ارتباطات مورب:    ۱۷۹
بودجه:    ۱۸۱
اصول بودجه:    ۱۸۱
تهیه و تنظیم بودرجه:    ۱۸۲
۱-    بودجه متداول:    ۱۸۲
۲-    بودجه برنامه ای:    ۱۸۲
فصل نهم    ۱۸۵
مدیران و خلاقیت    ۱۸۵
«نقش مدیران در خلاقیت و نوآوری در آموزشگاهها»    ۱۸۶
فرآیند تفکر خلاق    ۱۸۹
۱- آمادگی    ۱۸۹
۲- پرورش دادن:    ۱۹۰
۳-    بینش:    ۱۹۰
۴-    تعیین روایی بینش:    ۱۹۰
کاوشگری:    ۱۹۱
اثرات آموزشی و پرورشی:    ۱۹۲
ترجمه مقاله انگلیسی    ۱۹۴
مرکز EPPI    ۱۹۹
اولین بازنگری    ۲۰۴
چالش‌های موجود در پروسه بازنگری    ۲۰۵
منابع و مآخذ   ۲۰۹

مقدمه:

در جهان امروز توسعه هدف اصلی جوامع و از مهمترین سیاستگذاری‌های دولت‌ها محسوب میگردد. بدیهی است که توفیق جوامع در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی در گرو برخوردای از یک نظام آموزشی منسجم و پویاست و مدیریت موثر نقش اساسی در هدایت نظام آموزشی در نیل به اهداف توسعه بر عهده دارد.

از زمان تشکیل آموزش و پرورش، به صورت رسمی‌در کشورها حدود یک قرن می‌گذرد در خلال این مدت نظام آموزشی در اثر تحولاتی که در سطح جامعه رخ داده است ازجهات گوناگون وسعت و گستردگی پیدا کرده است و این امر اهداف، وظایف و مسئولیت‌های آن را پیچیده تر و اداره امور را به مراتب دشوارتر نموده است.

رسالت اساسی آموزشی و پرورش تربیت انسان سالم و سازنده است براین اساس مدیران فقط بازگوکننده بخشنامه‌ها ومجری آئین نامه‌ها وناظر بر اجرای برنامه‌ها‌ی رسمی‌ نیستند بلکه وظیفه دارند فعالیت‌های مدرسه را در جهت اهداف متعالی تربیت، سازندگی دانش آموزان و در نهایت موفقیت جامعه هدایت نمایند.

پس، مدیران آموزشی حال و آینده موظف هستند که با تعاریف و کارکردهای مدیریت، نظریه‌ها و تئوریهای مدیریت، راه، روش و اصول جدید مدیریت (سازمان‌های یادگیرنده، مدیریت مشارکتی، مدیریت خلاق، مدیریت دانش، مدیریت کیفیت فراگیر آشنایی کامل داشته باشند تا بتوانند محیطی دلپذیر و رضایت بخشی برای فعالیت پرسنل فراهم آورند.)

به امید آنکه مدیریت آموزش و پرورش، امری عادی و مرسوم تلقی نشود و مدیران آموزشی در چارچوب صرف اعمال ضوابط، بایدها و اتکاء به قدرت رسمی، محبوس ومحدود نگردد، بلکه بیش از آن، زمینه برای ایجاد و توسعه روابط انسانی به ویژه مدیریت آموزشی فراهم گردد.


نوع تحقیق:

روش کتابخانه ای

روش‌های کتابخانه ای در تمامی‌تحقیقات علمی‌مورد استفاده قرار می‌گیرد، ولی در بعضی از آن‌ها در بخشی از فرآیند تحقیق از این روش استفاده می‌شود و در بعضی از آن‌ها مانند این تحقیق، موضوع تحقیق از حیث روش، ماهیتا کتابخانه ای است و از آغاز تا انتها متکی بر یافته‌های تحقیق کتابخانه ای است.

در مهارت تحقیق کتابخانه ای، آشنایی با نحوه استفاده از کتابخانه است؛ یعنی ما باید از روش‌های کتابداری، نحوه استفاده از برگه دان و ثبت مشخصات کتاب، نحوه‌ی جستجوی کتاب در کتابخانه و نیز رایانه‌های آن مقررات بهره برداری و سفارش کتاب ونظایر آن اطلاع حاصل نماییم.

برای این کار لازم است با مطالعه منابع مربوط و نیز استفاده از تجارت دیگران و همچنین راهنمایی کتابداران کتابخانه‌ها مهارت لازم را به دست آورند.

شیوه‌ی جستجوی کتاب یا منبع مورد نیاز در کتابخانه است. برای این کار معمولا کتابخانه ها، برگه دان‌ها یا کارتهای ویژه‌ای در اختیار دارند که به سه شکل تنظیم شده است: ۱٫ بر اساس عنوان کتاب، ۲٫ براساس موضوع، ۳٫ بر اساس نام مولف

همچنین این اطلاعات در رایانه‌های کتابخانه‌ها ذخیره سازی شده که مراجعان می‌توانند آن‌ها را بازیابی کنند. بنابراین، ما می‌توانیم با استفاده از این شکل‌ها کتاب یا دیگر منابع مورد نظر را در برگه دان‌ها بیاییم و شماره ثبت کتاب را که معمولا در گوشه بالا و سمت چپ کارت یا برگه برای کتب لاتین و در سمت راست آن برای کتب فارسی نوشته شده است روی کاغذ یا فرم ویژه یاد داشت کند و به کتابدار تحویل دهد.

هر کتابخانه آیین نامه و مقررات خاصی دارد و محقق باید به مفاد این آیین نامه که معمولا از روی دیوار جعبه اعلانات نصب شده ، یا نزد کتابدار است، آشنا شود و مطابق آن به عضویت کتابخانه در آید یا از آن بهره برداری کند.

کتابداران ماموریت راهنمایی متقاضیان و نیز تامین خدمات مورد نیاز را دارند و ما در هر زمان می‌توانیم از راهنمایی و مساعدت آن‌ها بهره مند شویم.

در کتابخانه‌ها به طور کلی دو دسته منبع وجود دارد: اول ، منابعی که به امانت داده می‌شود و ما می‌توانیم مطابق مقررات کتابخانه آن‌ها را به امانت ببریم؛ دوم، منابعی که به امانت داده نمی‌شود و ما صرفا مجاز هستیم ‌در محل کتابخانه از آن‌ها استفاده کنیم. این منابع عبارتند از : فرهنگ ها، کتابهای مرجع، اطلس ها، مجلات، آرشیوها، برخی اسناد و مدارک.

کتابخانه‌ها از حیث دسترسی ما به منابع به سه گروه تقسیم می‌شوند: ۱٫ کتابخانه‌های باز، که در آن‌ها ما می‌توانیم آزادانه بین قفسه رفت و آمد کرده، کتابها را مورد وارسی قرار دهیم و کتاب مورد نظر خود را انتخاب کنیم. ۲٫ کتابخانه‌های بسته، که در آن‌ها ما امکان دسترسی به منابع را به طور مستقیم نداریم باید کلیه تقاضاهای خود را به کتابدار تحویل دهیم. ۳٫ کتابخانه‌های نیمه باز، که در آن‌ها بخشی از منابع مستقیما در دسترس ما قرار دارد (بخش جراید، مرجع و …) و بخشی دیگر در اختیار کتابداران است.

انواع سند

در مطالعات کتابخانه ای اسناد گوناگونی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اعم از آن که تحقیق به روش کتابخانه ای انجام شود ویا اینکه بخشی از فرآیند تحقیق را مطالعات کتابخانه ای تشکیل دهد.

اسناد عمده در مطالعات کتابخانه ای عبارتند از : کتاب، میکروفیلم، میکروفیش، دیسکها، دیسک‌های رایانه ای، بانک‌های اطلاعاتی، مقاله‌ها و مجله ها، اسناد اصل، اسناد دولتی، نشریه‌های رسمی‌دولتی، اسناد شخصی و خصوصی، مطبوعات، آمارنامه‌، اسناد صوتی و تصویری و …

ابزار گردآوری اطلاعات درروش کتابخانه ای

این ابزارها بسته به نوع سند و هدف ما از گردآوری اطلاعات و نوع آن متفاوت است. عمده ترین ابزاری که در تحقیق کتابخانه ای برای جمع‌آوری اطلاعات از آن استفاده می‌شود عبارتند از : فیش، جدول و فرم، پرسشنامه استخراج اطلاعات، نقشه و کروکی.

فیش

ابزاری است از جنس کاغذ یا مقوا که ما بخشی از یک متن مورد مطالعه را که در رابطه مساله تحقیق خود می‌یابیم، روی آن ثبت نموده یا الصاق می‌نماییم.

فیش‌ها انواع گوناگونی دارند؛ یعنی بر اساس سطح اطلاعات مربوط یا موضوع و نیز حجم مطلب انتخاب شده از متن متفاوتند.

متن مورد استفاده برای ثبت در فیش ممکن است عین مطلب و به صورت نقل قول مستقیم یا برداشت ما از مطلب و به صورت نقل قول غیر مستقیم یا ترجمه از متن به زبان دیگری باشد، یا همچنین ممکن است چکیده مطالب مورد مطالعه ، مشاهده، ثبت و ضبط مطالب به دست آمده باشد . در هر فیش ثبت اطلاعات چند بخش وجود د ارد که عبارتند از:

  1. بخش اطلاعات مربوط به منبع یا اثری که اطلاعات از آن گرفته می‌شود شامل نام اثر، نام نویسنده و مترجم، مشخصات اثر از قبیل نام ناشر، شماره چاپ، زمان نشو و … برای صرفه جویی در این امر ما می‌توانیم بر اساس کتابشناسی اولیه که برای تحقیق خود انجام داده به هر یک از منابع مربوط کد مخصوصی اختصاصی دهیم. سپس درهنگام فیش برداری از منابع به درج شماره کد بر روی فیش اکتفا کنیم.
  2. بخش اطلاعات درباره موضوع مورد مطالعه و متن ثبت شده در فیش. این اطلاعات شامل عام و کلی و فرعی بودن مطلب، موضوعات جانبی ، نوع مطلب شامل نقل، ترجمه ، تلخیص و غیره.
  3. بخش اطلاعات در مورد فیش ، این اطلاعات درباره خود فیش است، شامل کد فیش یا شماره مسلسل، کد فیش‌های مکمل، تاریخ فیش برداری و نام فیش‌نویسان.
  4. بخش ثبت یا الصاق متن، این بخش فضای عمده فیش را به خود اختصاص می‌دهد. در حاشیه یاذیل این بخش فضای خاصی به نظر فیش بردار یا محقق اختصاص داده می‌شود تا نظر خود را در آن یادداشت نماید.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با توجه به مطالب نوشته شده در داخل متن به صورت تحلیل شخصی بوده است.و در مواردی که اطلاعات در زمینه‌ی کم بوده با مراجعه به کتابهای مربوطه تجزیه و تحلیل انجام پذیرفته است.

تحقیقاتی که نوعاً کتابخانه ای هستند واطلاعات به وسیله ابزارهای سنجش مربوط نظیر فیش، جدول، کارت و امثال آن گردآوری میشود، از نوع تحقیقات کیفی هستند. چون مطالب به صورت کمی‌نیست وجنبه آماری ندارد معیار و مبنای دیگری غیر از روش‌های آماری در این گونه تحقیقات مورد توجه قرار می‌گیرد. به طور کلی در تجزیه و تحلیلهای کیفی ازعقل و منطق و تفکر و استدلال استفاده می‌شود. یعنی ما با استفاده از کتابها اطلاعات لازم را به دست می‌آوریم و با تفکر واستدلال خود آن‌ها را تجزیه وتحلیل می‌کنیم.

ضرورت تحقیق و تجزیه و تحلیل:

یکی از وجوه مشخص عصر ما، رشد وتوسعه نظام‌های آموزشی است.همان طور که می‌دانیم تقاضا برای آموزش زیاد شده است یعنی تعداد دانش‌آموزان افزایش یافته وقتی دانش آموزان زیاد شوند مدارس زیادی باید تاسیس شود معلمان بیشتری استخدام شوند و سرمایه‌گذاری آموزشی هم باید بیشتر شود از طرف دیگر، ضرورت تغییر در تصمیم گیری، بهبود کیفی آموزشی، نقش مدیریت نظام آموزشی را به وظیفه ای پر مسئولیت تبدیل ساخته است.

نظام‌های آموزشی، به این امر پی بردند که بدون مدیریت و رهبری، قادر نخواهند بود که پاسخگوی مسئولیت‌های خودشان باشند.

وقتی مردم اهمیت آموزش وپرورش را درک کنند حساسیت بیشتری پیدا می‌کنند و روش‌ها و شیوه‌های علمکرد مدارس مورد سئوال واقع می‌شود مثلا دیگر روش‌های سنتی را قبول ندارند یا اینکه شیوه‌های آموزشی کشور خود را با شیوه‌های کشور‌های پیشرفته مقایسه می‌کنند اینجاست که نظام‌های آموزشی بر می‌آیند تا شیوه‌های آموزشی خود را تغییر دهند.

نیاز به مدیریت و رهبری، در همه زمینه‌های فعالیت اجتماعی، محسوس و حیاتی است. این نیاز، به ویژه، در نظام‌های آموزش و پرورش اهمیت بسیار دارد، زیرا که آموزش و پرورش نقش اساسی در گردش امور جامعه و تداوم و بقای آن بر عهده دارد و رهبری ومدیریت اثر بخش، لازمه تهیه اجرای برنامه‌های آموزش و پرورش نتیجه بخش است.

امروزه تقریبا در همه نظام‌های آموزش و پرورش، نگرش مثبتی نسبت به امر آموزش و مدیریت ملاحظه می‌شود و گسترش روزافزون نظام آموزشی باعث شده که مسئله مدیریت و رهبری در آموزش و پرورش بیش از پیش اهمیت پیدا کندولی با همه این‌ها مدیریت آموزشی هنوز جایگاه اساسی خود را در نظام آموزشی پیدا نکرده است ونیاز به تحقیق و پژوهش در این زمینه زیاد است.

وجود مسائلی نظیر افت تحصیلی، ترک تحصیل، عدم کارآیی فارغ التحصیلان، ناتوانی برخی مدیران در حل مسائل و مشکلات آموزشی و تقاضا برای بهبود کیفی عملکردها از یکسو، و گسترش روز افزون علوم و فنون و پیچیده تر شدن شرایط اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه، مطرح شدن اندیشه‌های نو و گوناگون در تعلیم و تربیت و تغییر شیوه‌های مدیریت و رهبری از سوی دیگر ضرورت وجود مدیران آموزش دیده و ماهر را که بتوانند امور و فعالیت‌های مدرسه را در جهت نیل به اهداف کلی و جزئی تعلیم و تربیت هدایت نمایند پیش از بیش نمایان ساخته است. پس برای اینکه چنین مدیرانی را درجامعه داشته باشیم در زمینه مدیریت آموزشی تحقیق و پژوهش فراوانی ضرورت دارد تا جایگاه واقعی مدیریت آموزشگاهی تبیین شود و مدیران آموزشی هم مهارت‌های لازم را در این زمینه به دست آورند.

بدون تردید، اثر بخشی و کارایی موثر هر سازمان، موسسه و آموزشگاه به توانایی، مهارت و تخصص نیروهای انسانی، بویژه مدیریت آن‌ها بستگی دارد. امروزه فردگرایی و انحصار طلبی در مدیریت‌ها زیر سئوال است. آنچه در تحقیق و پژوهش‌ها در زمینه مدیریت‌ آموزشی آشکار می‌گردد نقش مشارکت گروهی، استفاده از حداکثر استعدادهای افراد، اندیشیدن، تحرک مغزی، بحث و گفتگو، اشتراک و تفاهم و درک، بازنگری و ارزیابی و به طور کلی ارتباطات مطلوب بین افراد است.

اینک که دولت محترم و بخصوص وزارت آموزش و پرورش مصمم هستند در جهت تحول اداری و طرح مدرسه هوری آموزش و پرورش قدم بگذارند لازم است در گام اول تربیت مدیران لایق ، متخصص و اثر بخش در راس ادارات کل، مناطق و نواحی، قسمت‌های مختلف ادارات و خصوصا مدیریت آموزشگاه‌ها را سر لوحه کار خود قرار دهند زیرا دانش، تجربه و استعداد شرط مدیریت اثر بخش می‌باشد. لازمه دانش نیز مجهز بودن به علم روز ، تکنولوژی و ارزیابی توان علمی‌همه کارکنان آموزشی و پروش می‌باشد زیرا اعتقاداین است که متولیان فرهنگ و تربیت باید جویبار ، پویا و روان باشند نه ساکن و ثابت.

رهبری آموزشی به معنای یاری ومدد به بهبود کارآموزشی، حمایت، تقویت، یاری و مساعدت و سرانجام همکاری کردن است، نه دستور دادن .

پس اگر مدیران تربیت یافته و شایسته در راس مدارس قرار گیرند کیفیت آموزش و پرورش به طور فزاینده‌ای بهبود خواهد یافت. بسیاری از مشکلات جسمانی، روانی ، آموزشی، اجتماعی ، خانوادگی و ارتباطی دانش آموزان از طریق مدیریت آگاه و شایسته در همان مدرسه به نحو مطلوب حل و فصل خواهد شد. داشن آموزان و معلمان به تلاش بیشتر برانگیخته می‌شوند و با ایجاد جو مناسب وهمکاری لازم موجبات تحقق هدف‌های آموزش و پرورش فراهم می‌آید. در نتیجه، مدیریت آموزش و پرورش که به هدایت فعالیت‌های اصلی فرآیند کمال می‌پردازد محور اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت‌ها به حساب می‌آید. پس با توجه به مطالب فوق، واقعیت مدیریت آموزشی، ضرورت تحقیق و تجزیه و تحلیل آشکار می‌شود.

 

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق