آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » معماری » دانلود پروژه معماری سرویس گرا

دانلود پروژه معماری سرویس گرا

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه معماری سرویس گرا :
معماری سرویس گرا (پایان نامه کامپیوتر)
فهرست مطالب
پیش گفتار
چکیده
فصل اول
۱-۱- مقدمه
۱-۱-۱ – معماری سرویس گرا چیست؟
۲-۱-۱- ویژگی های سیستم های مبتنی بر معماری سرویس گرا
۳-۱-۱- آماده شدن برای معماری سرویس گرا
۲-۱- معرفی
۳-۱- ویژگیهای سرویس و محاسبات سرویس گرا
۴-۱- نرم افزار به عنوان سرویس
۵-۱- مفهوم معماری سرویس گرا
۶-۱- معماری سرویس گرای مقدماتی
۷-۱- معماری سرویس گرای توسعه یافته
۸-۱- نیازمندیهای معماری سرویس گرا
فصل ۲ معماری سرویس گرا
۱-۲- مقدمه
۲-۲- محرک های تجاری در رویکردی جدید
۳-۲- معماری سرویس گرا به عنوان یک راه حل
۱-۳-۲- تجزیه و تحلیل و طراحی شی گرا
۲-۳-۲- طراحی بر مبنای جزء
۳-۳-۲- طراحی سرویس گرا
۴-۳-۲- طراحی بر مبنای واسط
۵-۳-۲- معماریهای برنامه های کاربردی لایه ای
۴-۲- نگاهی دقیق تر بر معماری سرویس گرا
۱-۴-۲- جنبه های عملکردی
۲-۴-۲- جنبه های کیفیت سرویس
۳-۴-۲- همکاری SOA
۴-۴-۲- نقش ها در معماری سرویس گرا
۵-۴-۲- عملیات در معماری سرویس گرا
۶-۴-۲- سرویس در بافت SOA
۷-۴-۲- سرویس در برابر اجزاء
۵-۲- مزایای معماری سرویس گرا
۱-۵-۲- بالا بردن دارایی های موجود
۲-۵-۲- مجتمع سازی و اداره کردن راحت تر پیچیدگی
۳-۵-۲- پاسخگویی بیشتر و خرید و فروش سریعتر
۴-۵-۲- کاهش هزینه و افزایش استفاده مجدد
۵-۵-۲- آمادگی در برابر حوادث
فصل ۳ معماری سرویس وب
۱-۳- مقدمه
۲-۳- سرویس وب چیست؟
۳-۳- مدل چند لایه مبتنی بر XML-Web service
۱-۲-۳- برخی از ویژگیهای سرویس های وب
۴-۳- قابلیت عملکرد متقابل سرویس های وب
۱-۱-۳-۳- انگیزه های مالی برای معماری سرویس گرا
۲-۱-۳-۳- خصیصه های معماری سرویس وب
۳-۱-۳-۳- سازمان قابلیت عملکرد متقابل سرویس های وب
۴-۱-۳-۳- خصوصیات گزارش
۵-۱-۳-۳- موارد کاربردی و سناریوی مورد استفاده
۶-۱-۳-۳- برنامه های کاربردی نمونه
۷-۱-۳-۳- ابزارهای تست
۲-۳-۳- گزارش بر مبنای WS-I
۱-۲-۳-۳- سناریوی مورد استفاده یک طرفه
۲-۲-۳-۳- سناریوی مورد استفاده تقاضا / پاسخ همزمان
۳-۲-۳-۳- سناریوی مورد استفاده تماس برگشتی اولیه
فصل ۴ انتخابهای تکنولوژی
۱-۴- انتخابهای تکنولوژی
۲-۴- مقدمه
۱-۲-۴- مزایای سرویس های وب
۲-۲-۴- معایب سرویس های وب
۳-۴- لایه های پشته معماری سرویس گرا
۱-۳-۴- حمل و نقل
۲-۳-۴- پروتکل تبادل سرویس
۳-۳-۴- شرح سرویس
۴-۳-۴- سرویس
۱-۴-۳-۴- سرویس وب و J2EE
۲-۴-۳-۴- چارچوب کاری احضار سرویس وب
۳-۴-۳-۴- برخی ملاکهای مؤثر در انتخاب چهارچوبها
۵-۳-۴- فرآیند تجاری
۶-۳-۴- بایگانی سرویس
۱-۶-۳-۴- درخواست مستقیم
۲-۶-۳-۴- انتشار جمعی ساده
۳-۶-۳-۴- استفاده از دایرکتوری
۷-۳-۴- سیاست
۱-۷-۳-۴- استانداردهای نوظهور برای سیاست
۸-۳-۴- امنیت
۹-۳-۴- معاملات
۱-۹-۳-۴- استانداردهای نوظهور برای معاملات
– WS-Coordination
– WS-Transaction
پشتیبانی نگهداری برای سرویس وب
۱۰-۳-۳- مدیریت
نتیجه گیری
خلاصه
پیوست
منابع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق