آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » معماری » دانلود پروژه معماری مساجد

دانلود پروژه معماری مساجد

::

توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه معماری مساجد :

معماری مساجد

فهرست مطالب

مساجد ۵
پیش گفتار ۱ ۵
حضور مسجد در بازار تهران ۲۴
درامد: ۲۶
سیرگسترش مسجد در بازار تهران: ۲۷
تنوع مساجد: ۲۸
تعدد مساجد: ۳۰
پراکندگی مساجد: ۳۱
نمود مسجد در بازار: ۳۳
مساجد عمده بازار: ۳۵
مسجد جامع: ۳۶
مسجد شاه(امام خمینی): ۳۹
نگاهی به تفاوت‌های بصری مساجد جامع و امام: ۴۱
دیگر ویژگی‌های مساجد: ۴۴
و سخن اخر: ۴۵
مسجد جامع تهران یا جامع عتیق ۴۵
مقدمه ۴۵
ساختار و تاریخچة مسجد ۴۷
جلوه‌های معماری و کتیبه‌ها ۵۳
موقوفات مسجد ۵۶
ائمة جماعت و وعاظ مسجد ۵۷
مسجد جامع تهران و حوادث تاریخی ۶۰
امور فرهنگی- علمی مسجد جامع ۶۸
گنجینة قران کریم ۶۹
کتابخانة قرانی مسجد جامع چهل‌ستون ۷۰
پانوشتها: ۷۱
مساجد تاریخی ۷۴
مسجد شاه ( امام خمینی) تهران ۷۴
مقدمه ۷۴
پیشینة تاریخی مسجد ۷۵
اوضاع سیاسی- اجتماعی و مذهبی عصر قاجار ۷۷
ساختار مسجد ۷۹
کتیبه‌های معماری ۸۰
توصیف سیاحان از مسجد شاه ۸۲
وقفنامه و موقوفات ۸۳
امامان جمعه و جماعت، وعاظ و مدرسان مسجد ۸۴
کتابخانة مسجد ۸۶
مسجد شاه و رویدادهای تاریخی ۸۷
۷٫ اعتراض علیه وهابیها: ۹۰
۸٫ در دوران حکومت پهلوی: ۹۰
وضعیت مسجد امام خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۹۱
پانوشتها: ۹۳
مسجد و مدرسة عالی سپهسالاری(شهید مطهری) ۹۵
مقدمه ۹۵
تاریخ ساخت و چگونگی بنا ۹۶
شرح حال واقف ۹۸
عصر سپهسالار و اقدامات او قبل از تاسیس مسجد و مدرسه ۹۹
وقفنامه‌های مسجد ۱۰۰
موقوفات طبق وقفنامه ۱۰۳
ساختار مسجد و مدرسه ۱۰۴
۱٫مهندس ناظر،طراح و معمار ۱۰۴
۲٫ خصوصیات معماری و توصیف جغرافیایی ۱۰۵
۳٫ مرافق موجود ۱۰۸
هنرهای تزیینی ۱۰۸
تولیت و متصدیان امور مسجد ۱۱۲
۱٫نایب متولیان ۱۱۲
۲٫ ائمة جماعات ۱۱۵
۳٫وعاظ مسجد ۱۱۶
کتابخانه ۱۱۷
تاسیس و توصیف کتابخانه ۱۱۷
۲٫ تعداد کتابهای موجود در این کتابخانه ۱۱۸
۴٫ مدیران کتابخانه ۱۲۰
تغییرو تحولات صورت یافته در کتابخانه در طول زمان ۱۲۱
اموزش در مسجد و مدرسة عالی شهید مطهری ۱۲۴
۱٫ مدرسان مدرسه ۱۲۶
مرحوم مدرس اولین مؤسس برنامة رسمی مدرسه ۱۲۷
دگرگونیهای مسجد و مدرسه از اغاز تا کنون ۱۲۷
منابع و ماخذ ۱۳۴
مساجد
پیش گفتار ۱
در میان اندامهای درون شهری هر شهر و روستا، نیایشگاه همیشه جای ویژه خود را داشته و دارد و از اندامهای دیگر نمایان تر و چشمگیرتر است و از اینروست که همه جا در دل ابادی جای گرفته است.(۱)
نیاشگاه چون بزرگترین ساختمان ابادی بوده در اغاز نیازی بدان نداشته که نشانی ویژه داشته باشد و خود بخود نگاه هر گذرنده‌ای را بسوی خود میکشیده اما پس از گسترش ابادی نخست با افراشتن درگاهها و نهادن ماهرخ و توق بر بلندترین جای ان و سپس با ساختن میل و برج و مناره در کنار و نزدیک ان باشندگان ابادی و گذریان بیگانه را به نیایشگاه راهنمائی میکردند. مسجد بر دیگر نیایشگاهها همان برتری را داشته که اسلام بر دیگر کیشها و چنان خوب بوده و هست که اذینها را می‌اراید و نیازی بستایش ندارد و ما در اینجا تنها میگوئیم که چگونه بوده و چگونه شده است(اگر بتوانیم). هنر اسلامی( بویژه معماری ان) بر پنچ پایه مردم واری، خودبسندگی، پرهیز از بیهودگی، بهره‌گیری از پیمون(مدول) و نیارش (اساتیک) و درون گرائی نهاده و بی انکه خواسته باشیم خود سنائی کنیم هنرمندان مسلمان ایران بیش از دیگران بدانها پای بند بوده‌اند…

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق