آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » مدیریت » دانلود پروژه مقایسة عوامل موثر بر فشار روانی بر دانشجویان غیرشاهد و شاهد شهر تهران

دانلود پروژه مقایسة عوامل موثر بر فشار روانی بر دانشجویان غیرشاهد و شاهد شهر تهران

فصل اول :

مقدمه ……………………………….. ۲

بیان مسئله …………………………… ۴

پرسشهای تحقیق ………………………… ۷

اهمیت و ضرورت تحقیق …………………… ۷

اهداف تحقیق ………………………….. ۸

فرضیه‌های تحقیق ……………………….. ۹

محدودیتهای تحقیق ……………………… ۹

تعاریف عملیاتی ……………………….. ۱۰

فصل دوم :

نظریه و تئوریها ………………………. ۱۴

پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج کشور ….. ۶۴

فصل سوم :

مقدمه ……………………………….. ۹۱

روش تحقیق ……………………………. ۹۱

جامعه آماری ………………………….. ۹۱

نمونه آماری…………………………… ۹۲

روش نمونه گیری ……………………….. ۹۲

ابزار اندازه گیری …………………….. ۹۲

نحوه جمع آوری اطلاعات ………………….. ۹۳

چگونگی گردآوری اطلاعات …………………. ۹۳

روشهای آماری …………………………. ۹۴

فصل چهارم :

تجزیه و تحلیل داده‌ها ………………….. ۹۶

جداول و نمودارها………………………. ۹۶

فصل پنجم :

بحث و نتیجه گیری ……………………… ۱۰۹

پیشنهادات ……………………………. ۱۱۱

منابع ……………………………….. ۱۱۳

پیوست ……………………………….. ۱۱۸

مقدمه :

موضوع اصلی تحقیق بررسی تاثیر فشار روانی[۱] بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه شاهد شهر تهران

نظر شخصی در باره تعاریف عملکرد تحصیلی یعنی سنجیدن عملکرد یاد گیرندگان و مقایسه نتایج حاصله با هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری در این باره است

وقتی از طریق آزمونها دانشجویان با دانش آموزان سنجش می شوند این سنجش باعث می شود تا عملکرد هابه صورت واقع نمایان شود .

یک تحلیل اسنادی از واکنشها و عملکرد های دانشجویان به بازدهای تحصیلی آنها فرض می کند که دانشجویان به طور فسخی علل موفقیت و شکست خودرا شناسایی می کند و این فراین اسنادی نه تنها در اسناد دادن به علل خاص و واحد از قبیل استعداد ، کوشش ،‌دشواری ، شانسی و فشارهای روحی و روانی است . بلکه همین طور در استنباطهای مربوط به ابعاد اسنادی از قبیل درونی بودن و قابلیت کنترل نیز وجود دارد بعضی از دانشجویان عملکرد و نتایج تحصیلی خوبی دارند که عموما موفقیت خود را درون سازی می کنند . حال آن که دانشجویان نا موفق براهمیت علی عوامل محیطی تاکید می ورزند اما این الگوی اسنادی ممکن است وابسته به چندین فرایند مربوط به هم از جمله سوگیریهای خدمت به خود ، خبر پردازی منطقی و ملاحظات خود – شناساندن باشد . [۲]

اسنادها همچنین به صورتی نظام دار به انتظارات مربوط به عملکرد آینده دریک درس  و ای تحصیل و همین طور به واکنش نسیت به باز خود دریافتی از آزمون پیوند دارند طیق یک الگوی چند وجهی پیون اسناد روان و عواطف ، این روابط میان روان و اسنادها هم در سطح چند وجهی و هم در سطوح واحد به وقوع می پیوندند. به علاوه اسنادها بر رفتار اثر دارند ، زیرا بعضی از الگوهای اسنادی منجر به عملکرد ضعیف، کاهش پایداری درماندگی و ناتوانی در طب کمک کارهای درسی می شود . چندین تحقیق نشان داده است که اسنادپس داده به عوامل قابل کنترل و ناپا یدار ممکن است عملکردهای تحصیلی را  را پس از شکست تسهیل کند .

( کریمی ، ۱۳۸۲ص ۱۲۶)

راههای دیگر وجود دارد برای این که عملکردهای را بتوانیم مشاهده کنیم و آن را مورد سنجش قرار دهیم  برای سنجیدن عملکرد دانش  آموزان یا دانشجویان می توان ازطریق ارزشیابی کردن عملکرد یا امتحان و ‍آزمون استفاده کرد.

بیان مسئله :

فشار روانی به طبقه ای کلی از مشکلات اشاره می کند که وجه تمایزشان از سایر مشکلات این است که در فشار روانی به فشارهایی که بر سیستم وارد می شود و واکنش سیستم در برابر آنها توجه می شود، سیستم می تواند فیزیولوژیک ، اجتماعی یا روان شناختی باشد.(صبوری،۱۳۷۷،ص ۲۲)

فشاری روانی بخش عمده زندگی روز مره هر فردی است که فرد می تواند بر طور مؤثر با آن مقابله کند هرفردی فشار روانی را در زندگی خود، تجربه می کند و فشار روانی بخشی از شرایط زندگی و انسانی است آن گونه که در هنر و ادبیات تمامی اعصار ثبت شده است و در زندگی روزمره ، فشار روانی به راههای مختلف خود را نشان می دهد که از جمله آن ، پاسخهایی که با عصبانیت داده می شود، سردردهای شدید، و نیز تأثیر بر روندهای کاری و تحصیلی (صبوری مقدم ۱۳۷۷،ص ۲۰)

اثرهای فشارهای روانی را می توانیم به اثرهای کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کنیم :

که به واکنش فوری ، کوتاه مدت ، هشداردهنده فشار روانی اغلب در پاسخ ستیز یا گریزی گفته می شود این اصطلاح توسط کانن (۱۹۲۹) به کار گرفته شد و توصیف واکنش فیزیولوژیکی و زیستی شیمیایی است که در برابر موقعیتهای تهدید کننده و فشار زا در بدنمان رخ می دهد پاسخ خود کار است و ما کنترل هوشیارانه اندکی بر آن داریم چنین پاسخی بخشی ضروری از ذخیره حیاتی تکاملی ما بوده است.

بدون این پاسخ ستیزوگریز” انشان ماقبل تاریخ باقی نمی ماند . هزاران سال پیش چنین پاسخی بواسطه تهدید حیوانات وحشی برانگیخته می شد؛امروزه همان پاسخ توسط موقعیتهای متنوع بی شماری برانگیخته می شود، پاسخ برانگیختگی بدنی یا واکنش ستیز یا گریز، یا واکنش هشدار دهنده با جزئیات نشان داده می شود.

هانس سیله (۱۹۴۶) مدلی سه مرحله ای برای فشار روانی پیشنهاد کرده است .

او این مدل را “نشانگان سازگاری عمومی “[۳] می خواند . نخستین مرحله ، واکنش هشدار یا پاسخ “ستیز یا گریز” است ، دومین مرحله، “مقاومتی “[۴] است که بدن تلاش می کند جهت بازگشت بر مرحله تعادل انجام دهد، و سومین مرحله “فرسودگی”[۵] یا “فروریختن”[۶] است .

هانس سیله معتقد است فشارروانی می تواند برروی عوامل زیر تأثیر بگذارد.

-            اشکال در تمرکز

-            ناتوانی در تصمیم گیری

-            اختلال حافظه – فراموشی

-            افزایش افکار خود انتقادگرانه منفی ( افکار افسرده ساز)

-            افکار غیر منطقی ، تعریف کننده

-            تفکر فاجعه آمیز(نگرانی)

که همه موارد بالا می تواند اثرات منفی بر روی عملکردهای تحصیلی دانشجویان یا دانش آموزان داشته باشد ( صبوری مقدم ، ۱۳۷۷،ص ۴۳)

سؤالهای مشخص این تحقیق :

  • آیا نبود پدر می تواند بر روی عملکرد دانشجویان اثر بگذارد؟
  • آیا از دست دادن پدر یا یکی از اعضاء خانواده می تواند یک نوع فشار روانی بر دانشجویان محسوب شود؟
  • فشارروانی چه تأثیری بر دانشجویان شاهد و غیرشاهد دارد؟
  • آیا فشار روانی بر روی دانشجویان شاهد و غیر شاهد متفاوت است؟

اهمیت و ضرورت تحقیق :

هدف عمده پژوهش نحوه تأثیر گذاری عوامل فشار زایی همچون، نبود پدر،  شغل، اقتصاد ، اجتماع و امثال آن بر روی عملکردهای دانشجویان شاهد با غیر شاهد می باشد.

برخلاف نظر عامیانه که هرگونه افت و شکست تحصیلی را به هوش کم افراد نسبت می دهند پژوهشهای انجام شده رابطه بین استعداد تحصیلی پیشرفت با همبستگی r=0/5 نشان می دهند هر پژوهش علمی با یک سری اهداف، که محقق درصدد رسیدن به آنها است و مسیر اصلی تحقیق را مشخص می کنند آغاز می شود.(سیف، ۱۳۶۸، ص۵۲)

از اهداف کلی این تحقیق:

تعریف فشار روانی ، عوامل بوجود آورنده فشارهای روانی بر روی دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شاهد و غیرشاهد استان تهران می باشد.

اهداف جزئی:

۱-  فقدان پدر ومشکلات روحی و روانی

۲-  مشکلات روحی و روانی دانشجویان شاهد

دانشجویان که قشری از جامعه می باشند معمولاً برای امر تحصیل از خانه و خانواده و بستگان خود به دور هستند و همین مسئله است که آنها را نسبتاً دچار نگرانیهایی می کند و یک نوع استرس و فشار روانی در آنها ایجاد می کند و نیز عواملی از قبیل ازدواج ، از دست دادن یکی از اعضاء خانواده ، از دست دادن شغل، اقتصاد خانواده ، ترافیکها و سروصدا و … همه می توانند تشریح کننده فشارهای روانی باشند بعضی افراد در مقابل این گونه حوادث مقاوم هستند و برخی دیگر نمی توانند با مشکلات کنار بیایند و خود را نمی توانند با محیط ( اطراف تطبیق دهند و در این موقع زندگی آنها دستخوش تغییرات می‌شود.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق