آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » دانلود پروژه مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

دانلود پروژه مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی :
مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی
ٰفهرست مطالب
طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
ضرورت و اهمیت پژوهش
اهداف پژوهش
هدف کلی پژوهش
اهداف ویژه پژوهش
فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی پژوهش
فرضیه های فرعی پژوهش
پیش فرض های پژوهش
محدودیت های پژوهش
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی
ادبیات و پیشینة تحقیق
مبانی نظری پژوهش
مفهوم تربیت بدنی
تعریف ورزش
ورزش
تعاریف ورزش همگانی
مفهوم جهانی ورزش
مفهوم ورزش
کیفیت زندگی
حق به دنبال خوشحالی بودن
انگیزه و گرایش مردم کشورهای مختلف جهان به ورزش همگانی
فوائد شرکت در فعالیتهای ورزش همگانی
تأثیر ورزش همگانی در تغییر رفتار
طبقه بندی ورزش های همگانی
گرایش به ورزش همگانی به عنوان فعالیتی برای اوقات فراغت
تعادل در ورزش
مفهوم فراغت
توسعه تاریخی ورزش همگانی در کشورهای جهان
فدراسیون ورزش های همگانی ایران و اهداف آن
نگرش و چارچوب مفهومی آن
تعریف نگرش
گرایش به ورزش و فعالیت بدنی
انگیزش و گرایش به مشارکت ورزشی
بررسی پیشینه پژوهش
بررسی پژوهش های انجام شده در داخل کشور
بررسی پژوهش های انجام شده در خارج کشور
روش شناسی پژوهش
روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
ابزار پژوهش
متغیرهای پژوهش
اعتبار و روایی ابزار پژوهش
شیوه جمع آوری داده ها
روش های آماری
تجزیه و تحلیل داده های آماری
توصیف آماری متغیرهای تحقیق
مشخصات فردی افراد تحت بررسی
بررسی پاسخ به سؤالات انگیزه مردم به ورزش همگانی
توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی
مقایسه عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش همگانی
استنباط فرضیه های تحقیق
سایر یافته های پژوهش
بحث و نتیجه گیری
خلاصه ی پژوهش
یافته های اصلی پژوهش
سایر یافته های پژوهش
بحث و تحلیل و نتیجه گیری
روش های گسترش ورزش همگانی
پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش
پیشنهادات برای محققین دیگر
منابع و پیوست
فهرست جداول
مشخصات کمیته های تحت پوشش و افراد شرکت کننده
رشد مشارکت مردم آلمان
حجم نمونه به صورت متناسب در زنان و مردان
سؤالات مربوط به هریک از مؤلفه های انگیزه پرداختن به ورزش همگانی
توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت
توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن
توزیع فراونی نمونه مورد بررسی به تفکیک رشته
توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل
توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات
توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته
توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز
توزیع فراونی عامل آرامش و فراغت
آماره های توصیفی گزاره های عامل آرامش و فراغت
توزیع فراوانی عامل اجتماعی
آماره های توصیفی گزاره های عامل اجتماعی
توزیع فراوانی عامل درمانی
آماره های توصیفی گزاره های عامل پیشگیرنده و درمانی
توزیع فراوانی عامل آمادگی جسمانی
آماره های توصیفی گزاره های عامل آمادگی جسمانی
توزیع فراوانی عامل بهبود و یادگیری مهارت ها
آماره های توصیفی گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها
توزیع فراوانی عامل اختصاصی
آماره های توصیفی گزاره های عامل اختصاصی
توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی مطرح شده
میانگین نمرات مربوط به عوامل
میانگین نمرات مربوط به عوامل به تفکیک جنس
آزمون مربوط به فرضیه اصلی
آزمون مربوط به فرضیه فرعی اول
آزمون مربوط به فرضیه فرعی دوم
آزمون مربوط به فرضیه فرعی سوم
آزمون مربوط به فرضیه فرعی چهارم
آزمون مربوط به فرضیه فرعی پنجم
آزمون مربوط به فرضیه فرعی ششم
عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب تأهل
عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سطح تحصیلات
عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سن
فهرست نمودارها
توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت
توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن
توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب سن
توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل
توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات
توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته
توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز
مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آرامش و فراغت
مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اجتماعی
مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل پیشگیرنده و درمانی
مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آمادگی جسمانی
مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها
مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اختصاصی
توزیع فراوانی پاسخ «بلی» به سؤالات دو وجهی مطرح شده
میانگین انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی
میانگین عامل آرامش و فراغت در انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی
میانگین عامل اجتماعی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی
میانگین عامل پیشگیرنده و درمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی
میانگین عامل آمادگی جسمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی
میانگین عامل بهبود و یادگیری مهارت ها به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی
میانگین عامل اختصاصی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی
عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تأهل
عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تحصیلات
عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب سن
فهرست شکل ها
مدل سلسله مراتبی ورزش (مول)
طبقه بندی ورزش همگانی

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق