آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » دانلود پروژه مقایسه میزان ضعف روانی یا وسواس دربین دانشجویان رشته مشاوره و رشته مهندسی برق و معماری دانشگاه آزاد

دانلود پروژه مقایسه میزان ضعف روانی یا وسواس دربین دانشجویان رشته مشاوره و رشته مهندسی برق و معماری دانشگاه آزاد

چکیده

فصل ا ول

مقدمه ۱

بیان مسئله ۳

اهداف پژوهش ۴

اهمیت و ضرورت پژوهش ۵

پرسشهای پژوهش ۶

فرضیه هاپژوهش ۶

متغیر های پژوهش ۶

تعاریف نظری مفاهیم ۷

تعاریف عملیاتی ۷

فصل دوم

تعریف ضعف روانی ۸

وسواس ها چیستند ۸

وسواسهای نا آشکار ۱۳

کاربردهای وسواس عملی ۱۶

تعریف شخصیت ۱۷

تعاریف ویژگیهای شخصیت ۱۸

سبب شناسی ۲۰

تشخیص اختلال وسواس ۳۸

رابطه وسواس فکری و عملی ۴۴

اختلال وسواس اجبار تا چه اندازه شایع است ؟ ۵۳

نظریه ها و تبیین ها ۵۴

اضطراب ۶۳

اجزای اضطراب ۶۵

اضطراب خصیصه ای ۶۶

اندازه گیری اضطراب ۷۰

آزمایش فرضیه ها ۷۷

منابع استرس ۸۶

رفتار سنخ A ۸۸

ارتباط با سایر اختلالات ۸۹

اختلال شخصیت وسواسی ۹۹

پیشینه تحقیق ۹۹

فصل سوم

جامعه مورد مطالعه ۱۰۲

تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری ۱۰۲

ابزار سنجش ۱۰۳

روش اجراء پژوهش ۱۰۵

طرح پژوهش ۱۰۵

روشهای آماری ۱۰۵

فصل چهارم

مقدمه ۱۰۶

یافته های پژوهش ۱۰۷

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری ۱۱۲

محدودیت های پژوهش ۱۱۳

پیشنهادات پژوهش ۱۱۴

فهرست منابع ۱۱۵

ضمایم

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق