آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » حقوقی و قضایی » دانلود پروژه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

دانلود پروژه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران
فهرست مطالب
چکیده ۱۱
مقدمه ۱۲
بخش اول : کلیات
فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب
۱-۱ ؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری ۱۶
۱-۲ اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب ۱۹
۱-۳ سابقه تقتین ۲۰
فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن
۲-۱ در مرحله تحقیقات مقدماتی ۲۲
۲-۲ در مرحله دادرسی ۲۳
۲-۳ زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب
- زمان صدور قرار موقوفی تعقیب ۲۴
- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب ۲۴
فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن
۳-۱ تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب
- مرجع دادسرایی ۲۷
- مرجع دادرسی ۳۰
الف : دادگاه کیفری استان ۳۱
ب: دادگاه عمومی و انقلاب ۳۱
۳-۲ مرجع صالح پس از نقص قرار ۳۲
فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب
۴-۱ : اثر آن بر شاکی خصوصی ۳۴
۴-۲ : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی ۳۵
فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری
۵-۱: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی
الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب ۳۸
ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت ۴۱
۵-۲: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی ۴۲
بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب
فصل اول: فوت
کلیات ۴۵
۱- تعاریف
۱-۱-۱ معنای فوت ۴۶
الف ) مرگ ظاهری ۴۶
ب) کما ۴۷
ج) مرگ مغزی ۴۸
د) حکم موت فرضی ۵۰
۲-۱-۱ :معنای مجازات شخصی
۲-۱ تاثیر فوت بر انواع مجازاتها
۱-۲-۱ تاثیر فوت بر دیه ۵۱
۲-۲-۱ تاثیر فوت بر جزای نقدی ۵۳
۳-۲-۱ تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال ۵۴
۳-۱ اثر فوت بر مراحل دادرسی
۱-۳-۱ فوت متهم قبل از تعقیب ۵۵
۲-۳-۱ فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی ۵۶
۳-۳-۱ فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم ۵۹
۴-۳-۱ فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت ۶۰
۵-۳-۱ فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی ۶۱
۶-۳-۱ فوت محکوم علیه حین اجرای حکم ۶۱
۴-۱ : نمونه کاربردی ۶۲
فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
کلیات ۶۴
۱-۲ : معنای گذشت ۶۴
۲-۲ : جرایم قابل گذشت ۶۵
۳-۲ : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت
الف : روش ضابطه قانونی ۶۵
ب: روش احصای قانونی ۶۶
ج: روش قانون گذار ایران ۶۶
۴-۲ : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
۱-۴-۲ : تعریف شاکی ۷۰
۲-۴-۲ :تشریفات گذشت ۷۱
۳-۴-۲ : شرایط گذشت کننده
الف: حق تمتع ۷۱
ب: اهلیت استیفاء ۷۲
۵-۲ : مسائل مربوط به گذشت شاکی ۷۳
فصل سوم : نسخ مجازات قانونی
کلیات ۷۷
۱- تعریف ۷۷
۲- آثار نسخ بر مراحل دادرسی
۱-۲-۳ : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب ۷۸
۳-۱-۳ : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی ۸۰
و قبل از صدور حکم
۳-۲-۳ : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم ۸۰
فصل چهارم : عفو
کلیات ۸۳
۴-۱ : تعریف ۸۳
۴-۲ :انواع عفو
الف: عفو عام ۸۴
ب: عفو خاص ۸۵
۴-۳ : آثار عفو
الف : آثار عفو عام ۸۶
ب: آثار عفو خاص ۸۶
فصل پنجم : اعتبار امر مختومه
کلیات ۹۰
۱-۵ : تعریف ۹۰
۲-۵ : شرایط حصول امر مختوم کیفری ۹۰
۳-۵ : استثناء بر امر مختوم کیفری ۹۴
فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات
۶-۱ : تعریف ۹۷
۶-۲ : علت وضع مرور زمان
الف : دلایل موافقان ۹۸
ب: دلایل مخالفان ۹۹
۶-۳ : انواع مرور زمان
۱-۳-۶: مرور زمان شکایت ۹۹
۲-۳-۶: مرور زمان تعقیب ۱۰۰
۳-۳-۶ : مرور زمان مجازات ۱۰۰
۶-۴ قطع مرور زمان
الف : علل انقطاع مرور زمان ۱۰۱
ب : آثار انقطاع مرور زمان ۱۰۲
۶-۵ تعلیق مرور زمان ۱۰۲
۶-۶ آثار مرور زمان ۱۰۳
۶-۷ مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۰۳
فصل هفتم : جنون
کلیات ۱۰۸
۱-۷ تعریف جنون ۱۰۸
۲-۷ انواع جنون
الف : جنون ادواری ۱۰۹
ب: جنون دایمی ۱۰۹
۳-۷ تاثیر جنون بر مسئولیت متهم
۱-۳-۷ : جنون در حین ارتکاب جرم ۱۰۹
۲-۳-۷ : جنون در زمان تعقیب ۱۱۰
نتیجه گیری ۱۱۳
پیشنهادات ۱۱۴
منابع و ماخذ ۱۱۷
فهرست نشانه های اختصاری
ق.آ.د.د.ع.ا.ک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
ق.ا.ق.ت.د.ع.ا قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق.م.ا قانون مجازات اسلامی
ق.آ.د.م قانون آیین دادرسی مدنی
ص صفحه
رک رجوع کنید
ج جلد
چکیده :
در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :
۱- فوت متهم در مورد مجازات های شخصی
۲- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
۳- عفو
۴- اعتبار امر مختوم
۵- نسخ مجازات های بازدارنده
۶- مرور زمان در مجازات های باز دارنده
۷- جنون طبق ماده ۹۵ قانون مذکور
مقدمه
در رسیدگی به جرائم دو دعوا در مقابل جرم بروز می نماید: ۱-دعوای عمومی ۲- دعوای خصوصی
دعوای عمومی : به دعوایی که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند.
دعوای خصوصی : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند.
مستنبط از ماده ۳ ق.ا.د.ع.ا.ا.ک هر جرمی دارای جنبه عمومی می باشد از این جهت حتی در جرایم علیه اشخاص که به نظر فقط ماهیت خصوصی دارند نظم و امنیت جامعه نیز به هم می خورد در حقیقت ارتکاب جرم و بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه در روی یک سکه هستند با توجه به این مطلب جرمی وجود ندارد که فاقد جنبه نباشد و اگر جرمی فاقد جنبه عمومی باشد اصلاً جرم محسوب نمی شود.
و از طرف دیگر ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد . توضیح این که برخلاف جنبه عمومی که همه جرایم واجد آن می باشد همه جرائم دارای جنبه خصوصی نیستند مثل ولگردی ، حمل اسلحه . لکن این جرائم دارای جنبه عمومی باشند.
فی الحال گاهی در راه تعقیب متهمین به جرائم موانعی حاصل می شود که تعقیب را متوقف می سازد به عبارت دیگر تعقیب متهم وقتی مطرح می شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.
این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانونی امکان تعقیب فراهم می شود مانند قرار اناطه و مصونیت .
و برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می شود.
که از موانع قسم نخست موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می شود. این موانع عمومی در حقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری هستند که از حکم واحدی تبعیت نمی کند بدین توضیح که برخی از موارد صدور تعقیب کیفری باعث سقوط دعوای خصوصی نیز می شود و مانند حاکمیت امر مختوم حال آنکه سایر موارد موقوفی تعقیب کیفری علی رغم سقوط دعوای عمومی ، دعوی خصوصی به اعتبار خود باقی می ماند.
بر این اساس موضوع غیر از مقدمه دارای دو فصل می باشد که بخش به بررسی کلیات موقوفی تعقیب کیفری و مسائل مشترک آن پرداخته و در فصل دوم به بررسی موارد صدور موقوفی تعقیب کیفری که طبق ماده ۶ ق.ا.د.ع.ا.ا.ک که مقرر می دارد(تعقیب امر جزایی و اجرایی مجازات که طبق شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد زیر:
اول؛ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی
دوم ؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
سوم؛ مشمولان عفو
چهارم ؛ نسخ مجازات قانونی
پنجم؛ اعتبار امر مختومه
ششم ؛ مرور زمان در مجازات های بازدارنده
بر می شماریم و در پایان نتیجه گیری کلی ما از ثمره بحث و پیشنهاداتی که به نظر می رسد به طور خلاصه ذکر خواهد شد.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق