آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » پزشکی » دانلود پروژه ناشنوایی و کم شنوایی

دانلود پروژه ناشنوایی و کم شنوایی

ناشنوایی و کم شنوایی

فهرست مطالب

ناشنوایی و کم شنوایی ۱
تعاریف ۱
شدت نقص شنوایی ۲
جدول ۷-۱ ۴
شدت نقص شنوایی وتاثیرات اموزشی آنها ۴
ارتباط نقص شنوایی وسن ۵
انواع نقایص شنوایی ۶
نقص شنوایی ۶
نقایص شنوایی حس –عصبی ۷
علل نقایص شنوایی ۹
ابتلای مادر به بیماری روبلا ۹
وراثت ۱۰
ناراحتیهای دوران بارداری وتولد ۱۱
بیماریهای کودکی ۱۲
میزان شیوع ۱۴
نیمرخهای رشد ۱۴
ویژگیها ۱۸
رشد شناختی ۱۸
رشد زبان ۲۰
پیشرفت تحصیلی ۲۲
جدول ۷-۲ ۲۵
متغیرهای شش گانه وهمبستگی انها با پیشرفت خواندن دانش آموزان ناشنوا ۲۵
سازگاری اجتماعی وشخصی ۲۷
شناسایی وتشخیص ۳۰
نقش معلم در کلاس ۳۱
آزمونهای شنوایی سنجی ۳۴
ملاحضات آموزشی ۳۵
محیط یادگیری ۳۵
آموزشهای اولیه ۳۶
مدرسه ابتدایی ۳۷
مدرسه متوسطه ۳۹
۰۹۱۲۲۷۸۰۱۰۹- ۳۳۰۱۲۲۶۴ منیره کردبچه ۴۰
برنامه های بعد از دبیرستان ۴۰
مهارتهای ارتباطی ۴۳
شیوه های ارتباطی ۴۶
شیوه زبانی-گوشی: ۴۶
شیوه شنیداری: ۴۸
شیوه دستی: ۴۹
شیوه ارتباط ترکیبی. ۵۱
تحقیقات انجام شده در شیوه های ارتباطی ۵۲
مسائل زبان ۵۶
گروه آموزشی ۵۸
استفاده از تکنولوژی ۵۹
وسایل کمک شنوایی ۵۹
کامپیوتر ۶۲
پیشرفتهای دیگر تکنولوژیکی ۶۶
کودکان مبتلا به معلولیتهای چندگانه ۶۹
دوران بزرگسالی و مسائل مربوط به زندگی ۷۱
دیدن شنیدن است ۷۳
هنرهای سایه ای ونمایشی ۷۳
خلاصه نکات مهم ۷۷
مسائل حل نشده ۸۱
منابع ۸۵

ناشنوایی و کم شنوایی
کودکان ناشنوا وکم شنوا گرومتجانسی را تشکیل نمی دهند.
اولین دلیل آن است که آنها کودکانی هستند که تمام ویژگیهای انفرادی کودکان دیگر رادارا می باشند. ثانیا نقصی که دارند نیز جنبه فردی دارد.انها همگی از نوع اختلال شنوایی رنج می برند. اما درجه شدت این اختلال وسنی که اختلال در آن رخ داده است، نوع اختلال وعلت آن همگی هر کودک را منحصر به فرد می سازند.این تفاوتها همراه باعواملی دیگر معلمان ویژه را با مشکلات تازه ای روبه رو می سازند.
نکته ای که در این جا یادآوری آن از اهمیت برخوردار است این است که نقص شنوایی بر توانایی هوشی تاثیری ندارد. اما بدون درمانهای اولیه، این نقص می تواند بر رشد هوشی ونحوه ارتباط کودک با خانواده ودیگران تاثیر بگذارد.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق