آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » هنر و گرافیک » دانلود پروژه نشانه شناسی در فرایند بازیگری

دانلود پروژه نشانه شناسی در فرایند بازیگری

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه نشانه شناسی در فرایند بازیگری :
نشانه شناسی در فرایند بازیگری
فهرست مطالب
چکیده: ۲
نشانه چیست؟. ۲
نشانه شناسی. ۳
ساختار گرایی و نشانه شناسی. ۳
طبقه بندی پیرس از نقش های نشانه های: ۶
نظریه نشانه شناسی. ۹
فرایند نشان شدن ابژه ۱۰
نشانه از دیدگاه پیرس.. ۱۳
تکامل دسته بندی پیرس.. ۱۶
مربع نشانه شناسی گریماس: ۱۷
الگوی کریستال: ۱۸
روابط همنشینی و جانشینی. ۲۱
طبقه بندی نظام های نشانه ای.. ۲۸
طبقه بندی اسلین. ۲۸
پرسشنامه پاویس.. ۳۰
ث.کیفیت صداها ۳۲
بازیگر. ۳۴
بازیگر و شخصیت.. ۴۰
اهمیت الگوی کنش و محدودیت های آن. ۴۸
حرکت و نظام نشانه های حرکت.. ۵۷
۱- حرکت مکانی. ۶۷
۲- حرکت بیانی. ۶۸
۳٫ حرکت کاری.. ۷۰
الزامات ذهنی کنش: ۷۲
جایگاه تأویل در مباحث مدرن: ۷۸
تأویل متن: ۷۹
۱- نیت مؤلف: ۷۹
۲- گفتگو بامتن. ۸۲
انسجام معنایی: ۸۴
انتقاد به بنیان نشانه شناسی : درک دریدا ۸۵
نظریة باکوبسن: ۸۹
یک الگوی سادة ارتباط تئاتری: ۹۰
نشانه‌ شناسی لایه‌ای.. ۹۲
لنگر نشانه‌ها anchorage. 93
ارزیابی فرضیه و نتیجه‌گیری : ۹۵
منابع و مأخذ: ۹۷

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق