آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » فرهنگ و معارف » دانلود پروژه نظریه صدق منطق دانان مسلمان

دانلود پروژه نظریه صدق منطق دانان مسلمان

چکیده

درباره تئوری صدق در میان فیلسوفان و منطق دانان جهان شش نظریه وجود دارد رایج ترین و قدیمی ترین آنها نظریه مطابقت است که سابقة آن به یونان و ارسطو می‌رسد هر چند در آثار ارسطو به طور مستقل به این بحث پرداخته نشده است. فلاسفه اسلامی به طور قطع و بدون تردید به این نظریه معتقدند و همچنین بسیاری از فیلسوفان مغرب زمین در تعریف صدق قضایا به نظریه مطابقت قائلند.

اساس نظریه مطابقت این است صدق قضیه عبارت از مطابقت آن با واقع و نفس الامر و این مسأله مبتنی بر دو اصل است اول اینکه واقعیتی هست و دوم اینکه ذهن ما قادر به کشف واقعیت می‌باشد.

فیلسوفان غربی در مورد صدق به تئورهای دیگر معتقدند که این تئوری‌ها عبارتند : ۱- تئوری هماهنگی : این نظریه به فلاسفه عقل گرا نسبت داده شده و آنها معتقدند که صدق یک گزاره تنها به معنای سازگاری آن با نظامی از قضایای دیگر عقلی است. و برخی از پوزیتویست‌ها از این تئوری دفاع کرده‌اند و برخی از اینها معتقد بودند که قضایای حسی و تجربی صدقشان از راه مطابقت معلوم می‌شود و قضایای که تجربی و حسی نیستند صدقشان بوسیله سازگاری آنها با گزاره‌های آزموده شده بدست می‌آید و بعضی از پوزیتویست‌ها معتقدند تنها راه آزمون صدق قضایا ارتباط درونی میان خود باورها است.

۲- تئوری عمل گرایانه : پیرس و جیمز و دیوئی از طرفداران این تئوری هستند و آنها در معناداری معتقدند که معنای یک لفظ عبارت از پیامد عملی یا تجربی آن.

۳- تئوری زیادتی صدق : طرفداران این نظریه معتقدند که محمول صادق و کاذب زاید است و می‌توان آنها را حذف کرد و هیچ تأثیری در جمله ندارند.

۴- نظریه غیر توصیفی صدق : معتقدان به این تئوری می‌گویند که صدق و کذب کلمات توصیفی نیستند بلکه کلمات انجازی و تأییدی و انشایی هستند.

۵- نظریه سمانتیکی صدق تارسکی : تارسکی ضمن قبول نظریه صدق ارسطویی با ارائه نظریه زبان و فرا زبان به بازسازی این تئوری پرداخته تا از شبهات و پارادوکس‌های که در زبان پیش می‌آیند جلوگیری کند و از نظر وی صدق و کذب عناصر فرا زبانی هستند در حالیکه راست و دروغ عناصر زبانی هستند.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه و پیشینه تاریخی

بخش اول : مقدمه و کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی

۱-۱-   مقدمه ……………………………… ۳

۱-۲-   تعریف مسأله ………………………… ۳

۱-۳-   سوالهای اصلی تحقیق ………………….. ۴

۱-۴-   فرضیه‌های تحقیق ……………………… ۴

۱-۵-   هدف‌های تحقیق ……………………….. ۴

۱-۶-   روش تحقیق ………………………….. ۴

۱-۷-   سابقه تحقیق ………………………… ۵

۱-۸-   معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی ……….. ۵

۱-۹-   تمایز حق و صدق ……………………… ۶

۱-۹-۱- رای مشهور حکمای اسلامی …………. ۶

۱-۹-۲- نظریه برخی از فیلسوفان غربی ……. ۷

۱-۹-۳- نظریه شهید مطهری ……………… ۸

بخش دوم : پیشینة تاریخی نظریه مطابقت صدق

۲-۱- سابقه نظریه مطابقت در یونان ………… ۱۰

۲-۱-۱- مطابقت از نظر افلاطون ……………… ۱۰

۲-۱-۲- نظریه مطابقت از دیدگاه ارسطو ………. ۱۲

۲-۱-۳- نظریه مطابقت از نظر فارابی ………… ۱۴

۲-۱-۴- نظریه مطابقت از دیدگاه ابن سینا ……. ۱۵

۲-۱-۵- نظریه مطابقت از دیدگاه سهروردی …….. ۱۶

بخش سوم : آیا نظریه مطابقت تعریف صدق است یا ملاک آن

۳-۱- تمایز تعریف صدق و ملاک صدق ………….. ۱۹

۳-۲- دیدگاه برخی از فلاسفه اسلامی …………. ۲۰

۳-۳- دیدگاه برخی از فلاسفه غربی ………….. ۲۱

۳-۴- نقد و بررسی ………………………. ۲۱

فصل دوم : تئوری صدق از نظر منطق دانان غربی

بخش اول : نظریه مطابقت

۱-۱-   توضیح نظریه مطابقت …………………. ۲۵

۱-۱-۱-     نظریه مطابقت در نظر منطق دانان جدید غرب ۲۵

۱-۱-۲-     مطابقت و اتمیسم منطقی …………….. ۲۵

۱-۱-۳-     اشکالات نظریه مطابقت ………………. ۲۹

بخش دوم : تئوری هماهنگی

۲-۱- تئوری هماهنگی یا سازگاری …………… ۳۵

۲-۲- اصل ارتباط درونی ………………….. ۳۶

۲-۳- درجات صدق ………………………… ۳۷

۲-۴- ایرادات نظریه هماهنگی ……………… ۳۸

بخش سوم : تئوری عمل گرایانه

۳-۱- تئوری عمل گرایانه …………………. ۳۷

۳-۲- نظریه شیلر ……………………….. ۴۴

۳-۳- نقد و بررسی این نظریه ……………… ۴۵

بخش چهارم : تئوری زیادتی صدق

۴-۱- تئوری زیادتی صدق ………………….. ۴۹

۴-۲- اشکالات نظریه زیادتی صدق ……………. ۵۰

بخش پنجم : نظریه غیر توصیفی صدق …………. ۵۳

۵-۱- نظریه غیر توصیفی صدق ………………. ۵۳

۵-۲- اشکالات نظریه غیر توصیفی صدق ………… ۵۶

بخش ششم : نظریه سمانتیکی صدق تارسکی

۶-۱- تبیین نظریه سمانتیکی تارسکی ………… ۵۶

۶-۱-۱- مفهوم صدق به عنوان موضوع نظریه معنا شناختی تارسکی     ۵۸

۶-۱-۲- تعریف صدق در نظریه معناشناسی تارسکی … ۶۳

فصل سوم : نظریه مطابقت صدق از نظر فیلسوفان و منطق دانان مسلمان

بخش اول : آیا مطابقت مربوط به علوم حضوری است یا حصولی

۱-۱-   تعریف علم حضوری وحصولی ……………… ۷۹

۱-۲-   رابطه مطابقت با علم حضوری و حصولی ……. ۸۱

۱-۳-   راهیابی خطا در علم حضوری ……………. ۸۳

بخش دوم : نظریه مطابقت به عنوان روش صدق در تصورات یا تصدیقات ۸۵

بخش سوم : رابطه خبر با صدق و کذب

۳-۱- تحلیلی که صدق و کذب پذیری را تعریف قضیه می‌داند ۹۱

۳-۲- تحلیلی که صدق و کذب پذیری را ملاک تمایز قضیه می‌داند ۹۲

۳-۳- اشکال پارادکس دروغگو بر هر دو تحلیل …. ۹۴

بخش چهارم : مناط صدق و کذب قضایا

۴-۱- بررسی اجمالی اختلاف حکما در تقسیم قضایا . ۹۷

۴-۲- صدق و کذب در انواع قضایا …………… ۱۰۱

۴-۲-۱- قضایای خارجیه …………………… ۱۰۱

۴-۲-۲- قضایای ذهنیه ……………………. ۱۰۱

۴-۲-۳- قضایای حقیقیه …………………… ۱۰۶

بخش پنجم : معانی نفس الامر ……………… ۱۰۵

۵-۱- نفس الامر به معنای عالم امر و عقول مجرده ۱۰۶

۵-۲- نفس الامر به معنی فی نفسه …………… ۱۰۸

۵-۳- نفس الامر به معنای عالم ثبوت اشیاء …… ۱۰۹

۵-۴- نقد و بررسی معانی ذکر شده از نفس الامر .. ۱۱۰

بخش ششم : مطابقت در مباحث وجود ذهنی

۶-۱- مطابقت در مباحث وجود ذهنی ………….. ۱۱۳

۶-۱-۱- اهمیت بحث وجود ذهنی ……………… ۱۱۳

۶-۱-۲- تاریخچه وجود ذهنی ……………….. ۱۱۳

۶-۱-۳- تبیین نظریه وجود ذهنی ……………. ۱۱۴

۶-۱-۴- آیا انحفاظ ماهیت از لوازم نظریه مطابقت است یا از مبنای آن …………………………………….. ۱۱۸

بخش هفتم : نظریه مطابقت از دیدگاه برخی از فیلسوفان مسلمان

۷-۱- نظریه ملاصدرا درباره مطابقت …………. ۱۲۳

۷-۲- حکیم سبزواری ……………………… ۱۲۵

۷-۳- علامه طباطبایی …………………….. ۱۲۶

۷-۴- شهید مطهری ……………………….. ۱۳۸

۷-۵- استاد مصباح یزدی ………………….. ۱۴۴

۷-۶- جمع بندی و نتیجه گیری     ۱۴۸

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق