آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » کشاورزی و دامپروری » دانلود پروژه نقش ریشه و پایه های درختان میوه در سازگاری با عوامل محیطی

دانلود پروژه نقش ریشه و پایه های درختان میوه در سازگاری با عوامل محیطی

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه نقش ریشه و پایه های درختان میوه در سازگاری با عوامل محیطی :
نقش ریشه و پایه های درختان میوه در سازگاری با عوامل محیطی
مقدمه
ریشه ها اغلب فراموش شده بوده اما اندام بسیار مهمى از نظام درخت میوه هستند.دلیل فراموش شدگى آنها سختى دیدن آنهاست و اساساً زیر کف باغ دیده شدنى نیستند.ریشه ها اگرچه دیده نمى‌شوند ولى‌بطور معنى دارى رشدبوده و کارکرد درختان میوه را تنظیم مى‌کنند.به دلیل تنگناهاى موجود در دیدن آنها اطلاعات مربوط به سیستم ریشه اى درخت میوه محدود تر از اطلاعات مطالعه شده است.به هر صورت دانش درباره رشد و نمو ریشه و تنظیم ریشه بکار گرفته شده بوسیله پایه به اداره بهتر باغ منجر خواهد شد.هنگام بررسى درختان میوه در باغ باید به یاد بیاوریم که آنها یک نظام واقعى ژنتیکى مرکب هستند.یک درخت ترکیبى از بخش هوایى یعنى رقم میوه یا پیوندک و یک رقم پایه است.ریشه ها باید به همان اندازه مورد توجه قرار گرفته که بخشهاى هوایى‌مدیریت مى‌شوند.
مقدمه
مرفولوژی ریشه
رشد ریشه های درختان
اعمال ریشه های درختان میوه
پایه ها و عوامل طبیعی
راندمان محصول
انواع پایه ها و کنترل رشد
عوامل محیطی مختلف
کنترل رشد
پایه های گیلاس
پایه های آلو
پایه های هلو و زرد آلو
پایه های درختان آجیلی
پایه های انگور
شناسایی انواع سرما
درجه بروز خطر
انواع یخبندان
علایم خسارت و سرمازدگی
روشهای حفاظت نباتات از سرما و یخبندان
منابع
تصاویر

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق