آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » دانلود پروژه نقش مادر در تربیت فرزندان در دوره نوجوانی

دانلود پروژه نقش مادر در تربیت فرزندان در دوره نوجوانی

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی :
دانلود پروژه نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی
فهرست مطالب
چکیده مطالب: ۴
فصل اول : ۶
کلیّات ۶
۱- تعریف وتبیین موضوع : ۷
۲- ضرورت واهداف تحقیق : ۸
فصل دوم : ۱۳
تربیت ۱۳
تعریف ریشه ی واژه ی تربیت ۱۴
فصل سوم : ۳۱
تربیت دینی نوجوان ۳۱
تربیت دینی نوجوان ۳۲
تربیت عاطفی نوجوان ۴۸
فصل اول : ۵۶
دوره ی نوجوانی وبلوغ ۵۶
فصل دوم : ۷۵
مشکلات نوجوان ۷۵
فهرست منابع : ۹۳
کتابنامه : ۹۸
نتایج : ۹۹
چکیده مطالب:
دوران نوجوانی ازمهم ترین دوران زندگی هرفرد می باشد وبه دلیل بلوغ فرد است که این دوران مهم شمرده می شود ومادربه عنوان مربّی وهمراه همیشگی فرزند ، با درک اهمیّت این دوران باید روش های خاصّی را برای تربیت اسلامی فرزند درپیش گیرد .
یکی ازمهم ترین دلایل انتخاب این موضوع اهمیّت ان دررشد وتعالی جامعه وبالطبع زندگی بهترخانواده است ومادرمهمترین نقش را درتربیت فرزندان برعهده دارد.
دراین تحقیق بطوراجمالی به تربیت واهمیّت ان پردا خته ام . نقش مادردرتربیت ، نقش ویژه وحساسی است ودرلابلای بحث ، ایات قران وروایات منا سب بابحث را ذکرکرده ام .
دوران نوجوانی وبلوغ هم مهمترین دوره درشکل گیری شخصیّت هرفرد می باشدومشکلات این دوران هم اهمیّت بسزایی دارد .
خانواده ووالدین وروابط والدین با نوجوان اهمیّت ویژه ای دارد ووالدین خصوصا مادرباید ازاین فن دقیق وحساس برخوردارباشد وشیوه های مناسبی را برای تربیت نوجوان بکارگیردتا نتیجه ی زحمات خود را دراینده ای نه چندان دوردریابد.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق